Partner kampane

Partner kampane: Nadácia Orange

Kampaň podporili

 

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Education Support Program of Open Society Foundations

 

Partner kampane: Nadácia Slovenskej sporiteľne

 

Partner webu kampane

Partner kampane: Platon webhosting

Štart kampane finančne podporili

Partner kampane: Slovenská sporiteľňa

Partner kampane: Fínske veľvyslanectvo

Partner kampane: České centrum

Partner kampane: Mesto Šamorín

logo-osf

Mediálni partneri kampane

Partner kampane: Dobrá škola

Partner kampane: Trend

Partner kampane: Mama a ja

Partner kampane: Eduworld

Partner kampane: Zones.sk

Kampaň nefinančne podporujú

Partner kampane: Nadácia Milana Šimečku

Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Vznikla v roku 1991 na počesť jedného z najvýznamnejších československých disidentov s cieľom rozvíjať občiansku spoločnosť, obhajovať ľudské práva a napomáhať zlepšovaniu interetnických vzťahov. Tri hlavné témy, ktorým sa v súčasnosti venujeme, sú Pamäť, Rozmanitosť a Inklúzia. Vzdelávanie v NMŠ považujeme za jednu z hlavných priorít. Patrili sme k priekopníkom výchovy k ľudským právam, vzdelávania o holokauste, multikultúrnej výchovy či začleňovania detí cudzincov do školského systému na Slovensku. Sme presvedčení, že poskytnúť kvalitné vzdelanie každému jednému dieťaťu dokážeme len spoločným úsilím všetkých, ktorí k tomu majú čo povedať. Stále sa radi učíme, lebo aj my Chceme vedieť viac!

Partner kampane: Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Centrum pre výskum etnicity a kultúry je výskumná organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme vzdelávania detí z prostredia jazykových, etnických a náboženských menšín. V týchto oblastiach realizoval CVEK viacero výskumov, ktoré poukázali na neustále fyzické alebo aspoň symbolické vylučovanie týchto detí z prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. CVEK presadzuje princíp „školy pre všetkých“. Jeho podstatou je rešpekt ku všetkým deťom vo vzdelávacom systéme, snaha o inkluzívny prístup a zmena filozofie vzdelávacieho systému. CVEK sa snaží otvárať diskusiu o týchto témach a komunikovať aj s predstaviteľmi ministerstva školstva, ktoré sa zaviazalo zavádzať princípy inkluzívneho vzdelávania do praxe. V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku chceme túto diskusiu prehĺbiť a rozšíriť aj o ďalších aktérov – učiteľov, rodičov a samotné deti. Preto CVEK podporuje túto kampaň a je zároveň partnerskou inštitúciou tejto iniciatívy.

Partner kampane: Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska (NDS) organizovala 5. februára 2014 v Bratislave okrúhly stôl pre organizácie a jednotlivcov, ktorí sú dlhodobo aktívni v oblasti inovácií školského systému. Účastníkmi boli zástupcovia neziskových organizácii a profesijných združení z oblasti školstva a voľno-časových aktivít. Zhodli sa na tom, že dieťa a jeho prirodzené vzdelávacie potreby by mali byť východiskom reformy školského systému a spoločne podporili rozbiehajúcu sa kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC o vzdelávaní na Slovensku.NDS pripája svoj hlas do verejnej diskusie o budúcnosti vzdelávania v očakávaní, že sa pridajú aj ďalší, ktorým záleží na budúcnosti našich detí. Podobné stretnutia, ktoré obohatia verejnú diskusiu, plánuje NDS organizovať počas celého roka.

Partner kampane: Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS

Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS sa už vyše 20 rokov venuje vydávaniu kvalitných doplnkových učebníc i učebných materiálov pre žiakov materských, základných a stredných škôl. Pri zostavovaní publikácií kladieme dôraz na prehľadné usporiadanie poznatkov, ich zrozumiteľnosť a ucelenosť obsahu. Naše publikácie pomáhajú žiakom nielen pochopiť poznatky a vedomosti, ale aj dokázať ich aplikovať v reálnom živote. Popri vydávaní učebníc sa už dlhodobo venujeme problematike vzdelávania na Slovensku. Poukazujeme na súčasné a dlhodobé problémy vzdelávania v oblasti učebníc (formou prieskumov a workshopov pre učiteľov), taktiež v problematike chápania a vzájomného prepájania poznatkov i vedomostí. Preto vítame kampaň „Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku“, aktívne sa budeme kampane zúčastňovať a podporovať ju. Je potrebné do diskusie o budúcnosti vzdelávania zapojiť všetkých jej aktérov, nielen učiteľov, ale aj rodičov a žiakov a požadovať realizáciu skutočnej reformy vzdelávania. Takej, ktorá akceptuje nielen potreby spoločnosti, ale aj individualitu žiaka.

Partner kampane: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Inštitút SGI má dlhoročné skúsenosti s prípravou, riadením a evaluáciou projekov v oblasti sociálnej inklúzie, vzdelávania, zamestnanosti a fungovania verejnej správy. Téme vzdelávania sa na rôznych úrovniach venujeme výskumne a advokačne už viac ako 10 rokov. Na základe komunikácie s rodičmi detí, učiteľmi a predstaviteľmi samospráv, sa snažíme presadzovať systémové zmeny, ktoré zabezpečia prístup ku kvalitnému vzdelávaniu všetkým deťom. Veríme, že vzdelanie posúva dopredu celú spoločnosť a len dobre nastavené pravidlá fungovania vzdelávacieho systému, jeho financovania a riadenia môžu priniesť pozitívne výsledky. Osud slovenského školstva nám nie je ľahostajný, a preto aj my Chceme vedieť viac!

Partner kampane: unicef Slovensko

UNICEF Slovensko je medzinárodná organizácia, ktorá na Slovensku presadzuje a ochraňuje práva dieťaťa na základe medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa. Dlhodobo sa zaoberáme právami detí na školách, patríme k priekopníkom globálneho vzdelávania. Prostredníctvom našich školských programov, najmä programu Škola priateľská k deťom, sa snažíme presadiť, aby sa do centra pozornosti na školách v našej krajine dostalo dieťa, jeho prežívanie a potreby. Napriek tomu, že sa Dohovor o právach dieťaťa nachádza vo väčšine učebných osnov kľúčových predmetov, jeho uplatnenie a používanie sa často redukuje len na vymenovanie jednotlivých práv, pričom chýba ich prepojenie s reálnym životom detí. Chceli by sme, aby sa práva detí na školách naozaj „žili“. Aby to bola výchova o právach, cez  práva a ku právam dieťaťa. Aby sme mali školy, kde práva detí nevisia iba na nástenke, ale naozaj fungujú, aby ich deti a učitelia mali takpovediac „v krvi. Záleží nám na tom, aby sa všetci v škole – učitelia, ale aj nepedagogický personál,  rodičia a samozrejme aj deti – zamýšľali nad tým, aká by ich škola mala byť, čo sa v nej treba naučiť a akým spôsobom. A preto podporujeme kampaň Chceme vedieť viac.

Partner kampane: Centrum pre filantropiu

Dôvodov, prečo sa Centrum pre filantropiu rozhodlo podporiť túto kampaň, je viacero. Vzdelávanie je jedna z kľúčových oblastí pre filantropické iniciatívy a programy, na ktorých CpF participuje. V našich programoch sa stretávame so vzdelávaním na všetkých úrovniach – od základného, cez stredné, vysoké až po postgraduálne, formálne i neformálne – a v kontaktoch s týmito prostrediami intenzívne vnímame potrebu zvýšenia kvality v tejto oblasti.  Zároveň považujeme vzdelávanie za azda najkľúčovejšiu tému pre modernú filantropiu, pretože v sebe obsahuje nádej pre dlhodobú zmenu a vývoj, vychádzajúci z vnútra človeka, hlbšieho uvedomenia si a využitia svojho potenciálu. Veríme, že budeme schopní prispieť drobnou troškou do tejto diskusie, využijúc naše skúsenosti i skúsenosti našich partnerov, získané počas mnohých rokov realizácie podporných a rozvojových programov v tejto oblasti a že sa budeme aj my môcť inšpirovať zaujímavou diskusiou a dozvedieť sa viac o vzdelávaní a v rámci našich aktivít ďalej zmysluplne podporovať vzdelávanie na Slovensku.

Buy Bridesmaid dresses NZ at discount price at Topbridal.co.nz

Na Slovensku pôsobíme od roku 2004 ako pobočka českej ľudskoprávnej a rozvojovej organizácie. V súčasnosti realizujeme svoje aktivity v 4 hlavných programoch: sociálna integrácia, podpora ľudských práv, bývanie, rozvojová pomoc. Našou misiou je predovšetkým podpora ľudských práv a nachádzanie a aplikovanie nových možností riešenia problémov, ktoré súvisia s problematikou sociálneho vylúčenia a extrémnej chudoby na Slovensku a vo svete. Veríme v princípy inkluzívneho vzdelávania a v právo každého dieťaťa na vzdelanie, ktoré rešpektuje jeho individuálne potreby. Realizujeme viacero programov, zameraných na vzdelávanie a podporu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, pričom spolupracujeme so základnými aj strednými školami. Naše skúsenosti a úspechy, ako aj pohľady rôznych aktérov na inkluzívne vzdelávanie sme minulý rok zhrnuli v publikácii O krok bližšie k inklúzii. Zároveň sme v spolupráci s ďalšími organizáciami založili koalíciu Za rovnosť vo vzdelávaní, ktorá funguje od roku 2010. Kampaň Chceme vedieť viac je jedinečnou príležitosťou a priestorom na otvorenie verejnej diskusie o našom vzdelávaní a o budúcnosti vzdelávacieho systému na Slovensku, do ktorej sa chceme aktívne zapojiť a prispieť tak ku kvalitnému a dostupnému vzdelaniu pre všetkých.

TANDEM

V neziskovej organizácii TANDEM sa venujeme mimoškolskej vzdelávacej a výchovnej činnosti od roku 2009. Snažíme sa dopĺňať formálne vzdelávanie neformálnymi metódami, teoretické poznatky praktickými zručnosťami. Jednou z našich nosných tém je práve výber povolania a plánovanie budúcnosti už na úrovni základných a stredných škôl. „Kto nepozná prístav, do ktorého pláva, tomu žiaden vietor nie je dosť dobrý“ – v duchu tohto slávneho výroku Senecu vedieme žiakov k tomu, aby si vedome a zodpovedne pristupovali k svojej budúcnosti. Táto myšlienka nás viedla aj k tomu, aby sme sa pridali k tejto kampani . Pretože Chceme vedieť viac o prístave, do ktorého pláva loď slovenského školstva!

Profesia

Profesia nie je len najznámejší pracovný portál, ale aj spoločnosť s niekoľkými desiatkami zamestnancov, ktorí sa každý deň snažia prispieť k zlepšeniu pracovného trhu na Slovensku. Ako už niekoľko rokov na uplatniteľnosti mladých na trhu práce vidíme, ich príprava v školských laviciach nie je dostatočná. Aj preto sme sa v roku 2013 rozhodli školám a školským zariadeniam poskytnúť pomoc v podobe portálu Edujobs.sk, kde môžu bezplatne inzerovať svoje voľné pracovné miesta. Snažíme sa tak zvyšovať transparentnosť v procese obsadzovania voľných miest v školstve a udržať motiváciu nadšených a zapálených pedagogických i nepedagogických zamestnancov aj napriek neustále sa meniacim podmienkam vo vzdelávaní. Vieme, čo od absolventov pracovný trh potrebuje a chceme byť súčasťou zmien, ku ktorým verejná diskusia vďaka kampani Chceme vedieť viac povedie.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) stál pri zrode portálu noveskolstvo.sk, ktorý od konca roku 2006 obohacuje verejnú diskusiu o tému reformy vzdelávania. A hoci portál už niekoľko rokov prevádzkuje samostatné občianske združenie Nové školstvo, ktoré sa do povedomia odbornej aj laickej verejnosti dostalo aj vďaka ďalším proreformne ladeným aktivitám, KI sa k reformným snahám Nového školstva stále hlási. Ľudia v prostredí inštitútu považovali a naďalej považujú potrebu realizovania skutočnej reformy vzdelávania na Slovensku ako súčasť reforiem druhej generácie, na ktoré v tejto krajine stále len čakáme. Je preto samozrejmé, že podporujeme aj snahy o prehĺbenie verejnej diskusie o tom, ako by mala vyzerať a fungovať naša spoločnosť v budúcnosti. Preto podporujeme kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.

Slovensko pre všetkých

Slovensko pre všetkých je iniciatívou, ktorá chce dať príbehu Slovenska nový obsah. Predstavuje víziu krajiny, v ktorej sa všetci môžu cítiť doma a vítaní. Hľadá to, čo máme ako ľudia spoločné, nie to, čo nás rozdeľuje. Spájame preto organizácie a jednotlivcov, ktorí sa svojou prácou snažia vytvárať našu krajinu ako dôstojné miesto naozaj pre všetkých. Podporujeme kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC, pretože spolu s nami otvára priestor na diskusiu pre každého, kto chce hovoriť o tom, ako by mala takáto krajina fungovať. Vzdelávanie je témou, ktorá je pre víziu Slovenska pre všetkých kľúčová. To, v akom prostredí sú vzdelávané naše deti a k čomu ich vychovávame, má priamy dosah na to, akí občania sa z nich raz stanú. Iniciatíva Slovensko pre všetkých, rovnako ako kampaň Chceme vedieť viac, vytvárajú priestor pre dialóg a smerujú k väčšej súdržnosti spoločnosti. Je lepšie to robiť spoločne.

tns partner logo

Agentúra TNS Slovakia je lídrom v oblasti poskytovania marketingových prieskumov na Slovensku. Realizuje sociálny a politický výskum a prieskumy vo všetkých oblastiach podnikania. Začiatkom roku 2014 priniesla na  trh štúdiu Millennials+, ktorá dôkladne zmapovala životy mladých ľudí. Do prieskumu bolo zapojených 1500 respondentov vo veku 12-26 rokov. Prieskum poskytuje detailnú analýzu súčasného správania mladých Slovákov, ako aj pohľad mládeže na fungovanie okolitého sveta a vyhliadky do budúcnosti. Agentúra TNS Slovakia sa zapojila do kampane Chceme vedieť viac hlavne preto, aby sa informácie, ktoré týmto prieskumom získala, posunuli aj k tým, ktorí s mladými ľuďmi prichádzajú do každodenného kontaktu – k učiteľom a rodičom, pre ktorých môžu byť tieto informácie nesmierne užitočné a obohacujúce. Spoločnosť by mala pochopiť, akým smerom sa mladá generácia uberá, aké má hodnoty vyznáva a aké má názory.

Bridesmaid Dresses uk

Sloboda učenia je česko-slovenskou iniciatívou zameranou na filozofiu slobodného vzdelávania alebo tzv. unschoolingu. Svoj názov dostala podľa blogu Free to Learn, ktorého autorom je výskumný psychológ Peter Gray. Naším východiskom je fakt, že deti prichádzajú na tento svet dokonale vybavené inštinktami poznávať svet, učiť sa, skúmať a hrať sa a pokiaľ ich necháme nasledovať tieto inštinkty vo vhodnom prostredí, vyrastú z nich zodpovední dospelí, ktorým nechýba iniciatíva, kreativita a predovšetkým vnútorná motivácia – vlastnosti, ktoré klasické školy systematicky potláčajú. Na svete už existujú tzv. slobodné alebo demokratické školy (niektoré viac ako 60 rokov), ktoré tieto poznatky berú do úvahy a našim konečným cieľom je založiť takú školu aj na Slovensku ako jeden z možných spôsobov vzdelávania pre 21. storočie. Sme veľmi radi, že sme sa dozvedeli o kampani Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania. Aj my „chceme vedieť viac“, a chceme aj to, aby slovenská verejnosť diskutovala o vzdelávaní s vedomím, že súčasné školstvo prakticky nereaguje na výzvy dnešnej doby. Podporujeme preto túto kampaň a chceme sa zmysluplne a zodpovedne zapojiť do spoločnej diskusie.

ASK partner logo

Škola je dnes pre mnoho detí málo zmysluplné a málo bezpečné miesto. Asociácia S. Kovalikovej – vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, rozvíja od roku 1992 komplexný vzdelávací program Vysoko efektívne učenie, ktorý zohľadňuje prirodzené potreby detí pri učení sa. Vychádza z výskumov biológie učenia, prináša do tried pozitívnu sociálnu klímu, aktivitu detí, spolupracujúce stratégie a zmysluplnosť učenia. Veríme, že je možné získavať vedomosti súčasne s rozvojom sebaúcty detí, mladých ľudí. Rešpektovať pri tom ich prirodzené potreby, vývinové úlohy a poskytnúť im tak v škole i v komunite zážitok fungujúceho demokratického spoločenstva. Prinášame naše dlhoročné skúsenosti s premenou tradičnej školy na školu 21. storočia, s riadením tejto zmeny, so vzdelávaním pedagógov, pracovníkov mimovládnych organizácií aj manažmentu školy. Vytváranie podmienok pre efektívne učenie si však nevieme predstaviť bez dlhodobej partnerskej spolupráce viacerých partnerov z rôznych sektorov, preto sa pripájame ku kampani Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.

Partner kampane: Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení podporuje kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. V súkromných školách a školských zariadeniach sa usilujeme o najvyššiu kvalitu vzdelávania a výchovy, ktoré poskytujeme. Vzdelávanie v meniacom sa svete znamená neustále si klásť otázky, čo má byť jeho zmyslom a s akou výbavou majú odchádzať absolventi z našich škôl a školských zariadení. Chceme čo najlepšie reagovať na budúce potreby spoločnosti, v ktorej sa naši absolventi majú uplatniť ako slobodní, šťastní, rozhľadení, zodpovední a vzdelaní ľudia. Cieľom našej práce je budovať také školy, ktoré umožnia kvalitné vzdelávanie a výchovu deťom bez ohľadu na to, z akých socioekonomických podmienok prichádzajú.
Preto chceme aj my vedieť viac. O stratégiách pre úspešné učenie, o inšpirujúcich príkladoch vysokej kvality v školstve a vzdelávaní. A práve preto sa radi staneme partnerom projektu Chceme vedieť viac.

Straight lace wigs

PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí. Dlhodobo sa venujeme spoluvytváraniu a posilňovaniu kultúry demokracie, šíreniu participatívnych prístupov a mechanizmov na dialóg a predchádzanie konfliktom. Poskytujeme pomoc v medzinárodných rozvojových programoch a sprostredkúvame kultivovaný dialóg medzi rôznymi záujmovými skupinami. Naše poslanie napĺňame spoluprácou s neziskovými organizáciami, inštitúciami verejnej správy a medzisektorovými partnerstvami. Do kampane Chceme vedieť viac sme sa zapojili, lebo veríme, že nastavenie vzdelávacieho systému je kľúčovo dôležité pre budúcnosť Slovenska, a že cesta k zmene vedie cez verejný dialóg.

S rešpektom

Občianske združenie S rešpektom sa venuje podpore výchovy a vzdelávania v duchu koncepcie Rešpektovať a byť rešpektovaný. Základným východiskom nášho pôsobenia je presvedčenie, že z postoja rešpektu a úcty sa odvíja všetko ostatné – v rodine, v škole, v medziľudských vzťahoch vôbec. V školách sa historicky kladie väčší dôraz na to, ČO sa žiak naučí, než na to AKO sa to naučí. Veríme, že komunikácia a partnerský, participatívny a rovnocenný prístup k deťom a mladým ľuďom, ktorý rešpektuje ich individualitu, vývinové potreby a rozvíja ich sebaúctu, je jedným z kľúčových aspektov školy 21. storočia. Do kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC sa zapájame, lebo partnerský a rešpektujúci prístup považujeme za základ demokratickej občianskej spoločnosti. Podporujeme verejnú diskusiu o reforme vzdelávania, kde znejú hlasy všetkých zúčastnených strán od detí, cez rodičov až po odborníkov.

ASK partner logo

Sme presvedčení, že reforma systému vzdelávania je základným kameňom, na ktorom môže rásť lepšie Slovensko. Nadácia Pontis sa strategicky venuje témam, ktoré sú pre napredovanie našej krajiny kľúčové. Jednou z nich je aj vzdelávanie. Chápeme ho nielen ako prípravu mladých ľudí pre pracovnú prax, no aj ako prípravu a výchovu k ich občianskemu životu. A tým sa vzdelávanie prekrýva so všetkými ostatnými témami Nadácie Pontis. Pretože krajina ľudí vedených k občianskemu životu, slobode a zodpovednosti je krajinou, ktorá dokáže prekonávať chudobu, sociálne problémy, odstraňovať korupciu a netransparentnosť a vytvárať prívetivejšie prostredie pre ľudí so zdravotným, sociálnym či iným znevýhodnením.

CVO partner logo

Myslíme si, že vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní súdržnej a udržateľnej spoločnosti. Podstatnou súčasťou činnosti našej organizácie sú okrem humanitárnych a rozvojových projektov aj aktivity globálneho vzdelávania, ktoré rozvíjame od roku 2005. Globálne vzdelávanie vnímame ako prístup ku vzdelávaniu, ktorý sa snaží reagovať na výzvy globalizácie a vzrastajúcu komplexitu dnešného sveta. Jeho celkovým cieľom je rozvíjať hlbšie pochopenie globálnych výziev dneška a ich prepojenosti s naším správaním, ako aj prispieť k formovaniu postojov a k uvedomeniu si našej vlastnej roly v dnešnom svete, aby sa z nás mohli stať zodpovední globálni občania. Do kampane Chceme vedieť viac sme sa zapojili preto, že sme presvedčení o tom, že ak má vzdelanie napomôcť pri vytváraní súdržnej a udržateľnej spoločnosti, tak by mala byť spoločnosť do diskusie o vzdelávaní sama aktívne zapojená.

Pridajte sa aj vy

Napíšte nám

Napíšte nám cez kontaktný formulár alebo priamo na vsetci@chcemevedietviac.sk
[contact-form-7 404 "Nenájdené"]

Podporte kampaň

Prejavte podporu na svojich stránkach a linkujte na web kampane. Nakopírovaný kód vložte napríklad do hlavičky hlavnej (index) stránky

All Flower Girl Dresses

<map name=“chceme-vediet-viac-ribbon-right“><area coords=“0,0,200,200,200,0″ shape=“poly“ href=“https://chcemevedietviac.sk“/></map><img style=“position:absolute; top:0; right:0; border:none;“ alt=“Kampaň Chceme vedieť viac: O budúcnosti vzdelávania na slovensku“ src=“https://chcemevedietviac.sk/presskit/chvv-ribbon-right.png“ usemap=“#chceme-vediet-viac-ribbon-right“/>