Občianske združenie Nové školstvo sa snaží oživiť verejnú diskusiu o našom školstve kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. V centre pozornosti kampane stoja najmä deti a tínedžeri, ich problémy a potreby.

Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC je zameraná na širokú, najmä rodičovskú verejnosť a postupne otvára viacero tém, ktoré v doterajších diskusiách o školstve ostali zväčša nepovšimnuté.

128-start31. január 2014

Kampaň symbolicky odštartovala fínska ministerka školstva Krista Kiuru, ktorá sa s nami podelila o fínsku skúsenosť s reformou školstva a vyzdvihla kľúčovú rolu verejnej diskusie v tomto procese.

2-roky-foto-1

Artboard 1

marec až november 2014

V priebehu roka 2014 sme v rôznych regiónoch Slovenska realizovali tvorivé workshopy. Zámerom bolo zozbierať čo najviac názorov, návrhov a predstáv verejnosti na budúcnosť vzdelávania na Slovensku. Pýtali sme sa rôznych aktérov – detí, rodičov, učiteľov, laikov i odborníkov – pretože každý má k tomu čo povedať.

2-roky-foto-2

128-people

25. november 2014

Najprv sme spoločne s ľuďmi v rôznych kútoch krajiny uvažovali o tom, ako sa vzdelávanie zmenilo počas uplynulých 25 rokov a ako by mohlo vyzerať o ďalšie štvrťstoročie. Predstavy detí a dospelých sme následne verejnosti predstavili na neformálnom podujatí prezentujúcom dovtedajšie zistenia kampane.

2-roky-foto-3

apríl až jún 2015

Iba 8% ľudí na Slovensku si myslí, že naše školstvo sa vyvíja dobrým smerom. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre kampaň Chceme vedieť viac na prelome apríla a mája 2015 zrealizovala agentúra TNS Slovakia. Vyše polovica opýtaných (55%) je presvedčených, že školstvo iba prešľapuje na mieste a až tretina (32%) sa domnieva, že sa vyvíja zlým smerom. V priebehu mája a júna sme postupne zverejnili štyri tematické správy o zisteniach z prieskumu.

2-roky-foto-4

Artboard 2

30. november 2015

Koncom novembra 2015 sme prezentovali Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Tlačenú podobu atlasu si naďalej môžete objednať. K dispozícii dávame tiež online verziu na adrese atlas.chcemevedietviac.sk. Atlas opisuje rôzne modely budúcnosti v kontexte najnovších prieskumov a zozbieraných predstáv detí aj dospelých z celého Slovenska. Je naším príspevkom k zmene doterajšieho uvažovania o vzdelávaní.

2-roky-foto-5

január 2016

V januári 2016 sme v rámci kampane Chceme vedieť viac o organizovali prvý zo série okrúhlych stolov zástupcov politických strán a odborníkov v oblasti vzdelávania. Podkladom pre diskusiu zúčastnených na tému Potreby detí bol pozičný dokument. Následne sme publikovali správu o priebehu diskusie vrátane toho, na čom sa účastníci okrúhleho stola zhodli resp. o čom je potrebné naďalej diskutovať.

2-roky-foto-6

Artboard 3

február až marec 2016

Snáď prvý raz v ponovembrovej histórii sa vzdelávanie a školstvo na Slovensku stalo jednou z hlavných tém parlamentných volieb. V čase predvolebnej kampane sme predstavili 12 tematických zhrnutí toho, čo strany ponúkajú vo svojich programoch na volebné obdobie 2016-2020 v oblasti vzdelávania a školstva. Návrhy sme nehodnotili, neznámkovali a ani sme nezostavovali rebríčky. Snažili sme sa identifikovať, v čom existuje zhoda, aké alternatívne riešenia strany spomínajú a na čo majú odlišné pohľady. Spoločne s ďalšími odborníkmi sme následne po voľbách komentovali programové vyhlásenie novej vlády v oblasti vzdelávania.

február 2016

 Vo februári 2016 sme zorganizovali druhý okrúhly stôl na tému Príprava mladých ľudí (nielen) na svet práce | Stredné všeobecné a odborné vzdelávanie. Podkladom pre diskusiu zúčastnených bol opäť pozičný dokument a po okrúhlom stole sme publikovali správu o priebehu diskusie.

2-roky-foto-6

apríl 2016

Na treťom okrúhlom stole zorganizovanom v rámci kampane počas roka 2016 sme s poslancami parlamentu, zástupcami rezortu školstva, odborníkmi v oblasti vzdelávania, učiteľmi a rodičmi diskutovali o tom, akým smerom by sa malo vzdelávanie na Slovensku vydať. Podkladom do diskusie na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti | Náčrt východísk a okruhov potrebných zmien slovenského vzdelávacieho systému bol pozičný dokument, ktorý stavia deti a ich rozmanité vzdelávacie potreby do centra pozornosti a až od nich odvíja nastavenie celého systému vzdelávania. Prečítajte si aj správu z diskusie.

2-roky-foto-6

Artboard 4

máj 2016

Posledný májový večer sa v bratislavskej Starej tržnici odovzdávali Ceny Nadácie Orange. Za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, médií a pozvaných hostí bolo ocenených 11 mimovládnych organizácií z celého Slovenska za ich verejnoprospešné aktivity. Sme radi, že Nové školstvo je medzi nimi. V kategórii Vzdelávanie sme získali 2. miesto za aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu v rámci kampane Chceme vedieť viac, za prácu na výskumných, publikačných a diskusných vzdelávacích aktivitách a projektoch.

Artboard 6

jún 2016

V rámci kampane spolupracujeme intenzívne aj s rodičmi. V májovej verejnej diskusii s rodičmi žiakov detí základných a stredných škôl sme získali množstvo podnetov, ktoré sme sa rozhodli preniesť ďalej, na pôdu parlamentu. Sme totiž presvedčení, že jedinou cestou, ako veci zmeniť v prospech detí, je prepájať tých, ktorým na nich záleží. Prečítajte si správu zo stretnutia rodičov s poslancami.

november 2016

Prečítajte si pozičný dokument k štvrtému okrúhlemu stolu, ktorý sme realizovali počas roka 2016. Témou novembrovej diskusie politikov a expertov bola Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému. Prečítajte si aj správu z diskusie.

2-roky-foto-6

od augusta 2017

Mnohé základné školy na Slovensku dnes nedostávajú dostatočnú podporu, aby sa mohli zlepšovať. Pustili sme sa preto do realizácie projektu Školy pre všetkých. Našou ambíciou je zmeniť to a poskytnúť školám komplexné a flexibilné služby, ktoré im umožnia napredovať v oblastiach, ktoré si sami vyberú. Projekt vyvinuli a spoločne ho realizujú občianske združenie Nové školstvo, Nadácia Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Všetky tri organizácie sa dlhodobo venujú vzdelávaniu a spolupracujú so školami vo výskumných, vzdelávacích, metodických a advokačných aktivitách. Sme presvedčení, že ozajstná zmena školstva sa udeje iba podporou škôl, ktorá bude „zhora“ dobre nastavená a „zdola“ kvalitne poskytovaná. Projekt má ambíciu komplexné služby pre školy vyvinúť, poskytnúť a po vyhodnotení presadzovať ich rozšírenie do celého školského systému.

128-people

október 2017

Zrealizovali sme v poradí štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky. Wilfried W. Steinert – ktorý pôsobil ako riaditeľ školy Waldhofschule – Eine Schule für alle, pričom tá sa pod jeho vedením transformovala zo špeciálnej na bežnú základnú školu vzdelávajúcu deti s rôznorodými potrebami, postihnutím aj nadaním – diskutoval s členmi pracovnej skupiny zloženej zo slovenských odborníkov v oblasti vzdelávania a vzdelávacieho systému o tom, ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať a tiež o tom, aká je situácia na Slovensku. Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie spracovali do správy, ktorá je k dispozícii na stiahnutie tu (formát PDF) alebo v náhľade tiež nižšie:

Artboard 2

november 2017

November je v kampani tradične venovaný Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Kým koncom novembra 2015 sme pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku atlas prezentovali, koncom novembra 2016 sme urobili jeho dotlač. K dispozícii je tiež online verzia na adrese atlas.chcemevedietviac.sk a koncom novembra 2017 sme zverejnili aj jej anglické znenie. Tlačenú podobu atlasu si naďalej môžete objednať.

128-people

máj 2018

Zrealizovali sme v poradí piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky.  O estónsky vzdelávací úspech sa dnes zaujímajú odborníci aj praktici z celého sveta. Sme radi, že pozvanie občianskeho združenia Nové školstvo na verejnú komisiu prijal zástupca estónskeho ministerstva školstva a výskumu Mart LaidmetsZo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie spracovali do správy, ktorá je k dispozícii na stiahnutie tu (formát PDF) alebo v náhľade tiež nižšie:

128-people

november 2018

Zrealizovali sme v poradí šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky. Na verejnej prednáške, ktorá zasadnutiu predchádzala,  hovoril náš hosť z Českej republiky, profesor Arnošt Veselý, o tom, ako reformovať školský systém. V slovenskom školstve prežívame ďalšie nenaplnené očakávanie, „najväčšia reforma za posledných 25 rokov“ sa nekoná.

Bez ohľadu na to, do akej miery sa zhodneme na navrhovaných zámeroch dokumentu Učiace sa Slovensko, jeho rozpracovanie a ani následné kroky nenapĺňajú štandardy kvalitnej tvorby verejnej politiky. V tomto je žiaľ pokus o presadenie potrebných systémových zmien podobne neúspešný ako viaceré iné reformné iniciatívy z minulosti. Nielen u nás, ale aj vo svete medzitým silnie volanie po tom, aby sa také komplikované systémy, akými tie vzdelávacie nepochybne sú, nereformovali nariadeniami „zhora“, ale skôr posilňovaním odborných a ľudských kapacít zdola.

Aby sa viac než makrodáta o „systéme“ pri riadení zmien pracovalo s know-how o žiakoch a efektívnom učení v školách a triedach. Aby sa menej času a energie venovalo byrokracii a kontrole a viac podpore a pozitívnej motivácii. Je však zabezpečenie kvalitného vzdelávania možné bez vytvorenia podmienok „zhora“? A naopak, možno dobre myslené zmeny realizovať bez toho, aby im rozumeli a aby ich podporovali zriaďovatelia, riaditelia, učitelia a rodičia?

O týchto a ďalších otázkach prednášal profesor Veselý v Bratislave v novembri. Pozrite si jeho prednášku.

128-people

september 2019

Zrealizovali sme siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky.

Na Slovensku i v Českej republike je hodnotenie kvality škôl a vzdelávacích výsledkov žiakov široko diskutovanou témou. Z národných aj medzinárodných testovaní sa opakovane dozvedáme, že výsledky slovenských žiakov sa zhoršujú a v mnohých školách sa ani necítia dobre. Zároveň vieme, že žiaci a žiačky majú vlastné predstavy o tom, ako by ich učenie mohlo prebiehať. Do akej miery to dokážeme zohľadniť pri snahe o zlepšovanie škôl a vzdelávacieho systému ako celku?

Odborné diskusie o možnostiach merania vzdelávacích výsledkov prebiehajú v mnohých krajinách a aj na medzinárodnej úrovni. Čo je vhodné zisťovať a ako to možno merať, testovať a vyhodnocovať, je otvorená a občas aj kontroverzná otázka. O tom, akými premenami a úskaliami v tomto ohľade prechádza vzdelávací systém v Českej republike, predniesol úvodný príspevok Oldřich Botlík. Po následných prezentáciách slovenských odborníkov prebehla moderovaná diskusia.

Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie spracovali do správy, ktorá je k dispozícii vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie:

november 2019

Zverejnili sme správu z dvoch okrúhlych stolov o riadení a financovaní regionálneho školstva, ktoré sme v novembri organizovali pre politikov a analytikov venujúcich sa oblasti vzdelávania.

V odbornej aj verejnej diskusii sa potreba systémových zmien v školstve najčastejšie spája s tým, čo sa žiaci v školách učia a aké budú mať vďaka tomu uplatnenie. Pozornosť sa venuje aj pripravenosti učiteľov a hodnoteniu kvality ich práce. Menej diskusií sa venuje tomu, akými aktérmi a ako kvalitne sú dnes školy a školstvo riadené a aké podmienky na učenie žiakov a prácu učiteľov vďaka tomu vytvárajú. V otázkach financovania sú častou témou učiteľské platy, menej pozornosti sa už venuje mechanizmom prerozdeľovania zdrojov vo vzdelávaní.

2020 – 2021

Počas roka 2020 sme v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku zverejňovali týždenné prehľady o dianí v školstve a venovali sme sa dopadom uzatvorenia škôl na vzdelávanie detí kvôli prebiehajúcej pandémii COVID-19.

Čo sa udialo – sumáre diania vo vzdelávaní (2014 až 2020)

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

Partneri kampane

Kampaň podporili

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Education Support Program of Open Society Foundations

Partner kampane: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Partner webu kampane

Partner kampane: Platon webhosting

Štart kampane finančne podporili

bridesmaid dresses

Partner kampane: Fínske veľvyslanectvo

Partner kampane: České centrum

Partner kampane: Mesto Šamorín

logo-osf

Mediálni partneri kampane

Partner kampane: Dobrá škola

Partner kampane: Trend

Partner kampane: Mama a ja

Partner kampane: Eduworld

Partner kampane: Zones.sk