Oceňujeme prvý krok

Ministerstvo školstva zverejnilo návrh základných téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pod názvom UČIACE SA SLOVENSKO. Po takmer troch rokoch kampane Chceme vedieť viac vítame tento krok z dvoch dôvodov: obsahového aj procesného.

Z obsahu dokumentu, ktorý spracoval externý tím odborníkov, vyplýva, že pri úvahách o budúcnosti vzdelávania na Slovensku začína aj rezort školstva konečne uvažovať z perspektívy učiacich sa – detí aj dospelých. Tézy národného programu prezentujú vzdelávanie ako celoživotné úsilie, na začiatku ktorého má byť pre všetky deti dostupný kvalitný základ a v prípade potreby im majú pomôcť opatrenia na vyrovnávanie šancí. Všestranný rozvoj jednotlivca sa v nich prepája s potrebami spoločnosti a neopomína sa ani formovanie hodnôt a postojov. Dôležité je i to, že dokument popri tzv. formálnom vzdelávaní v školách vyzdvihuje zmysluplné učenie sa aj v iných, neformálnejších prostrediach.

Z dokumentu ako celku badáme snahu prebudovať vzdelávacie prostredie tak, aby sa svojim nastavením orientovalo na potreby a záujmy učiacich sa, a nie aby ich naďalej nútilo prispôsobovať sa „systému“, ktorý je už v mnohých ohľadoch prekonaný a nefunkčný.

Zámer najprv predstaviť cieľový stav, ku ktorému by mali konkrétne opatrenia viesť, je pozitívnym krokom, ktorý môže diskusiu o vzdelávaní posunúť na vyššiu úroveň. Počas našej kampane sme totiž upozorňovali na to, že na Slovensku sa obvykle pri diskusiách o vzdelávaní takmer všetka energia venuje handrkovaniu sa o rôznych „prevádzkových“ otázkach bez toho, aby sme sa najprv zamysleli nad základným zmyslom vzdelávania a jeho žiaducou podobou. Až keď sa budeme vedieť zhodnúť na cieľoch, bude aj diskusia o konkrétnych návrhoch zmysluplnejšia a konštruktívnejšia.

Prostredníctvom kampane Chceme vedieť viac sa už takmer tri roky snažíme verejnú diskusiu o vzdelávaní obohatiť o nové podnety a väčšmi do nej vtiahnuť aj hlas verejnosti. Po 25 rokoch sa nám už totiž zunovalo hrať s rezortom školstva neustále iba Človeče, nehnevaj sa, a tak sme ponúkli novú hru Človeče, zapoj sa. Aj preto sme realizovali workshopy pre širokú verejnosť v rôznych kútoch Slovenska, organizovali okrúhle stoly pre odborníkov aj politikov, uskutočnili prieskumy a mnohé ďalšie podujatia. Zozbierané nápady a podnety sme spracovali do atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania. Spoluiniciátorka kampane Zuzana Zimenová sa ako členka poradného tímu ministra vo významnej miere pričinila o to, aby sa zozbierané predstavy a želania ľudí odzrkadlili aj v tézach národného programu.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bpsCeh42jtQ[/youtube]

 

Už pri otvorení kampane sme hovorili, že nám nejde len o presadenie potrebných zmien vo vzdelávaní, ale aj o zmenu spôsobu, akým sa pripravujú, realizujú a vyhodnocujú. Snahu ministra školstva vtiahnuť verejnosť už do procesu prípravy národného programu vnímame ako správne a užitočné rozhodnutie. Sme naďalej presvedčení, že v demokratickej spoločnosti je slušnosťou a povinnosťou vládnej moci návrhy na zásadné zmeny včas zverejňovať a konzultovať ich s verejnosťou ešte pred prijatím konečných rozhodnutí.

Zverejnený materiál vnímame ako prvý krok k tomu, aby sme na Slovensku konečne prijali ucelenú a široko akceptovanú predstavu o tom, aké vzdelávanie chceme a aké zmeny vo vzdelávacej politike preto potrebujeme uskutočniť. Skutočnosť, že ministerstvo ponúka na verejné konzultácie pracovný dokument a dopracuje ho až na základe spätnej väzby, dáva nádej, že aj kultúra tvorby vzdelávacej politiky sa u nás mení. Nemôžeme (si) už totiž dovoliť, aby sa v školstve diali väčšie či menšie zmeny bez toho, aby sa k nim mohli vyjadriť ľudia, ktorých sa bezprostredne týkajú. Veríme teda, že diskusia iniciovaná rezortom školstva nebude zredukovaná iba na zasielanie pripomienok emailom a na stretnutia iba so zástupcami stavovských a profesijných organizácií v školstve.

Očakávame, že predstavitelia rezortu školstva budú tézy národného programu aktívne komunikovať a vysvetľovať širokej verejnosti, a zároveň načúvať tomu, čo na ne hovoria nielen učitelia, ale aj deti a mladí ľudia a ich rodičia.  

Zároveň veríme, že konzultačný proces nebude len jednorazovou záležitosťou. Aj v samotných tézach národného programu sa uvádza, že sa majú vo vzdelávacej politike vytvoriť mechanizmy na pravidelné získavanie spätnej väzby a jej vyhodnocovanie, aby sa mohlo vzdelávanie neustále skvalitňovať a inovovať. Berieme preto ministerstvo za slovo, že bude v tomto procese podporovať zapájanie a spoluprácu všetkých aktérov a taktiež, že akékoľvek významnejšie zmeny sa uskutočnia až na základe širokej diskusie.

Priebeh diskusie o tézach národného programu budeme naďalej monitorovať prostredníctvom našich týždenných spravodajov. Zároveň sa aktívne zapojíme do rozpracovania téz do konkrétnych opatrení, aby sa na základe prijatej vízie vytvorila realistická a zároveň ambiciózna reformná stratégia, ktorá predstavené princípy vzdelávania rozmení na drobné a prispeje tak k pozitívnym a udržateľným zmenám v slovenskom vzdelávacom systéme.

Už najbližšie týždne ukážu, či naozaj žijeme na UČIACOM SA Slovensku, ktoré chce podporovať vzdelávanie orientované na človeka a má ambíciu poskytovať ho vo vysokej kvalite naozaj všetkým. Aby tomu tak naozaj bolo, zostáva len zopakovať: Človeče, zapoj sa!

Peter Dráľ

spoluiniciátor kampane Chceme vedieť viac