Veda, výskum a grantové schémy

„Veľa vedcov sa bojí postaviť na vlastné nohy, pretože si veľmi dobre uvedomujú riziká. Nevedia tiež, ako funguje trh s inováciami, ako sa v biznise orientovať, ako uzatvárať partnerstvá a koho osloviť. (…) Cestou však nemusí byť založenie firmy za každú cenu, veď tá naša miestna kultúra start-upov s triviálnymi produktmi je už smiešna. Možnosťou je aj malá technologická vzbura zamestnancov v existujúcom prostredí, ktorí chcú robiť na veciach hýbajúcich svetom, prieť sa s kolegami, ktorí majú úroveň a chuť pracovať na sebe. To si ale vyžaduje osvietených, nie cez bratrancov dosadených šéfov, a aj nejakú tú technologicky zrelú firmu, ktorých ale u nás tiež nie je ako hviezd vo vesmíre.“

Robert Mistrík

vedec a podnikateľ

Čo hovoria výskumy

Podľa iniciatívy Veda chce žiť! veda a výskum na Slovensku dlhodobo čelia nedostatočnej podpore. V ich financovaní, berúc do úvahy podiel z HDP, obsadzuje Slovensko posledné priečky spomedzi krajín EÚ a OECD. Potvrdzuje to i audit ministerstva financií, podľa ktorého je priemerný podiel výdavkov na vedu a výskum v krajinách OECD v priemere 2,4 % HDP, kým na Slovensku je to len 0,8 %, čo nás radí medzi krajiny s najnižšími príspevkami. [1]

Súčasné hodnotenie výkonových parametrov vedecko-výskumnej činnosti je zamerané predovšetkým na publikačnú činnosť. Podľa toho prideľuje ministerstvo školstva verejným vysokým školám (VŠ) financie mimo pedagogickej činnosti, čím prispieva k znižovaniu kvality vedeckých publikácií. Nevhodná metodika rozpisu dotácií ministerstva školstva spôsobuje, že pre VŠ je z ekonomického hľadiska oveľa výhodnejšie sústrediť sa na produkciu veľkého počtu málo kvalitných vedeckých výstupov, než na produkciu malého počtu vysoko kvalitných vedeckých publikácií. [2]

Čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch

#SIEŤ chce zrealizovať komplexnú premenu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), navýšiť jej financovanie a zaviesť systém transparentných grantových schém na podporu kvalitných vysokoškolských výskumných tímov. Strana chce presadiť vytvorenie špeciálneho grantového systému pre vynikajúcich učiteľov a vedcov, ktorý by mal byť otvorený pre zamestnancov VŠ, ale aj pre externých odborníkov a v zahraničí pôsobiacich expertov. Súťažne rozdeľovaný balík peňazí na obdobie 6 rokov, by mal byť viazaný na špičkového odborníka, ktorému sa z neho zaplatí nielen adekvátny plat, ale aj ďalšie náklady na vedu a budovanie vlastného tímu.

KDH podporuje transformáciu Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejno-výskumnú inštitúciu. Na základný chod SAV a na stimuláciu špičkových tímov a priorít výskumu by mali byť finančné zdroje stabilizované na základe zmluvy so štátom. Hnutie chce vypracovať štátnu vednú politiku do roku 2020. Zlepšiť chce i odmeňovanie zamestnancov vo výskume, aby vedci neodchádzali do zahraničia či do súkromného sektora. Zabezpečiť to má navýšenie finančných prostriedkov pre grantové schémy na výskumné projekty minimálne o 5 %.

MOST-HÍD sa tejto téme nevenuje.

OĽANO-NOVA navrhuje vyššie daňové úľavy pre subjekty investujúce do výskumu a vývoja a zvýšenie objemu financií určených na vedu zo súčasných 0,89 % HDP na aspoň 1,5 % HDP do roku 2020. Postupne chce navýšiť finančné prostriedky v slovenských grantových schémach (APVV, VEGA a KEGA) o desiatky percent oproti súčasnému stavu. Hnutie hovorí tiež o pokračovaní transformácie ústavov SAV na verejno-výskumné inštitúcie, s cieľom zjednodušiť ich spoluprácu s podnikateľskou sférou v oblasti poskytovania výskumných služieb, resp. pri riešení výskumných úloh na zákazku. Chce tiež prilákať kvalitných vedcov zo zahraničia.

SaS uvádza, že podmienky financovania vedecko-výskumných inštitútov by mali byť rovnaké bez ohľadu na ich formu a zriaďovateľa, čo by malo podporovať spoluprácu komerčnej a verejnej sféry. Strana navrhuje obmedziť inštitucionálne financovanie a posilniť a zreformovať grantové financovanie, ktoré by malo byť zlúčené do jednej agentúry. Systém prideľovania finančných prostriedkov na vedu by sa mal administratívne zjednodušiť a odbyrokratizovať. Grantové komisie by mali zahŕňať aj zahraničných (nielen českých) odborníkov a posudzované kvantitatívne ukazovatele by mali byť jasne definované. Ako príklad takýchto kritérií strana uvádza počet a kvalitu vedeckých publikácií v medzinárodných databázach za posledné 3 roky.

SMER-SD sa v rámci piatich priorít svojho stručného programu tejto téme nevenuje.

SMK-MKP sa tejto téme nevenuje.

SNS chce prednostne podporiť VŠ, ktoré dosahujú špičkové výsledky vo vede a v aplikovanom výskume.

Zhoda

Viaceré strany sa vede a výskumu nevenujú vôbec alebo len letmo (MOST-HÍD, SMER-SD, SMK-MKP, SNS). Z programov tých strán, ktoré sa tejto téme venujú viac (#SIEŤ, KDH, OĽANO-NOVA a SaS), zaznieva požiadavka na navýšenie prostriedkov pre vedu a výskum, ale i návrhy smerujúce k transformácii SAV či k premene aktuálnej podoby grantových schém.

Rozdiely

#SIEŤ a SaS požadujú transformáciu APVV a chcú prostredníctvom grantov podporovať najmä špičkových odborníkov. KDH a OĽANO-NOVA hovoria o transformácii SAV na verejno-výskumnú inštitúciu. OĽANO-NOVA a SaS chcú vo vede a výskume posilniť spoluprácu komerčnej a verejnej sféry.

Zaujímavosti alebo čo ešte sme si všimli

OĽANO-NOVA chce zásadné znížiť byrokratickú záťaž vedcov pri využívaní získaných zdrojov. Navrhuje tiež zmiernenie požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní pre oblasť vedy a výskumu. Pri nakladaní s „výskumnými“ peniazmi navrhuje prehodnotiť pravidlá o limitných nákupoch do 5 000 eur a povinnosť nakupovať cez elektronické trhovisko, a to buď úplným zrušením týchto pravidiel alebo zvýšením príslušných finančných limitov.

Programy vybraných politických strán a hnutí

(v abecednom poradí)

#SIEŤ: Dobrý štát slúži ľuďom. Plán #Siete na obdobie 2016 – 2020

KDH: Slovensko: Bezpečný domov, spokojné rodiny

MOST-HÍD: Občianska vízia 2016

OĽANO-NOVA: Program za ľudské a rozumné Slovensko

SaS: Agenda 2020

SMER-SD: Priority programu strany SMER-SD pre roky 2016 – 2020

SMK-MKP: Spoločná vôľa. Volebný program SMK 2016

SNS: Volebný program pre silný štát 2016 – 2020