Čo priniesol týždeň
10. 11. – 16. 11. 2014

Týždeň v školstve

Témy týždňa

V rámci kampane sme vyhodnotili tretiu tému online diskusie  Slovensko uvádza v školstve do prevádzky unikátny elektronický testovací systém  V základných školách sa uskutočnilo testovanie piatakov  Prevažná väčšina budúcoročných maturantov študuje na stredných odborných školách  Stredoškoláci si overovali svoje predpoklady na štúdium na vysokej škole  Inovovaný návrh štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá bol sprístupnený

 

Výrok týždňa

„Hodnotiť základnú školu napríklad na základe testovania deviatakov alebo piatakov, ktoré sa zavádza, nie je to najsprávnejšie. Výsledky totiž závisia od toho, kde sa škola nachádza, z akého sociálneho prostredia žiaci pochádzajú. Aj v škole, ktorá vyjde priemerne, môžu vzdelávať na vysokej úrovni, a to preto, lebo je v nej rôzne zloženie detí. A niektoré aj pri najlepšej snahe majú svoje limity. Musíme prejsť na sebahodnotenie škôl, aby samy vedeli vyhodnotiť, ako fungujú. Chcem uistiť všetkých, že nebudeme posudzovať školy neuvážene a len na základe výsledkov testovaní.“

Peter Pellegrini
minister školstva
rozhovore pre týždenník TREND | 9. 11. 2014

 

Výber z udalostí

 V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sme vyhodnotili tretiu online diskusiu na tému regulácia vzdelávania. Ukázalo sa, že táto téma v sebe nesie zložité otázky, na ktoré sa ľuďom ťažšie odpovedá. Lepšie sa im uvažuje o obsahu vzdelávania a o metódach výučby ako o organizačnom usporiadaní školského systému a o kompetenciách jednotlivých aktérov.

V diskusii odznelo viacero návrhov, ktoré by mohli v školstve posilniť decentralizáciu a zodpovednosť lokálnych autorít, na druhej strane zaznievali hlasy aj za posilnenie zodpovednosti štátu v niektorých konkrétnych oblastiach. Viac sa dočítate v zhrnutí diskusie na webe kampane.

 Slovensko uvádza v školstve do prevádzky vlastný unikátny elektronický testovací systém hodnotenia kvality vzdelávania. Systém e-Test bude ponúkať školám a učiteľom niekoľko druhov testovaní. Popri realizácii celoplošných meraní výsledkov vzdelávania umožní realizovať aj školské testovania a učiteľské testovania. „E-test prináša nové typy úloh, ktoré sú dynamickejšie a zaujímavejšie. Po ukončení testu majú žiaci okamžitú spätnú väzbu svojej úspešnosti,“ povedala riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská.

Systém e-Test umožní vytvárať na základe nameraných výsledkov žiakov a škôl aj hodnotiace správy, ktoré budú obsahovať nielen údaje o vývoji úspešnosti školy v rôznych testoch, ale aj údaje o vývoji úspešnosti žiakov konkrétnych tried. E-test umožní aj porovnávanie úspešnosti škôl v testoch a graficky toto porovnanie zobrazí. Školy zároveň dostanú k dispozícii porovnanie ich úspešnosti voči školám rovnakého druhu, toho istého zriaďovateľa ako aj voči úspešnosti ostatných škôl v danom kraji.

„Táto novinka je veľmi potrebná, pretože vytvára rámec, aby boli školy rozumne externe hodnotené. Takýto spôsob objektívneho posudzovania žiakov je vítaný,“ povedal štátny tajomník ministerstva školstva Juraj Draxler. „Realizácia štandardizovaných testov, ktoré objektívnejšie zhodnotia vedomosti každého žiaka, ale i možnosť školy porovnať svoje výsledky s ostatnými školami, sú  dôležitou pomôckou pre autoevalváciu a skvalitňovanie vzdelávacieho prostredia na škole. Aj s ich pomocou môžu riaditelia zefektívňovať vyučovací proces a učitelia upravovať prácu so žiakmi na hodinách tak, aby napredovali,“ dodal Draxler.

 V základných školách sa uskutočnilo testovanie piatakov Testovanie 5. V rámci testovania sa realizuje aj ďalší prieskum, do ktorého sa môžu zapojiť aj ich rodičia. Od 12. do 28. novembra 2014 na 186 základných školách môžu odpovedať na otázky v anonymizovanom dotazníku, zameranom na sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky, v ktorých piataci vyrastajú.

Dotazník o socioekonomickom a kultúrnom statuse žiakov je prevzatý a upravený z medzinárodnej štúdie PISA. „Chceme potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu, že čím je dieťa mladšie, tým je jeho školský úspech viac závislý od sociálneho, ekonomického a kultúrneho zázemia vlastnej rodiny,“ povedala vedúca výskumného tímu projektu E-test Zuzana Juščáková.

 Prostredníctvom informačného systému Maturita sa na maturitnú skúšku v budúcom školskom roku prihlásilo 48 195 študentov. Prevažná väčšina z nich študuje na stredných odborných školách (SOŠ). Na gymnáziách bude maturovať 17 124 študentov, na SOŠ a konzervatóriách bude 31 071 maturantov.

Na viac ako 300 školách budú môcť stredoškoláci maturovať aj elektronicky. „Časť žiakov si bude môcť vybrať, či z povinných predmetov a matematiky bude maturovať klasicky, papierovou formou, alebo sa rozhodne pre modernú elektronickú formu,“ informovala hovorkyňa pre priamo riadené organizácie ministerstva školstva Martina Slušná. Viac o maturite v roku 2015 sa dozviete tu.

 Na niektorých stredných školách si budúci maturanti vyskúšali, aké majú predpoklady na prijatie na vysoké školy. Do testovania študijných predpokladov sa prihlásilo 193 stredných škôl na celom Slovensku, testy si vyskúšalo až 19 000 žiakov. Stredoškoláci si svoje sily otestovali zatiaľ len cvične, avšak prvý termín Národných porovnávacích skúšok „naostro“ sa blíži – uskutoční sa už 13. decembra.

Viaceré vysoké školy v Českej republike využívajú Národné porovnávacie skúšky ako plnohodnotné prijímačky na štúdium, iné ich akceptujú ako časť prijímacej skúšky. Testy pripravuje spoločnosť Scio.  Zapájať sa začali aj slovenské školy – v tomto roku ich bude už 20, napríklad Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a mnohé ďalšie.

 Na základe spoločnej výzvy Slovenskej komory učiteľov (SKU), Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny a Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska a následného rokovania na ministerstve školstva získali tieto profesijné organizácie od riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Viliama Kratochvíla inovovaný návrh štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá na pripomienkovanie. Materiál je zverejnený na webe SKU tu.

 SKU komentovala skutočnosť, že koncoročné odmeny pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov budú mať rôznu výšku podľa toho, kto ich bude vyplácať – či ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra alebo samospráva. „Právom zaznieva hlas, volajúci po spravodlivejšom spravovaní učiteľov pod jednou strechou, a tou je štát a ministerstvo školstva,“ povedala Mária Barancová, prezidentka SKU. Podľa nej by pri odmeňovaní malo ministerstvo školstva z ušetrených peňazí rezortu presúvať odmeny na každého učiteľa rovnakou sumou a malo by mať vytvorený manuál na odmeňovací normatív.

 „Školstvo nemôže byť tak ako doteraz ovplyvňované politickým cyklom. S každou novou vládou prichádzajú veľké zmeny a reformy, učitelia sú vystresovaní nástupom každého nového ministra. Preto chcem nastaviť určité smerovanie, aby ten, kto po mne príde, nemusel robiť revolúciu a zase stavať veci z hlavy na nohy a opačne,“ povedal minister Peter Pellegrini v rozhovore pre týždenník Trend.

„Rezort som našiel v stave, ktorý mne osobne nevyhovoval. Musel som urobiť viacero personálnych výmen, aby inštitúcia fungovala dynamickejšie. Vyžadujem od svojho okolia, aby sa prispôsobilo môjmu tempu. To sa mi podarilo v priebehu pár mesiacov spraviť a v súčasnosti rezort funguje relatívne agilne a svižne, hoci to stále nie je ideálne,“ dodal minister.

 

Všimli sme si

 Britská nadácia Sutton Trust a Durham University zverejnili štúdiu What Makes Great Teaching?, ktorá sa zaoberá metódami výučby učiteľov a meraním kvality a efektivity ich práce.

Štúdia odhalila, že učitelia radi využívajú moderné metódy, avšak bez toho, aby zisťovali, či sú naozaj efektívne. V štúdii sa spomína 6 princípov, ktoré sú kľúčom k dobrým výsledkom žiakov:  1. hlboká znalosť vyučovanej látky zo strany učiteľa, 2. efektívne kladenie otázok žiakom a ich objektívne hodnotenie, 3. dobrá atmosféra v triede, 4. účelná organizácia práce v triede, 5. učiteľova sebareflexia – vnímanie a hodnotenie vlastnej práce, 6. profesionálny postoj učiteľa – jeho ambícia ďalej sa vzdelávať a komunikovať s rodičmi z pozície pedagogického profesionála.

V rámci hodnotenia práce učiteľa sa najviac osvedčujú nasledovné prístupy: 1. pozorovanie v triede (hospitácia kolegov, riaditeľa školy alebo externých hodnotiteľov), 2. sledovanie vývoja vzdelávacích výsledkov žiakov, 3. hodnotenie práce učiteľa žiakmi, 4. posudok riaditeľa školy, 5. sebahodnotenie učiteľov, 6. analýza materiálov, ktoré vznikli počas vyučovania v triede a učiteľské portfólio. Zároveň sa zistilo, že zlepšenie učiteľskej práce podporuje oveľa viac spätná väzba, vyjadrená v atmosfére vzájomnej dôvery ako porovnávanie práce učiteľa s inými učiteľmi, či porovnávanie výsledkov jeho žiakov s výsledkami žiakov v iných triedach a školách.

 Na vlnu školského testovania, ktorá už dávnejšie zachvátila viacero krajín vrátane USA, reagujú v posledných rokoch nielen odborníci, ale aj samotní žiaci a učitelia. V amerických školách vzniklo v tomto roku viacero motivačných videí, ktoré majú žiakom pomôcť odbúrať stres z testovania, ale zároveň aj niekoľko paródií, ktoré naznačujú nezmyselnosť testovacej horúčky. Pozrite si jednu z nich:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pJRSD7RBQD4[/youtube]

 

Človeče, zapoj sa!

 Na webe kampane pokračujeme vo zverejňovaní príbehov detí a ich rodín, ktoré ilustrujú ich osobné skúsenosti so školským systémom na Slovensku. Prvých dvanásť príbehov bude prevzatých z manuálu advokačného poradenstva, ktorý pre rodičov a učiteľov pripravilo občianske združenie Nové školstvo. Ak sa chcete s nami podeliť o váš príbeh, neváhajte a napíšte nám. Radi ho pridáme k ostatným.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

 

Pripravujeme

 Prvé súhrnné výstupy z kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku zverejníme na evente pre verejnosť, ktorý sa bude konať dňa 25. 11. v Bratislave v Pálffyho paláci na Zámockej ulici od 17.00 hod. Srdečne vás pozývame! Prihláste svoju účasť prostredníctvom registračného formulára.

Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá sa stala na rok 2014 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme!

 

 

 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk