Čo priniesol týždeň
10. 2. – 16. 2. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC sa pridali ďalší partneri   Slovenská komora učiteľov (SKU) adresovala ministrovi školstva a Rade pre systémové zmeny list s konkrétnymi návrhmi na zmeny v školstve  Finančná kontrola Košického samosprávneho kraja potvrdila, že podnet učiteľa Ota Žarnaya, ktorý poukázal na plytvanie verejnými zdrojmi v obchodnej akadémii v Košiciach, bol opodstatnený  Pripomienky k novej podobe štátnych výchovno-vzdelávacích programov pre materské a základné školy sa stále vyhodnocujú, ministerstvo školstva ešte nevie, aká bude ich finálna podoba  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pracuje na vytvorení 30-tisíc úloh pre elektronické testovanie vedomostí žiakov v základných a stredných školách, aktuálne spúšťa prípravu testov z občianskej náuky, dejepisu a geografie

Výrok týždňa

„Prostredníctvom elektronických testov v spoločenskovedných predmetoch môže žiak preukázať, ako ovláda napríklad čítanie s porozumením a orientuje sa v právnej a sociálnej problematike či v ekonomických pojmoch.“

Romana Kanovská
riaditeľka NÚCEM
tlačovej správe z 11. 2. 2014 k realizovanému národnému projektu

 

Výber z udalostí

 Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sa postupne pridávajú jednotlivci i organizácie. Záujem o spoluprácu prejavil Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), a vydavateľstvo pedagogickej literatúry Didaktis. Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia, aby kampaň vošla do povedomia verejnosti, sa môžete čoskoro dozvedieť na webe kampane chcemevedietviac.sk, ktorý pripravujeme.

 SKU zaslala v pondelok 10. 2. ministrovi školstva a Rade pre systémové zmeny v školstve list, v ktorom uvádza konkrétne návrhy na zmeny v školskom vyučovaní a v organizácii práce učiteľov. Učitelia požadujú napríklad dôkladnejšie zredukovať a aktualizovať učivo a v základných školách ho predpísať po ročníkoch. Do Testovania 9 navrhujú zaradiť okrem matematiky a vyučovacieho jazyka aj ďalšie predmety. Žiadajú tiež zníženie administratívnej záťaže, zavedenie elektronickej formy vedenia pedagogickej dokumentácie a zúženie právomocí Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) a jej postupné zrušenie. Namiesto rušenia škôl z dôvodov šetrenia očakávajú úsporné opatrenia zo strany vedenia rezortu, napríklad formou zlučovania rezortných rozpočtových organizácií. V oblasti financií žiadajú každoročne zvyšovať platy o 10%, do normatívu na žiaka naliať viac peňazí a zároveň znižovať počty žiakov v triedach. Zriaďovateľom navrhujú odňať právomoc presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými školami a školy požadujú financovať priamo, bez sprostredkovateľa.

 Finančná kontrola Košického samosprávneho kraja potvrdila nehospodárnosť pri nakladaní s verejnými financiami na Obchodnej akadémii na Polárnej ulici 1 v Košiciach, na ktorú upozorňoval učiteľ Oto Žarnay. V správe hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja sa okrem iného konštatuje, že škola platila advokátke paušálnu odmenu za obdobie 24 mesiacov napriek tomu, že počas 12-tich mesiacov nevykonala žiadny právny úkon. Kontrola odhalila, že predložené pracovné výkazy za roky 2011 a 2012 boli spracované dodatočne až v roku 2013 pravdepodobne za tým účelom, aby zdôvodnili opodstatnenosť obstarania právnych služieb. Napriek tomu vyplávalo na povrch, že advokátka dostávala paušálne odmeny aj za činnosti, ktoré nikdy nevykonala.

Podľa hlavnej účtovnej knihy mala škola v roku 2010 neuhradené záväzky v sume 18 724,32 eur, v roku 2011 v sume 88 019,12 eur a v roku 2012 v sume 37 834,26 eur. Škola teda nemala dostatok finančných prostriedkov na riadny chod, napriek tomu opakovane podpísala nevýhodné zmluvy. Nedostatok finančných zdrojov riešil riaditeľ školy odňatím osobných príplatkov učiteľom. Približne štvrtinu zo sumy, ktorú na učiteľoch mesačne ušetril, vyplácal paušálne advokátke.

  Veľkú databázu testových úloh pripravuje NÚCEM v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Cieľom je vytvoriť pôvodných 30-tisíc úloh a 150 testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov. Aktuálne sa začína pracovať na príprave nových testoch z občianskej náuky, dejepisu a geografie. Testovacie úlohy vytvára v súčasnosti približne 350 učiteľov, pričom ich odborné vyškolenie je jednou z aktivít projektu za 28,2 milióna eur.

Všimli sme si

 Eduin si pripomenul film Tomáša Škrdlanta Škola demokracie?. Bol nakrútený v roku 1997 pre Českú televíziu a oplatí sa ho vidieť znova. Je zaujímavý hneď z dvoch dôvodov. Po prvé preto, že približuje atmosféru vtedajších škôl a názory žiakov, rodičov a učiteľov, môžeme teda posúdiť, či a ako sa škola odvtedy zmenila. Zároveň predstavuje odborníkov, ktorí už vtedy hovorili o nutnej premene vyučovacích metód a školskej atmosféry.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UqK2CXeL_xE[/youtube]

 Scio upozorňuje vo svojom výbere zaujímavostí zo sveta vzdelávania na zverejnenie dokumentu organizácie Institute for the Future, v ktorom sú zachytené posuny, ktoré podľa nej budú formovať podobu vzdelávania v priebehu najbližších desiatich rokov. Blízka budúcnosť prinesie zásadné zmeny v prístupe k učivu, k pedagógom, aj ku žiakom. Vzdelávanie bude čoraz viac presahovať hranice školy a učenie bude čoraz menej viazané na triedu a na osobu učiteľa. Vzrastie význam motivácie žiakov, keďže bude rásť priepasť medzi tými, ktorí chcú a vedia a tými, ktorým sa učiť nechce alebo sa im nedarí. Od známkovania sa bude preto prechádzať k priebežnej spätnej väzbe, od tlaku na výkon k podpore, odbornej pomoci a k mentoringu. Význam titulov a certifikátov poklesne, pretože narastie dopyt po skutočne zvládnutých a v praxi použiteľných spôsobilostiach, ktorými sa budú musieť uchádzači o zamestnanie reálne preukazovať. Z prednáškových sál sa výučba presunie do alternatívnych priestorov, vrátane virtuálnych, ktoré sa budú vedieť lepšie prispôsobiť tlaku na zvýšenie flexibility a pestrosti vo vzdelávaní. Súčasťou dokumentu je aj grafická mapa, ktorá je súhrnom kľúčových prvkov premeny vzdelávacieho prostredia.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk