Čo priniesol týždeň 14. 12. 2020 – 20. 12. 2020

Zdroj – minedu.sk

Témy týždňa

Ministerstvo predstavilo postup pri návrate detí do škôl • Právnici i rodičia komentujú podmieňovanie návratu do škôl absolvovaním koronatestov • Odborníci a odborníčky diskutovali o dopadoch zatvorenia škôl aj o pláne obnovy vo vzdelávaní a vede

Výrok týždňa

„Máme mesiace zatvorené školy a športoviská a naša epidemiologická situácia je napriek tomu dramatická. Namiesto lockdownu, ktorý by umožnil aj rýchly návrat detí do škôl a telocviční po prázdninách, radšej zabezpečíme – zasa presne naopak ako západná Európa – vo veľkých lyžiarskych strediskách zlatý týždeň. Smutná vizitka krajiny a nášho manažovania pandémie.“

Andrea Settey Hajdúchová
matka, novinárka
blog, Denník N | 19. 12. 2020

Výber z udalostí

• Ministerstvo školstva v uplynulom týždni predstavilo plán návratu detí do škôl po 11. januári, ktorý sa bude riadiť siedmymi fázami takzvaného COVID automatu. Najprísnejším opatreniam podliehajú vysoké školy (VŠ), ktoré môžu bez obmedzení vzdelávať prezenčne len v prvej, zelenej fáze. Základné a materské školy budú vzdelávať štandardnou prezenčnou formou do 4. fázy. V 5. a 6. fáze majú byť otvorené škôlky a prvý stupeň základných škôl, ako aj posledné ročníky základných a stredných škôl.

„Ak by sme sa riadili danými kritériami už dnes, aktuálne by sme sa nachádzali na čiernom stupni. Počet nových prípadov každý deň ďaleko presahuje určených dvetisíc a reprodukčné číslo, ktoré hovorí o tom, ako rýchlo sa pandémia šíri, tiež presahuje stanovenú hodnotu 1,3,“ približuje fungovanie COVID automatu Kristína Votrubová z Konzervatívneho denníka Postoj.

• Okrem automatu ministerstvo zverejnilo aj manuál Návrat do škôl 2021 určený najmä riaditeľom a zriaďovateľom škôl. Podľa tohto materiálu majú zriaďovatelia prostredníctvom formulára nahlasovať počet záujemcov o pretestovanie spomedzi pedagógov, žiakov a ich rodičov, ako aj miesto testovania tak, aby pre nich okresné úrady zabezpečili dostatok testov.

V manuáli ministerstvo odporúča uskutočniť prvé pretestovanie od 7. do 9. januára 2021. „V pondelok by mohli riaditelia zozbierať výsledky testovania a na základe toho budú rozhodovať od utorka, ako bude prebiehať vzdelávanie,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Manuál zároveň odporúča, akú formu vzdelávania majú po testovaní školy zvoliť. Ak otestujú aspoň 60 % detí, majú obnoviť prezenčnú výučbu. V prípade, že podiel otestovaných dosiahne úroveň od 30 do 60 %, má ísť o kombináciu dištančnej a prezenčnej výučby. „To si môžu dovoliť len malé školy s dobrým internetom. My vyučovať dištančne aj prezenčne zároveň nevieme,“ zareagoval riaditeľ ZŠ v Bratislave Gabriel Kalna.

„Situácia je natoľko kritická, že keď chceme otvoriť školy, musíme bez diskusie zabezpečiť, aby boli bezpečné – v prvom rade pre žiakov a následne pre ich rodičov, učiteľov, aj nás všetkých. Je dôležité, aby sme do škôl v rámci týchto pravidiel vstupovali pretestovaní, aby sme mali všetci istotu, že je to bezpečné,“ povedal minister Gröhling počas štvrtkovej tlačovej konferencie.

• K tomu, či je v súlade s ústavou, ak sa právo na vzdelanie podmieňuje absolvovaním testu, sa vyjadrila verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá dostala podnet od iniciatívy Dajme deťom hlas. Podľa Patakyovej testovanie detí pred nástupom na prezenčné vyučovanie môže byť v súlade s ústavou iba v prípade, ak je odôvodnené nepriaznivou epidemickou situáciou v regióne a zároveň vtedy, keď ho štát finančne aj kapacitne zabezpečí. „Štát sa tejto zodpovednosti nemôže zbaviť poverením zriaďovateľov, pokiaľ tento typ preneseného výkonu štátnej správy finančne nepokryje po materiálno-technickej, ale aj personálnej stránke,“ konštatuje ombudsmanka.

V súvislosti s testovaním na školách minister Gröhling oznámil, že sa naň zatiaľ budú využívať antigénové testy. Dve slovenské školy však už absolvovali aj pilotné pretestovanie kloktaním. Výsledky potvrdili predpoklady odborníkov, že tento spôsob zisťovania prítomnosti vírusu v tele je presnejší a aj prijateľnejší pre deti a rodičov. Celkovo otestovali 451 žiakov, 405 rodičov a 69 učiteľov.

• Učiteľom a ďalším zamestnancom škôl ministerstvo školstva odporučilo, aby si do konca kalendárneho roka čerpali dovolenku, náhradné voľno alebo aby pracovali z domu. „Z dôvodu potreby zníženia mobility obyvateľov a zníženia počtu možných kontaktov na pracovisku odporúčame, aby pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci pracovali zo svojho pracoviska len vo výnimočných prípadoch,“ vysvetlilo ministerstvo.

Deti sa do lavíc v tomto roku už nevrátia, počnúc včerajškom sa začali vianočné prázdniny, ktoré budú trvať do 8. januára 2021. Podľa rozhodnutia ministra sa zároveň v nadchádzajúcom roku neuskutočnia polročné prázdniny.  „Rodičia nebudú proti. Ide o jeden deň prázdnin, ktorý by vzhľadom na opatrenia pravdepodobne nevyužili na predĺžený víkend,“ reagovala na rozhodnutie predsedníčka Združenia základného školstva Ingrid Gamčíková.

• Školy, ktoré sa v prvej polovici januára nepodrobia testovaniu alebo ho zrealizujú za účasti nižšieho počtu žiakov, budú naďalej využívať dištančnú formu vzdelávania. Ministerstvo školstva oznámilo, že sfunkčnilo webový portál Viki, slúžiaci ako centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu.

„Aj keď je vzdelávací obsah momentálne sprístupnený pre všetkých používateľov, ministerstvo už vytvorilo 38 425 účtov pre učiteľov, ktoré im umožňujú naplno využívať funkcionalitu pre prípravu na vyučovaciu hodinu,“ uviedlo ministerstvo k portálu, ktorý medzi učiteľmi nemal dobrú povesť.

• Aj uplynulý týždeň priniesol vyhlásenia o dopadoch prerušenia prezenčnej výučby na deti z vylúčených komunít. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová v tejto súvislosti nespochybnila, že vláda prechodom na dištančnú formu výučby sledovala legitímny cieľ, zdôraznila však, že kompetentní dostatočne nezohľadnili fakt, že na Slovensku sú žiaci bez prístupu k online vzdelávaniu.

Súčasné podmienky vzdelávania v skupinách po piatich žiakov sa však nevzťahujú na všetkých žiakov bez prístupu k online dištančnej výučbe a po komunikácii s oslovenými učiteľmi som zistila, že školy, osobitne tie s väčšinou žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo bez prístupu k online dištančnej výučbe, nedokážu takúto výučbu zabezpečovať všetkým žiakom, ktorí ju potrebujú v postačujúcom rozsahu,“ doplnila Patakyová.

Anton Marcinčin v Hospodárskych novinách dodáva, že v štáte, v ktorom je vysoká korelácia medzi pôvodom žiakov a ich vzdelávacími výsledkami, pandémia ešte viac prehlbuje nerovnosti.

• Na súvislosť medzi vzdelávacími výsledkami žiakov a ich zázemím sa v analýze pozrela aj informačná sieť o vzdelávacích systémoch v Európe Eurydice. Správa o rovnosti v prístupe ku vzdelávaniu porovnáva, ako nastavenie školského systému a vzdelávacích politík v 42 európskych krajinách podporuje deti snajslabšími výsledkami. Pre znižovanie nerovností autori analýzy odporúčajú zvyšovať verejné výdavky na základné vzdelávanie, minimalizovať kvalitatívne rozdiely medzi školami a znížiť mieru opakovania ročníka.

• O tom, aké zmeny by aj pre oblasť vzdelávania malo Slovensku priniesť využitie financií z európskeho fondu Next Generation, v uplynulom týždni diskutoval Gabriel Machlica so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Ľudovítom Paulisom (SaS), riaditeľkou Inštitútu vzdelávacej politiky Zuzanou Baranovičovou, riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu Miroslavou Hapalovou, s Petrom Balíkom z ministerstva investícií a Vladimírom Šuchom z Európskej komisie.

„Zneisťuje ma postoj autorov plánu k inováciám. V minulosti boli naliate obrovské prostriedky do aplikovaného výskumu na univerzitách s očakávaním, že sa tým podporí vznik inovatívnych a výkonných firiem, ktoré výsledky svojej práce budú môcť exportovať za hranice. Tento scenár sa však nikdy nenaplnil,“ napísal prezident IT Asociácie Slovenska Emil Fitoš, podľa ktorého zostali plány v oblasti vedy, výskumu a vývoja aj po minulotýždňovej diskusii nejasné.

• Ďalšie správy zo školstva v skratke:

x Štátny tajomník Ľudovít Paulis informoval, že ministerstvo školstva plánuje zrušiť šesť stimulov na vývoj a výskum, ktoré poskytlo vedenie rezortu na čele s Martinou Lubyovou (SNS). Okolnosti poskytnutia stimulov aj kvalita predložených projektov boli od začiatku pochybné.

x Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík na základe výsledkov šetrenia na ministerstve školstva skonštatoval, že jeho kontrolný systém nie je dostatočný a „najvýznamnejšie rezervy účinnosti a efektívnosti predstavuje oblasť riadenia rizík a najmä vnútorný audit.“

x Ministerstvo školstva zriadilo odbor inkluzívneho vzdelávania, ktorý bude viesť odborníčka na inkluzívnu pedagogiku Svetlana Síthová.

x Slovenská rektorská konferencia vyjadrila nesúhlas s poklesom financií pre verejné vysoké školy v roku 2021 o približne 23 miliónov eur a upozornila, že k tomu dochádza v čase zmeny hodnotenia vysokých škôl akreditačnou agentúrou a v období transformácie študijných programov.

Všimli sme si

• Slovenská komora učiteľov usporiadala štvrtú online diskusiu v rámci projektu Podpora demokratizácie v školách. Hosťom diskusie bola mediátorka a garantka inovačného vzdelávania pre učiteľov Jarmila Javorková.

• Občianske združenie Detský čin už po 20. raz odovzdávalo ocenenie Detský čin roka. Je určené malým záchrancom životov, deťom, ktoré sa starajú o svojich blízkych, pomohli zdravotne znevýhodnenému alebo iným spôsobom prejavili empatiu, porozumenie a odvahu. O príbehoch ocenených detí sa viac dozviete tu.

• Štátny pedagogický ústav udelil ocenenia v ankete Top učiteľ/ka cudzieho jazyka v troch kategóriách pre základné, stredné a jazykové školy. „Touto formou by som Vám chcel vyjadriť svoju vďaku, pretože Vy ma motivujete učiť sa krásny cudzí jazyk. Bez Vás by som tú motiváciu a chuť stratil. Stále sa na Vaše hodiny teším,“ uviedol žiak jednej zo škôl. Mená ocenených nájdete tu.

Pripravujeme

Po tomto poslednom týždennom súhrne udalostí pripravujeme zhrnutie diania v školstve za celý rok 2020, ktoré zverejníme začiatkom januára. Následne budeme pripravovať prvý týždenný prehľad udalostí v roku 2021.

Prajeme Vám príjemné prežitie sviatkov a úspešné vykročenie do Nového roka!

Editorka: Anna Dráľová | noveskolstvo.sk