Čo priniesol týždeň 19. 2. 2018 – 25. 2. 2018

Zdroj fotografie: Polícia SR | V obci Spišské Bystré dňa 22. februára 2018 dostalo auto šmyk a vrazilo do skupiny detí, ktoré sa vracali zo školy. Dvanásť z nich je zranených

Zdroj fotografie: Polícia SR | V obci Spišské Bystré dňa 22. februára 2018 dostalo auto šmyk a vrazilo do skupiny detí, ktoré sa vracali zo školy. Dvanásť z nich je zranených

 

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 

Témy týždňa 

Novela zákona o zamestnancoch v školstve vyvolala kritiku • Diskusia o význame osemročných gymnázií pokračuje • Kritika diskriminácie vo vzdelávaní neutícha

 

Výrok týždňa

„Potrebujeme spolupracovať a presadzovať komplexné riešenia. Každé dieťa musí mať možnosť rozvíjať sa, byť rešpektované, učiť sa v spoločenstve iných detí a dostávať pomoc. Vieme, že je tiež potrebné podporovať učiteľov a pomáhať pri spolupráci školy s rodinou.”

Jana Lowinski
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
tlačovom vyhlásení k vzniku Koalície za spoločné vzdelávanie | 22. 2. 2018

 

Výber z udalostí

• Vznikla Koalícia za spoločné vzdelávanie, tzv. Inklukoalícia, ktorej poslaním je spájať pedagogických a odborných zamestnancov, rodičov,  odborníkov a rôzne organizácie a spoločne presadzovať inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku, bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné podmienky.

Zakladajúcim členom Inklukoalície je aj občianske združenie Nové školstvo. Video zo stretnutia, na ktorom bolo podpísané spoločné memorandum, si môžete pozrieť tu.

 

• V uplynulom týždni sa objavili informácie o príprave novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý by mal odstrániť problémy pri uplatňovaní súčasnej verzie zákona v praxi.

Už prnávrh vyvolal kritiku Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV). Odborárka Eva Čahojová vyhlásila, že „k predloženiu tak dôležitého a rozsiahleho zákona zasahujúceho do postavenia pedagogických a odborných zamestnancov by mala predchádzať odborná verejná diskusia.“

• Ako upozornil predseda OZPŠaV Pavel Ondek, prerokovanie návrhu zákona je už zaradené do programu rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR v apríli 2018. Odborári žiadajú o trojmesačný odklad a väčší priestor na prediskutovanie zásadných otázok.

„Predložená pracovná verzia nespĺňa naše očakávania. Dostatočne nerieši problém nízkej atraktivity učiteľského povolania, neobsahuje nástroje pre motiváciu mladých učiteľov a chýba v nej prepojenie na súčasný systém odmeňovania,“ vysvetlil Ondek.

Rezort školstva na kritiku reagoval vyhlásením, že návrh zákona je v súčasnosti externe konzultovaný a prípadné posunutie predloženého návrhu zváži.

• Na konci legislatívneho procesu sa v minulom týždni ocitol návrh novely školského zákona, ktorý sa týkal kvót pre prvé ročníky osemročných gymnázií. Jeho prijatiu predchádzala búrlivá diskusia.

Prezident Andrej Kiska napokon zmenu iniciovanú koaličnými poslancami okolo Jaroslava Pašku (SNS) podpísal. Vďaka nej budú môcť osemročné gymnáziá v Bratislavskom kraji prijať do prvých ročníkov 10 % a ostatné kraje 5 % percent žiakov z populačného ročníka.

• O tom, či je súčasné nastavenie prijímania žiakov do osemročných gymnázií vhodné a či tieto školy skutočne pomáhajú žiakom s nadaním, rozprával pre HN televíziu zástupca Združenia miest a obcí Slovenska Zdenko Krajčír.

Zmysel existencie viacročných gymnázií na úkor poskytovania kvalitného vzdelávania pre všetkých a v kontexte vzniku sociálne vylúčených komunít komentoval pre českú DV TV Bohumil Kartous z organizácie EDUin.

• Segregácia detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia v slovenskom školstve bola témou aj v uplynulom týždni.

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) Slovensko v piatok zverejnila výročnú správu, v ktorej okrem iného konštatuje, že napriek avizovaným plánom ministerstva školstva o komplexnú reformu sa u nás stále nedarí zvrátiť systematické a nadmerné zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl a tried. AI zároveň upozornila, že bežné základné školy nemajú dosť ľudských ani finančných zdrojov na to, aby segregovanie rómskych žiakov riešili svojpomocne.

Konanie Európskej komisie proti Slovensku za diskrimináciu vo vzdelávaní stále pokračuje.  

• To, že deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia často pri dochádzke do školy prekonávajú väčšie vzdialenosti a sú vystavované nebezpečným situáciám, potvrdila vážna dopravná nehoda v Spišskom Bystrom, pri ktorej osobné vozidlo zranilo 12 detí, z toho dve ťažko.

„Problém je, že mnohé chudobné komunity sú vylúčené na okraji miest a obcí, v ktorých chýba základná infraštruktúra,“ komentoval nehodu riaditeľ združenia eduRoma Vlado Rafael. Dodal, že na dochádzanie po frekventovanej ceste sú mnohé deti odkázané, keďže chýbajú autobusy, chodníky a iné prístupové cesty.

O tom, v akých podmienkach sa musí učiť Adam, ktorý s rodičmi žije v extrémnej chudobe a má ambíciu dostať sa na vysokú školu, píše v blogu jeho učiteľ Juraj Čokyna.

• Princíp rovného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetky deti bol jedným z hlavných pilierov dokumentu Učiace sa Slovensko, ktorý mal byť základom komplexnej reformy školstva.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) po predstavení finálnej verzie expertného dokumentu uviedla, že nie je na reformu použiteľný a je potrebné zostaviť z neho Národný plán rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV).

Mená odborníkov, ktorí sa na príprave NPRVV majú podieľať, chcela pôvodne ministerka predstaviť do konca roka 2017. Pre Hospodárske noviny však ministerstvo v uplynulom týždni uviedlo, že budú verejnosti predstavené spolu so zverejnením Národného programu.

• O potrebných zmenách, ktoré späť na Slovensko prilákajú expertov pôsobiacich v zahraničí, hovorili členovia vlády na ostatnom rokovaní. Za dva roky fungovania osobitného programu, ktorý vznikol za týmto účelom, obsadili slovenské inštitúcie iba 13 pozícií a z programu neboli vyčerpané všetky financie. Rezort školstva na to upozornil v Správe o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia za rok 2017.

• Okrem problémov spojených s návratom expertov zo zahraničia vláda diskutovala aj o nízkej atraktivite bakalárskeho štúdia. Ministerstvo na návrh Akreditačnej komisie predložilo návrh nariadenia, podľa ktorého bude univerzita, ktorá chce akreditovať profesijne orientovaný program, po novom vyžadovať od študentov prax v podniku alebo inej organizácii najmenej jeden semester.

„Je dobré, ak sa bakalárske štúdium orientuje prakticky, aby absolventi boli pripravení do praxe,“ skonštatoval predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií Miroslav Habán. Podľa neho je však otázne, či bude poskytovaná prax dostatočná.

„Nepotrebujeme toľko magistrov a inžinierov, koľko máme, ale musíme sa pozrieť na to, či je kvalita toho bakalárskeho vzdelávania dostatočná,“ doplnil rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta.

 

 

Všimli sme si

• Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila 19. ročník grantového programu Hodina deťom, ktorým chce podporiť projekty zahŕňajúce pravidelnú a systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Jednou z podporovaných oblastí je aj „Dieťa a jeho škola“. Podávať žiadostí možno prostredníctvom online aplikácie do 15. marca 2018.

• To, aké ťažkosti môže v školstvom prostredí zažívať dieťa so zdravotným znevýhodnením po nástupe do školy, ako aj o význame rôznorodých žiackych kolektívov, opisuje film Obyčajná tvár. Upútavku k filmu, ktorého hlavnou postavou je 10-ročný August Pullman, si môžete pozrieť tu.

 

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk

 

Prihláste sa na odoberanie newslettra: