Čo priniesol týždeň
19. 5. – 25. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Začali sa ústne maturity  V rámci národného projektu ZŠ odborne dostanú vybrané školy nové učebne  Štartuje nový národný projekt na podporu inklúzie PRINED  Rezort školstva nechce prezradiť termín predloženia Správy o stave školstva na rokovanie vlády  Žiaci ZŠ sa budú povinne učiť angličtinu, druhý cudzí jazyk bude voliteľný  Rezort školstva čoskoro zverejní päticu noviel školských právnych predpisov

 

Výrok týždňa

„Nevnímame to ako zlyhanie. Skôr to vnímame tak, že sa to neposunulo v tom pravom termíne ako sa to malo posunúť.“

Pavel Ondek
predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
komentujúci skutočnosť, že vláda stále neschválila Správu o stave školstva

  

 

Výber z udalostí

 Začali sa ústne maturity. Obdobie ústnych maturít na stredných školách potrvá od 19. 5. do 6. 6., konkrétne termíny skúšok sa na jednotlivých školách líšia, rozhodujú o nich odbory školstva na obvodných úradoch. Ústnym maturitám predchádzali ešte v marci písomné skúšky. Tento rok ich absolvovalo viac ako 51-tisíc maturantov v 746 stredných školách.

 Tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informoval o význame národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami (v skratke ZŠ odborne) pre žiakov základných škôl. Vďaka projektu dostanú k dispozícii nové učebné pomôcky – napr. zbierky nerastov a hornín, makety orgánov človeka, mikroskopy aj s preparátmi, či resuscitačnú figurínu. Vybrané školy získajú aj kompletné učebne biológie-chémie a učebne techniky s mobilnými stolmi na obrábanie dreva a kovov, na ktorých si budú žiaci precvičovať brúsenie, rezanie a pílenie. Súčasťou vybavenia sú aj notebooky a interaktívne tabule. Vybavenie jednej učebne stojí približne 150-tisíc eur. Cieľom tejto projektovej aktivity je overiť, ako sa premietne vybavenie odborných učební do výsledkov žiakov a aký bude mať vplyv na ich profesijnú orientáciu.

Projekt slúži na podporu záujem absolventov základnej školy o štúdium na stredných odborných školách. Jednou z aktivít projektu je aj propagácia odborného vzdelávania v médiách. Pozrite si súvisiacu časť seriálu Moderná škola, ktorý vysiela televízna stanica Markíza.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aHCj6P-je1M[/youtube]

 

 K národným projektom zameraným na marginalizované rómske komunity, ktoré realizuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC), pribudol ďalší. Ide o projekt inkluzívnej edukácie PRINED, ktorý v uplynulých dňoch podpísal minister Dušan Čaplovič. Projekt nadväzuje na  predchádzajúce projekty, zamerané na vzdelávanie učiteľov a na prostredie materských škôl – Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (v skratke MRK1) a Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (v skratke MRK2). V rámci projektu majú byť vytvorené  tzv.  inkluzívne tímy, ktoré budú tvoriť pedagogickí zamestnanci a odborníci ako psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg. Pôsobiť majú v školách ale i v teréne, kde sa majú venovať aj deťom, ktoré nenavštevujú materskú školu a majú rok pred nástupom na plnenie povinnej školskej dochádzky.

„Projekt vychádza zo zásad Rómskej reformy a výrazne zmení výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov na Slovensku tak, že rómski žiaci nebudú neoprávnene končiť v drahých špeciálnych základných školách, ktoré nám vychovávajú profesionálnych poberateľov sociálnych dávok, ale naopak, dopomôže, aby títo žiaci nadobudli lepšie poznatky, ktoré budú predpokladom k získaniu kvalifikácie,“ povedal o projekte splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák.

 Ministerstvo školstva nechce prezradiť termín predloženia dopracovanej Správy o stave školstva na rokovanie vlády na schválenie, uviedla tlačová agentúra SITA. Minister Dušan Čaplovič pritom ešte v marci tohto roku tvrdil, že materiál vláde predloží po prezidentských voľbách. „Napriek tomu, že správa ešte nebola prerokovaná na vláde, kroky rezortu školstva priebežne napĺňajú prijaté závery a odporúčania a to tak k úprave zákonov, ako aj k zvyšovaniu platov,“ reagoval tento týždeň hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák. Šéf školských odborov Pavel Ondek meškanie schválenia správy nepovažuje za zlyhanie. Školskí odborári veria, že sa správa na rokovanie  vlády čoskoro dostane. „Posledná verzia je tá, že pán minister sa má k tomu vyjadriť po 26. máji,“ uviedol šéf školských odborárov.

 Druhý cudzí jazyk má byť od roku 2015 na základných školách voliteľný, pričom angličtina od tretieho ročníka ostane povinná. „My ako odborníci nie sme zástancami tohto stanoviska, máme odborne iný názor, ale aj napriek tomu bolo rozhodnuté, že na základných školách bude len jeden cudzí jazyk, a to anglický jazyk,“ povedal pre TASR riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Viliam Kratochvíl.

Povinnú angličtinu zaviedol v školách exminister Eugen Jurzyca. S jej zrušením sa pôvodne uvažovalo v návrhoch nových štátnych výchovno-vzdelávacích programov, ku ktorým otvoril rezort školstva pred rokom diskusiu. Pripomienky k návrhu nového vzdelávacieho obsahu ešte stále vyhodnocuje, najnovší termín ukončenia tohto procesu je 15. 7. 2014. Nové štátne výchovno-vzdelávacie programy by mali začať platiť od septembra 2015.

 Spravodajský portál týždenníka Trend priniesol informáciu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo päticu noviel školských zákonov, ktoré idú proti slobodnému výberu vo vzdelávaní namiesto toho, aby ho podporovali. Návrhy noviel predloží rezort školstva do pripomienkového konania 2. 6. 2014. Ministerstvo sa napríklad chce vrátiť k tomu, že učebné osnovy bude pripravovať Štátny pedagogický ústav a nie samotné školy. Šéf odboru regionálneho školstva na ministerstve Zdenko Krajčír tvrdí, že si to vyžiadali samotní riaditelia škôl.

 

Všimli sme si

 O riskantnom kroku ministerstva školstva píše vo svojom najnovšom blogu Erich Mistrík: „Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva sa nedávno verejne vyjadril, že ministerstvo chce školám ponúknuť osnovy, ktoré by školy už nemuseli ďalej upravovať. Ministerstvo školstva vážne premýšľa nad tým, že vypracuje vzorové učebné osnovy, s ktorými bude možné pracovať na všetkých typoch škôl. Uvedomuje si riskantnosť tohto kroku? Nemalo by namiesto centralizácie podporovať iniciatívu učiteľov? Tento krok môže viesť k  reálnemu odbúraniu dvojstupňovej tvorby vzdelávacieho obsahu a k centrálnemu určovaniu tohto obsahu. Teda k jednotnému školstvu, lebo od jednotného obsahu je už len krok k jednotným metódam, k jednotnému harmonogramu, k jednotnej organizácii.“

 O alternatívnych pedagogických smeroch vo vzdelávaní sa hovorilo na konferencii Škola pre 21. storočie, ktorú prednedávnom zorganizovala Nadácia pre deti Slovenska spolu s Asociáciou Susan Kovalikovej. Susan Kovalik sa na nej osobne zúčastnila, aby predstavila metódu vysoko efektívneho učenia. Pozrite si krátke video, v ktorom spomína, čo ju priviedlo k tomu, aby začala učiť deti alternatívnym spôsobom.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=u37ByzX3rAY[/youtube]

 

 

 

Človeče, zapoj sa!

 Časopis Dobrá škola, ktorý je mediálnym partnerom kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, pripravuje spoločne so spoločnosťou EXAM testing neformálnu konferenciu pod názvom Cesty k dobrej škole. Konferencia sa uskutoční 30. 5. v Bratislave a prihlásiť sa na ňu môžete prostredníctvom formulára na webe Dobrej školy. Sme radi, že výstupy z konferencie spestria verejnú diskusiu o vzdelávaní a prispejú k vytvoreniu plastického atlasu predstáv odborníkov aj laikov o budúcnosti nášho školstva. 

Pridajte sa aj vy a prepojte svoje plánované aktivity s kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku! Píšte nám na vsetci@chcemevedietviac.sk.

 

 

Pripravujeme

 Nové školstvo v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku pripravuje ďalšie podujatie v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky. V dňoch 27. – 28. 5. predstaví slovenskej verejnosti Daniel Sobel, vzdelávací expert z Veľkej Británie, praktické skúsenosti britských škôl so zavádzaním inkluzívneho vzdelávacieho modelu, orientovaného na individuálne potreby žiakov. Výstupy z verejnej prednášky a z expertného workshopu budú pre nás cennou inšpiráciou pri otváraní konkrétnych tém, súvisiacich so vzdelávaním, na ktoré sa budeme v kampani sústreďovať v priebehu školského roka 2014/2015.

 Dňa 4. 6. sa konajú v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC ďalšie dva tvorivé workshopy, tentoraz v meste Banská Bystrica. Dopoludnia budeme o budúcnosti vzdelávania na Slovensku diskutovať so žiakmi súkromnej základnej Školy u Filipa a popoludní so širokou verejnosťou. Na workshop sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webe kampane.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk