Čo priniesol týždeň
2. 2. – 8. 2. 2015

Čo priniesol týždeň


Témy týždňa

Ku kampani Chceme vedieť viac sa pridávajú ďalší  SKU upozorňuje, že vzdelávanie nie je prioritou súčasnej vlády  Digitálne učebne a pomôcky využíva čoraz viac učiteľov  Učitelia sa budú môcť zapojiť do nového medzinárodného vzdelávacieho programu

Výrok týždňa

„Tímovosť sa nám zo škôl nevytráca. Skôr na väčšine škôl nikdy nebola. Často si každý učiteľ rieši iba svoj predmet a je rád, ak stihne prebrať to, čo štát predpisuje. Školy nesú zároveň svoj diel zodpovednosti aj za nespoluprácu rodičov. Bežné rodičovské združenie ich väčšinou bezpečne odradí od spolupráce so školou. Počúvajú výklad triednej pani učiteľky alebo učiteľa spred tabule. Rovnako ako deti. Rodičia, ktorí chcú aktívne vstúpiť do spolupráce, sú často vykázaní do patričných medzí. Pretože žiadna konzervatívna inštitúcia nemá zmeny rada. Aj keď sú životne nutné.“

 

Juraj Hipš
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
vyjadrenie pre aktuálne.sk | 3. 2. 2015


Výber z udalostí

 Ku kampani Chceme vedieť viac sa pridávajú ďalší. Kampaň podporuje aj Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR. „Vzdelávanie v meniacom sa svete znamená neustále si klásť otázky, čo má byť jeho zmyslom a s akou výbavou majú vychádzať absolventi z našich škôl a školských zariadení. Chceme čo najlepšie reagovať na budúce potreby spoločnosti, v ktorej sa majú uplatniť ako slobodní, šťastní, rozhľadení, zodpovední a vzdelaní ľudia. Preto chceme aj my vedieť viac – o stratégiách pre úspešné učenie, o inšpirujúcich príkladoch vysokej kvality v školstve a vzdelávaní,“ napísala nám prezidentka asociácie Saskia Repčíková. Pridajte sa aj vy!

 Slovenská komora učiteľov (SKU) upozorňuje, že vláda neurobila napriek viacerým vyhláseniam zo školstva svoju skutočnú prioritu a nepodnikla žiadne kroky na splnenie požiadaviek, ktoré jej v roku 2013 adresovalo 13 profesijných organizácií v školstve. „Sme znepokojení najmä nedostatočným tempom zvyšovania platov pedagogických a odborných zamestnancov,“ povedal viceprezident SKU Vladimír Crmoman.

Crmoman sa zároveň domnieva, že nízke platy stoja aj za nízkou motiváciou učiteľov tímovo spolupracovať: „Z vlastnej skúsenosti viem, že ak na škole existuje tímový duch, škola dosahuje úžasné výsledky. Podľa mňa je toto recept na dobrú školu. Tam, kde panuje dobrá atmosféra a spolupráca, tam sa posúvame dopredu. Ak by učiteľom zaplatili prípravu na takúto činnosť, určite by to prinieslo výsledky. To by sme však v školstve nesmeli neustále počúvať obohranú pesničku: Na to nie sú peniaze.“

 Ministerstvo školstva sa pochválilo, že učitelia na Slovensku zahadzujú kriedy. Vďaka národnému projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety získalo 2 360 základných a stredných škôl tzv. interaktívne učebne, v rámci ktorých môže až 40 000 učiteľov využívať digitálne učivo. Na vybavenie interaktívnych učební sa vynaložilo takmer 5,5 mil. eur, najmä zo zdrojov EÚ.

 Ministerstvo školstva informovalo, že učitelia, riaditelia škôl či inšpektori sa môžu vzdelávať už aj v zahraničí. Rada Európy spúšťa medzinárodný vzdelávací program Pestalozzi, ktorý im bude ponúkať rôzne školenia, workshopy či letné školy. Najbližšia aktivita pod názvom Hudba ako nástroj sociálnej kohézie vo výchove a vzdelávaní pre demokratické občianstvo bude organizovaná v talianskom jazyku pre vybraných 10 účastníkov z rôznych krajín.

 Ministerstvo školstva schválilo po trinástich rokoch experimentálneho overovania výchovno-vzdelávací program waldorfskej školy. Overený vzdelávací program je možné uplatňovať iba v súkromnej základnej škole waldorfského typu v Bratislave a na jej elokovanom pracovisku v Košiciach. Vznik ďalších waldorfských škôl ministerstvo zatiaľ nepovolilo. „V rámci legislatívneho balíka máme v pláne priniesť právnu úpravu, ktorá umožní jednoduchšie šírenie pedagogiky waldorfského typu,“ vysvetlila rozhodnutie rezortu hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

 V základných školách prebiehajú do 15. 2. zápisy budúcich prváčikov. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ danej školy do 31. 5. 2015. Pre rodičov, ktorí žijú s dieťaťom v zahraničí, je dôležitá informácia, že musia dieťa zapísať do školy aj na Slovensku, spravidla na spádovú školu v mieste trvalého bydliska. Tam bude musieť dieťa pravidelne vykonávať komisionálne skúšky z viacerých predmetov.


Všimli sme si

 OECD zverejnila správu o uvádzaní reforiem vzdelávania do praxe. Správa  Výhľad v oblasti politiky vzdelávania na rok 2015 ponúka podrobný prehľad približne 450 reforiem vzdelávania, ktoré boli v krajinách OECD zavedené medzi rokmi 2008 až 2014. Analýza týchto reformných opatrení ukázala, že za najefektívnejšie možno považovať tie, ktoré sú zamerané na žiakov  a na skvalitnenie procesu vzdelávania, na zvyšovanie odbornosti učiteľov a na spoluprácu všetkých aktérov. Zároveň však odhalila, že účinnosť zavedených reforiem sa v krajinách sleduje veľmi povrchne, keďže vyhodnocovanie spätnej väzby bolo súčasťou iba cca 10 percent opatrení.

Správa je dostupná v anglickom a francúzskom jazyku tu. Krátky súhrn v slovenčine je dostupný tu.

 Spoločnosť Scio upozornila v najnovšom prehľade zaujímavostí zo sveta vzdelávania na blog riaditeľa kanadskej základnej školy v provincii Britská Kolumbia Chrisa Wejra, ktorý sumarizuje 10 dôležitých krokov umožňujúcich zaviesť v školách model postavený na silných stránkach žiakov:

 posuňte sa od postoja MOJI žiaci k NAŠI žiaci – tým umožníte svojim kolegom, aby boli pozorní ku všetkým žiakom a aby postrehy o ich silných stránkach zdieľali spoločne,

 otvorte tému silných stránok so žiakmi, majte k nim pozitívny vzťah a pestujte pozitívne kontakty aj s ich rodičmi,

 poskytnite žiakom priestor a čas, aby sa mohli prejaviť a rozvíjať svoje prednosti v zmysluplných aktivitách pre školu či komunitu,

 zapojte silné stránky žiakov do výučby – využite ich záujmy,

 rodičovské združenia otvorte vždy pozitívnou správou,

 hovorte o tom, čo si na žiakoch ceníte,

 premýšľajte o spôsobe hodnotenia – hodnotíte to, čo už žiaci vedia a dokážu, alebo sa zameriavate iba na to, čo nevedia?

 pozor na „nálepky“ – neškatuľkujte žiakov do určitých kategórií,

 začnite silnými stránkami učiteľov a celej komunity – ako sa dajú využiť, prepojiť so silnými stránkami žiakov?

 zdieľajte príbehy – hovorte v škole o silných ľudských stránkach a vyzdvihujte ich.

 Trendom v súčasných vzdelávacích systémoch sa stávajú tzv. mapy učebného pokroku žiakov. Umožňujú pedagógom vymeniť v školách klasické známkovanie za tzv. formatívne hodnotenie, zamerané na individuálny výkon žiaka, na odhalenie a diagnostikovanie jeho prípadných ťažkostí v učení a na zefektívnenie jeho snahy zvládnuť danú látku. V Českej republike vznikol projekt MUP, ktorý školám takéto mapy ponúka.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=x_DSbSZ62YM[/youtube]

„MUPinka je hlavně služba, která má učitelům jejich práci zjednodušit. Našimi mapami strukturujeme slovní hodnocení a zasazujeme ho do kontextu. Řešíme tak častý problém slovního hodnocení, kdy rodiče rozumí, co jim učitel píše, ale nemají srovnání, nevidí kontext a paletu možností. Tím, že je zde slovní hodnocení zasazené do mapy, kde jednotlivé složky na sebe navazují, získává učitel i rodič kontext a vidí onu cestu,“ povedal o projekte Martin Drnek zo spoločnosti Scio. „Jsou to už stovky škol, které se o projekt zajímají a zkouší ho. Některé do toho jdou naplno, jiné to testují jen v několika třídách. Naší velkou inspirací je Austrálie, kde na tom makají již 20 let a mapy hodnocení neustále vylepšují,“ dodal.

 „Potřebujme, aby učitelé a rodiče byli advokáty změny. Vím, že ve vzdělávacím systému není vždy hlas rodičů a učitelů vítán a vyslyšen, naše motto by ale mělo být „mluvit nahlas a mluvit otevřeně“. Abychom mohli být advokáty změny, potřebujeme silné vedení uvnitř podpůrných organizací, které zaštiťují změny prospěšné celému systému. To neznamená vždy jen peníze, je potřeba si pod tím představit výzkum, analýzu potřeb, sdílení zdrojů, tvůrčí nápady a politickou akci. I jeden učitel nebo rodič může iniciovat změnu, chce to ale souvislou a soustředěnou snahu skupiny lidí, aby spustili trvalou změnu,“ hovorí o svojich skúsenostiach Teresa M. Tipton, americká expertka na kreativitu a rozvoj vzdelávacích systémov v tretej časti rozhovoru, zverejnenom na portáli Eduin.

Prvá časť rozhovoru je dostupná tu, druhú časť si môžete prečítať tu.


Pripravujeme

 Tím kampane Chceme vedieť viac prispeje do programu konferencie Učíme pre život 2015, ktorá sa bude konať v dňoch 20. – 23. 3. 2015 v Poprade. Učiteľom najprv ponúkneme príležitosť  diskutovať spolu s nami o budúcnosti vzdelávania na Slovensku na špeciálnom workshope, kde sa odpútame od problémov súčasnosti a budeme slobodne uvažovať spôsobom „Čo keby to bolo takto…?“

Na ďalšom podujatí v rámci konferencie ponúkneme učiteľom pomoc pri všestrannej a participatívnej premene školy na priestor, v ktorom sa s každým ráta, dobre sa v ňom učí, komunikuje a spolupracuje. Ukážeme, prečo je to dôležité a čo všetko môže taká „maličkosť“ zmeniť. Príďte sa pochváliť, čo funguje u vás a inšpirujte nás svojimi skúsenosťami!


Človeče, zapoj sa!

Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.


Kampaň pokračuje | Podporte nás

V roku 2015 v našej kampani pribudnú ďalšie aktivity. Naším cieľom je zo zozbieraných podnetov vytvoriť atlas predstáv o možných podobách vzdelávania v budúcnosti a verejne ho prezentovať. Preto budeme aj naďalej mapovať realitu súčasného vzdelávacieho prostredia a sledovať aktuálne dianie v školstve.

Na pokračovanie potrebujeme Vašu podporu, a preto vás aj touto cestou prizývame prispieť svojou odbornou radou, skúsenosťou, časom, materiálnym či finančným príspevkom. Podporte nás!

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk