Čo priniesol týždeň
21. 9. – 27. 9. 2015

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Občania v Komárne protestovali proti inovovaným štátnym vzdelávacím programom  Ministerstvo školstva zbiera osobné údaje žiakov a rodičov  Ďalšie vysoké školy prichádzajú o akreditácie svojich programov  Šesťsto profesií má stanovené kvalifikačné a hodnotiace štandardy  Štát dostal radu k Národnému futbalovému štadiónu

Výroky týždňa

„Mozgu sa vždy musí ponúknuť niečo iné – či už ide o iný fakt, alebo o inú skúsenosť. Mozog si veci porovnáva a vytvorí doslova anatomickú pamäťovú bunku. Vyzerá to ako pavučina. A vždy, keď sa k tomu mozog vráti, tak sa pavučina aktivuje a spomenieme si na to. Dôležitejšie je, že tieto údaje (…) sa posilňujú a vytvárajú lepšie, ak vznikajú rôznymi cestami. Prakticky to znamená, že úplne najhoršie, čo sa môže stať, je, že žiak sedí v triede a učiteľka prednáša.“

Martin Jan Stránský
neurológ a pedagóg
rozhovore pre Denník N | 26. 9. 2015

Model nemôže byť nastavený na 5 percent špičkových jednotlivcov. Tým treba uľahčiť život, pochváliť ich a zvýhodniť, ale oni sú extrémnymi hodnotami. Ide o to, ako dosiahnuť, aby sa masa 80 percent tých, čo sú priemerní, dokázala a mala záujem zlepšiť. Ak by sme hneď aj zajtra dokázali podporiť všetkých tých 5 percent špičkových nadšencov, tak fungovanie systému ako celku sa nezmení. Lebo systém sa zmení až vtedy, keď sa niekam posunie masa tých priemerných.“

Martin Kanovský
sociálny antropológ a pedagóg
rozhovore pre Denník N | 20. 9. 2015

 

Výber z udalostí

 Veľká väčšina učiteľov (94%), ktorá sa zúčastnila medzinárodného výskumu TALIS, uviedla, že vidia samých seba ako sprievodcov detí pri ich aktívnom učení sa. Podľa OECD, ktoré prieskum realizovalo, však toto presvedčenie príliš nekorešponduje s činnosťami, ktoré učitelia a žiaci v triedach väčšinou robia. Najväčšia priepasť medzi podporovanou a reálne uskutočňovanou formou učenia sa zo všetkých zapojených krajín ukazuje pri slovenských a českých učiteľoch.

 Takmer tisíc ľudí v Komárne demonštrovalo za zachovanie maďarského národnostného školstva a podporilo petičné požiadavky, ktoré v máji podpísalo vyše 26-tisíc občanov. Ministerstvo školstva ich v júli odmietlo.

„Na dnešnom mítingu sme upozornili na naše problémy, ktoré nie sú špecifické len pre národnosti, týka sa to aj slovenských škôl. Ide napríklad o zrušenie málotriedok. Nemôže nám byť jedno ani to, či naše deti majú v prvej triede na osvojenie si základov písania a čítania v materinskom jazyku týždenne päť alebo deväť hodín, ako majú prváci na slovenských školách. Je to v záujme celého Slovenska, aby deti boli dobre pripravené,“ zdôraznila jedna z organizátoriek podujatia Katalin Vojtek.

V petícii občania požadovali, aby sa v školách s maďarským vyučovacím jazykom zvýšil počet hodín materinského jazyka na prvom stupni, počet hodín dejepisu a taktiež disponibilných hodín, ktoré školám umožnia profilovať sa. Podľa analýzy publikovanej na portáli madari.sk síce inovovaný školský vzdelávací program (iŠVP) hodinové dotácie maďarského jazyka neznížil, no ich počet bol aj pred zmenou nižší ako v školách vyučujúcich v slovenčine. Plošné zníženie počtu voliteľných hodín na všetkých školách, proti ktorému protestovali aj slovenskí učitelia, má však pre maďarské školy špecifické dôsledky. Práve tieto hodiny totiž do veľkej miery využívali na navýšenie počtu hodín materinského jazyka.

 Odloženie účinnosti iŠVP a ďalšiu diskusiu ešte v máji požadoval poslanec NR SR Péter Vörös (Most-Híd), ktorý interpeloval ministra školstva Juraja Draxlera (nominant Smer-SD). „Bez verejnej diskusie nie je možné zavádzať systémové opatrenia v školstve, preto je potrebné už zverejnený inovovaný štátny vzdelávací program stiahnuť,“ argumentoval Vörös. Podobné požiadavky v liste ministrovi sformuloval aj Zväz maďarských pedagógov na Slovensku.

„Žiadame, aby ministerstvo vnímalo maďarských a iných menšinových pedagógov, rodičov a ich zástupcov ako partnerov, aby nerozhodovalo o nás bez nás,“ uvádza sa v stanovisku z protestného komárňanského zhromaždenia, ktoré podporili aj strany Most–Híd a Strana maďarskej komunity, Csemadok, Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku a ďalšie organizácie.

 Každoročný zber údajov zo škôl sa riadi novými pravidlami. V súvislosti s vytváraním nového rezortného informačného systému ministerstvo školstva rozoslalo školám pokyn na zber údajov o žiakoch, rodičoch a učiteľoch, ktoré bude súhrnne zverejňovať v Centrálnom registri. Školy vypĺňajú údaje o každom žiakovi a jeho rodičoch alebo zákonnom zástupcovi dieťaťa celkovo vo vyše 70 položkách, formulár o pedagogických zamestnancoch školy má 50 položiek. Podľa vyhlásenia ministerstva  je napĺňanie rezortného informačného systému „snahou o automatizované prepojenie informačných systémov verejnej správy, medzi ktorými by prebiehala výmena informácií. Ide o zjednodušenie administratívy a procesov.“

Žiakom, učiteľom a rodičom bude ministerstvo postupne prideľovať jedinečný identifikátor, tzv. EDUID, vďaka ktorému budú mať prístup do systému. EDUID sa prideľuje aj na základe rodného čísla, ktoré si ministerstvo pýta kvôli prepojeniu s údajmi v Registri fyzických osôb spravovanom ministerstvom vnútra. Podľa rezortu školstva si vďaka systému budú môcť rodičia pozrieť študijné výsledky svojich detí, úrady budú môcť kontrolovať ich dochádzku a vďaka prepojenosti systémov bude môcť úrad práce automaticky krátiť prídavky na deti, ak si dochádzku plniť nebudú.

Kvôli zberu dát opoziční poslanci Martin Poliačik (SaS) a Miroslav Beblavý (Sieť) požiadali o zvolanie mimoriadneho zasadnutia školského výboru parlamentu. Podľa Poliačika je takýto zásah do súkromia zbytočný a neadekvátny. „Nevidíme dôvod, pre ktorý škola zbiera toľko rôznych údajov, navyše na mesačnej báze. Podľa nás ide skôr o prekrytie neschopnosti spojiť rokmi budovaný školský informačný systém s inými databázami.“

Expertka strany Sieť pre vzdelávanie Zuzana Zimenová takýto zber údajov označila za šikanovanie rodičov aj škôl. „Ministerstvo ani rodičom a ani učiteľom nezdôvodnilo, na čo tieto citlivé údaje potrebuje. Možno iba  predpokladať, že zozbierané údaje bude ministerstvo školstva využívať na rôzne štatistické zisťovania, analýzy, dolaďovanie testovacích nástrojov a na interpretáciu zistení z rôznych meraní. Samotné údaje však učiteľom vyučovací proces nijako neuľahčia a ani im neposlúžia na jeho skvalitnenie,“ uviedla Zimenová.

Ministerstvo sa voči kritike ohradilo a minister školstva Juraj Draxler informácie o mesačnom zbere údajov od rodičov označil za hlúposť. Údaje majú školy len mesačne aktualizovať a odosielať, a to aj keď v nich nedošlo k zmene.  Ministerstvo o novej povinnosti neinformovalo v Pedagogicko-organizačných pokynoch, ako uvádza vo svojom  vyhlásení, ale až v ich dodatku.  Nie všetky školské informačné systémy v súčasnosti majú vo svojich programoch všetky požadované ukazovatele. Tie sa budú do systémov priebežne dopĺňať a následne sa bude od škôl vyžadovať ich doplnenie a mesačná aktualizácia. Pozrite si tiež, ako o zbere údajov informovala TV Markíza (v poradí siedma správa pod názvom Zbierajú údaje v chaose).

Podľa informácií ministerstva vnútra sa v priebehu najbližších desiatich rokov budú rodné čísla občanov na všetkých dokladoch postupne nahrádzať novým identifikátorom BIFO, z ktorého nebude možné určiť vek ani pohlavie človeka. Zmena nebude lacná.

 Vysoká škola Danubius v Sládkovičove stratí akreditáciu doktorandského štúdia v odbore obchodné a finančné právo, pretože od pozastavenia práv do jedného roka nepredložila správu o opatreniach na odstránenie nedostatkov. Škola bude ponúkať už iba bakalárske a magisterské programy.

Vysokej škole Goethe Uni Bratislava hrozí odňatie štátneho súhlasu a zánik. Ministerstvo školstva upozornilo, že škola v súčasnosti nemá akreditovaný žiaden program. Podľa predsedu Akreditačnej komisie (AK) Ľubora Fišeru v auguste komisia posudzovala bakalársky program manažment v hotelierstve a kúpeľníctve v slovenskom a nemeckom jazyku, ale keďže škola nesplnila kritériá, súhlas nedostala. Jej ďalší bakalársky program mediálna a marketingová komunikácia bude AK posudzovať v októbri.

Pozastavené práva má aj Paneurópska vysoká škola v odbore právo. Prípad sa dostal až na súd a škola kvôli nemu eviduje nižší počet záujemcov o štúdium. Podľa dekana Jaroslava Ivora už nedostatky odstránili, no ministerstvo na to zatiaľ nereagovalo. Škola práve prechádza komplexnou akreditáciou, ktorej výsledky budú známe na jar.

Minister školstva Juraj Draxler uviedol, že pripravuje návrhy na sprísnenie akreditačného procesu a kontroly kvality vysokoškolského vzdelania. Kým sa pretavia do novej legislatívy, bude „naplno využívať možnosti, ktoré nám už dnes zákon dáva.“

 Na vysokých školách v roku 2014 študovalo o vyše 13-tisíc študentov menej než rok predtým. Podľa Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2014 z nich takmer 60 % študovalo spoločenské vedy, náuky a služby. Bez zohľadnenia typu, rozsahu a kvality publikácií mala z verejných vysokých škôl (okrem umelecky zameraných) najväčší počet publikačných výstupov na počet vysokoškolských učiteľov Prešovská univerzita. Najmenší podiel mala Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. V prípade vedeckých prác a odborných článkov v karentovaných časopisoch mala najviac výstupov na počet zamestnancov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a najmenej Ekonomická univerzita v Bratislave.

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zverejnil štandardy pre vyše 600 kvalifikácií vytváranej Národnej sústavy kvalifikácií (NSK). Do konca novembra ich má vo verejnom registri byť tisíc. Cieľom NSK je sprehľadniť kritériá na získavanie aj uznávanie kvalifikácií, zladiť požiadavky rôznych zamestnávateľov a zosúladiť potreby trhu práce so systémom odborného aj celoživotného vzdelávania. Občanom to má umožniť uznanie spôsobilosti nadobudnutej mimo formálneho vzdelávania, teda praxou či na vzdelávacom kurze.

Každá kvalifikácia je opísaná na karte, ktorá špecifikuje vedomosti a zručnosti potrebné na nadobudnutie určitej kvalifikácie a taktiež hodnotiaci štandard, teda súhrn požiadaviek a kritérií, ktorými sa budú riadiť odborné komisie pri preverovaní spôsobilosti. Tvorbu a pravidelnú aktualizáciu kariet má zabezpečiť 24 sektorových rád, v ktorých sú zastúpení zamestnávatelia, školy, odbory, predstavitelia štátnej správy a samospráv. Karty zatiaľ nešpecifikujú oprávnené inštitúcie, ktoré môžu odbornú spôsobilosť overovať, a rozpracované sú zatiaľ len rámcové pravidlá na vykonávanie skúšok.

Ministerstvo školstva informovalo o možnom postupe pri riešení projektu Národného futbalového štadióna (NFŠ). Poradenská spoločnosť KPMG pre rezort analyzovala viacero možností prevzatia projektu štátom. Poradca odporučil súkromnú spoločnosť Národný futbalový štadión, a.s. rozdeliť na dve nástupnícke spoločnosti, na ktoré budú presunuté aktíva, práva a záväzky spojené s komerčnou a nekomerčnou časťou projektu. Štát by následne odkúpil 100 % obchodného podielu v nekomerčnej časti.

O tom, či štát projekt nakoniec preberie, rozhodne vláda. Do konca októbra má KPMG vypracovať komplexné zhodnotenie súčasného stavu a doterajších aktivít aj s vyčíslením nákladov. Do konca novembra má vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Odhadované náklady na výstavbu štadióna, v rámci ktorej sa už začalo verejné obstarávanie, sú 54 miliónov eur. Spoločnosť KPMG si za audítorské služby od ministerstva školstva vyfakturuje vyše 800-tisíc eur.

Všimli sme si

 Portál EDUin informoval, že český predseda vlády Bohuslav Sobotka sa prihlásil k inkluzívnemu vzdelávaniu. V Českej republike sa zároveň vedie diskusia o vhodnom spôsobe začlenenia detí cudzincov aj detí so znevýhodnením do vzdelávacieho systému. Ústredný školský inšpektor Tomáš Zatloukal hovorí o strácaní najcennejšieho potenciálu u detí, ak sa nevzdelávajú spoločne.

 RTVS v relácii Família odvysielala krátky dokument Iné farby života o živote rodiny s malou Lujzou, dieťaťom s viacnásobným postihnutím. Prečítajte si aj Iné príbehy detí s najrôznejšími potrebami, ktoré slovenský vzdelávací systém nezohľadňuje dostatočne alebo vôbec.

 Nielen kamenné, ale aj modulové školy sú naozaj po celom svete. Pozrite si, aké rôzne podoby môžu mať, aby podporovali aktívne učenie sa detí a poskytovali im aj miesto na oddych.

 

Pripravujeme

 Okrem spracúvania Atlasu predstáv verejnosti o budúcnosti vzdelávania, ktorý predstavíme na jeseň, pripravujeme aj okrúhle stoly na rôzne vzdelávacie témy a analýzu predvolebných sľubov politických strán v oblasti školstva.

 

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

Podporte pokračovanie našich aktivít!

 Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá je aj v roku 2015 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme i Nadácii Slovenskej sporiteľne, ktorá taktiež podporila časť našich aktivít týkajúcich sa prezentácie zistení z prieskumu.

Každý prejav podpory kampane si vážime. Na viaceré aktivity naďalej zháňame aj finančnú podporu. Naše číslo účtu je 3097263854/0200 VÚB, a. s. resp. IBAN v tvare SK9302000000003097263854. Kontaktujte nás na vsetci@chcemevedietviac.sk alebo na 0948 492 692. Podporte nás, ďakujeme!

 

 

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk