Čo priniesol týždeň
24. 2. – 2. 3. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC sa pridali ďalší  Na Slovensku máme školy, ktoré sa pre zúfalé podmienky vzdávajú úlohy vzdelávať a vychovávať  Slovenská komora učiteľov rokovala s ministrom školstva a s členmi Rady pre systémové zmeny v školstve o konkrétnych návrhoch na zmeny vo vzdelávaní  Rezort školstva predpokladá, že sa z maturitnej skúšky v stredných odborných školách stane zároveň prvý pracovný pohovor  Poslanci Košického samosprávneho kraja zamietli návrh na odvolanie riaditeľa Obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič ocenil víťazov chemickej olympiády  Pripravujeme prvý okrúhly stôl pre odbornú a rodičovskú verejnosť  V druhej polovici marca štartujeme sériu workshopov pre obyvateľov miest a obcí v regiónoch Slovenska

Výrok týždňa

„Povinná školská dochádzka neznamená donútiť deti byť v škole. Tá dochádzka je povinná preto, aby sme naplnili právo detí na vzdelanie. Mechanický výkon zákona, ktorým sa deťom zabezpečí škola s peknými podlahami a oknami, nie je všetko. Spoločnosť by sa mala zamyslieť nad tým, či naše školstvo dáva deťom naozaj to, čo potrebujú. Pri tých rómskych je to len akoby viditeľnejšie, ale problémy má aj veľké množstvo ostatných detí v bežných školách.“

Elena Gallová Kriglerová
riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry
článku online denníka aktuálne.sk z 26. 2. 2014

 
Výber z udalostí

 Záujem o partnerskú spoluprácu v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku prejavilo Centrum pre filantropiu. Je to už v poradí siedma organizácia, ktorá sa pridala k našej snahe oživiť verejnú diskusiu o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.

 Nedávna reportáž zo školy v Kecerovciach odkryla problémy škôl vo viacerých lokalitách s chudobnými osadami. Deti sa v nich učia v dvojzmennej prevádzke, chýba im pitná voda, vybavenie školskými pomôckami, zdravá strava. Učitelia sa začínajú vzdávať úlohy vzdelávať a vychovávať, všetku energiu im odčerpáva snaha udržať žiakov v škole a zvládnutie disciplíny. „Akoby už nikto neveril, že z tých detí môže niečo byť. Rodičia majú skúsenosť, že ich deti nikto nevezme do práce, učitelia nedôverujú, že sa s tými deťmi dá niečo spraviť. Všetci rezignovali a prestali veriť, že to má zmysel,“ konštatuje Elena Gallová Kriglerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry.

Ministerstvo školstva vidí riešenie v tzv. kontajnerových školách, ktoré majú odbremeniť preplnené školy od vysokého počtu školákov. Podľa Vlada Rafaela, riaditeľa združenia eduRoma, si však rezort nezmapoval dostatočne situáciu a zbytočne ich vytvára aj v okolí poloprázdnych škôl, kam by mohli deti z chudobných osád dochádzať, ak by sa pre zabezpečila doprava.

 Slovenská komora učiteľov diskutovala na stretnutí s ministrom Dušanom Čaplovičom a s členmi Rady pre systémové zmeny v školstve o konkrétnych návrhoch na zmeny vo vzdelávaní, ktoré zhrnula v liste adresovanom predstaviteľom rezortu školstva. Účastníci stretnutia našli v mnohých bodoch konsenzus a dohodli sa na ďalšej spolupráci.

 Odbory školstva okresných úradov v sídle kraja začali v týchto dňoch oslovovať stavovské a profesijné organizácie so žiadosťou o delegovanie zástupcov do maturitných komisií. Účasť zamestnávateľov na maturite je dobrovoľná, no ich zástupcovia budú riadnymi členmi skúšobnej komisie s právom klásť otázky a hodnotiť. „Účasťou stavovskej alebo profesijnej organizácie na ukončovaní štúdia žiakov chceme koordinovať odborné vzdelávanie a prípravu a zabezpečiť podiel zamestnávateľov na profile absolventa v súlade s potrebami trhu práce,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič.

To, že do maturitnej komisie zasadne zástupca konkrétnej firmy, však neznamená, že sa vzdelávanie v stredných odborných školách skutočne začalo prispôsobovať potrebám pracovného trhu. Účasť budúcich zamestnávateľov na maturite totiž nie je podmienená ich aktívnou spoluprácou so školou v období, keď sa žiaci na maturitu ešte len pripravovali. Na to, aby do maturitnej komisie zasadol zástupca zamestnávateľov, stačí, aby mal ukončené aspoň stredné odborné vzdelanie, prax v príslušnom povolaní najmenej päť rokov, aby poznal profil absolventa učebného odboru a aby absolvoval odbornú prípravu za člena skúšobnej komisie. Maturantov môže skúšať iba z toho, čo sa naozaj učili, nie z toho, čo by mali podľa neho v praxi vedieť.

 Riaditeľ Obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach ostane vo funkcii aj potom, ako kontrola Košického samosprávneho kraja potvrdila, že škola pod jeho vedením porušila finančnú disciplínu a plytvala verejnými zdrojmi. Krajskí poslanci zamietli návrh na jeho odvolanie. Na šafárenie s peniazmi upozornil minulý rok predseda školskej rady a učiteľ slovenčiny a občianskej náuky Oto Žarnay, ktorý bol o dva mesiace na to prepustený, oficiálne z organizačných dôvodov.

 V Bratislave sa uskutočnil druhý z workshopov v súvislosti s prípravou časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv, týkajúcej sa práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Otvorila sa ním verejná diskusia k návrhu danej časti stratégie, ktorý je zverejnený na stránkach Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. K materiálu môže zasielať verejnosť pripomienky do 12. 3. 2014 na adresu matea.bucalo@vlada.gov.sk.

 Minister Dušan Čaplovič ocenil na slávnostnom vyhodnotení 50. ročníka Chemickej olympiády okrem víťazov aj 5 učiteľov za celoživotný mimoriadny prínos pre rozvoj Chemickej olympiády a 14 pedagógov za dlhodobý mimoriadny prínos pre rozvoj Chemickej olympiády.

Pripravujeme

 V pondelok 10. 3. 2014 pripravujeme v Bratislave prvý okrúhly stôl pre rodičov, učiteľov a ďalších odborníkov. Organizujú ho občianske združenie Nové školstvoInštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Impulzom na spoločnú diskusiu sú pripravované zmeny vo financovaní vzdelávania, avizované rezortom školstva a konkrétne návrhy učiteľov, zhrnuté v liste, adresovanom Slovenskou komorou učiteľov Rade pre systémové zmeny v školstve. Cieľom stretnutia je spoločné uvažovanie nad tým, čo prinesú navrhované zmeny žiakom v školách a nakoľko prispejú k naplneniu ich základných potrieb.

 V  druhej polovici marca pripravujeme prvý zo série workshopov pre obyvateľov obcí a miest v regiónoch Slovenska, na ktorých chceme mapovať predstavy verejnosti o vzdelávaní. O budúcnosti vzdelávania na Slovensku budeme po prvýkrát diskutovať s občanmi Šamorína.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk