Čo priniesol týždeň
26. 5. – 1. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zverejnil výsledky externej časti maturitnej skúšky  Minister Dušan Čaplovič informoval o postupe pri realizácii zásadných zmien v školskom systéme  Rezort školstva potvrdil pripravované zmeny vo financovaní súkromných škôl  Opatrenia ministerstva školstva na oživenie záujmu o odborné vzdelávanie

 

Výrok týždňa

„Rodičia niekedy namiesto toho, aby svoje dieťa spoznávali, tak sa identifikujú s tým, čo o ich dieťati tvrdí škola, s tým, aké má dieťa školské výsledky. V tomto by som rodičom odporúčal byť trochu slobodnejší a viac sa spoliehať na vlastné pozorovania – všímať si, čo dieťa rado robí vo voľnom čase, aké knižky si otvára, o čom rado diskutuje, pri čom zostane dlhší čas zaujaté. Tak sa dá v dieťati lepšie odhaliť talent, ktorý potom môžu rozvíjať.“

Martin Brestovanský
Katedra pedagogických štúdií
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
vo videokomentári ku kampani Spoznaj svoje dieťa

  

 

Výber z udalostí

 Nové školstvo v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku zorganizovalo ďalšie podujatie v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky. V dňoch 27. – 28. 5. sa verejnosti na Slovensku predstavil Daniel Sobel, vzdelávací expert z Veľkej Británie. Učiteľom, rodičom, vzdelávacím odborníkom z akademického prostredia, z neziskového sektoru a zástupcom ministerstva školstva priblížil praktické skúsenosti anglických škôl so zavádzaním inkluzívneho vzdelávacieho modelu, orientovaného na individuálne potreby žiakov. Pozrite si prezentáciu a videozáznam z verejnej prednášky a z následnej diskusie.

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qWGkSLVztvk&list=PLVJhyb5dWQeCt-vNOi3-EQKN1jGS_wW8X&feature=share[/youtube]

 

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil výsledky externej časti maturitnej skúšky. Do externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku zapojilo 739 stredných škôl a riadneho i náhradného termínu sa zúčastnilo celkovo 50 215 maturantov. Prehľad výsledkov jednotlivých škôl je sprístupnený na portáli Výsledky testovaní.

 Minister Dušan Čaplovič informoval účastníkov 25. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa konal 28. – 29. 5. v Bratislave o tom, že rezort školstva čoskoro prikročí k realizácii zámerov, predstavených v roku 2013 v Správe o stave školstva. „Prvým krokom bude diskusia o navrhovaných zmenách so strategickými partnermi a externými odbornými poradnými a partnerskými subjektmi ministerstva, akými je školská štvorpartita a Rada pre systémové zmeny,“ uviedol Čaplovič. Táto diskusia by podľa neho mala prebehnúť ešte pred letnými prázdninami. „Počas letných prázdnin bude na základe upravených zásad pripravený návrh paragrafového znenia, ktorý bude na jeseň predložený do štandardného pripomienkového konania. Cieľom je, aby ešte v roku 2014 mohli byť zákony predložené na rokovanie vlády a na posledné tohoročné rokovanie parlamentu. Účinnosť zákonov sa predpokladá od 1. septembra 2015,“ zhrnul minister.

Z uvedených vyjadrení nie je zrejmé, či a kedy plánuje rezort školstva zverejniť aktualizovanú Správu o stave školstva, doplnenú o pripomienky z verejnej diskusie, ani či ju predloží na rokovanie vlády a parlamentu. Takýto postup avizoval ešte v apríli šéf školských odborov Pavol Ondek: „Podľa nedávnych slov ministra školstva Dušana Čaploviča predloží v najbližších dňoch Správu o stave školstva na rokovanie a schválenie vláde SR. Súčasťou správy je aj finančné krytie navrhovaných systémových zmien v školstve, a to medziročné zvýšenie rozpočtu o 110 mil. eur pre regionálne školstvo a 20 mil. eur pre vysoké školy. Jedine tak bude možné splniť záväzok ministra školstva do roku 2016 zvýšiť platy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve na úroveň 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve“.

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chystá celý balík zmien, ktorých navrhované paragrafové znenie v jednotlivých zákonoch plánuje zverejniť v septembri 2014. „Ide o zásadné zmeny, ktoré možno na dlhý čas rozhodnú o ďalšom vývoji slovenského školstva,“ povedal minister Dušan Čaplovič. Jednou zo zásadných zmien má byť aj zmena financovania súkromných škôl a školských zariadení. „Nemôžeme už pokračovať tak, aby nebola rovnoprávnosť medzi školami, aby niekde vznikol finančný nadštandard ako je to u súkromných škôl, ktorý je nekontrolovateľný, nevydávajú žiadnu správu o svojej činnosti, my ju vôbec nepoznáme, hoci peniaze z verejných zdrojov tam idú rovnako ako aj do verejných škôl,“ vyhlásil šéf rezortu školstva.

Proti odobratiu časti financií súkromným školám bojuje Asociácia súkromných škôl a školských zariadení. Na zníženie objemu financií pre žiakov súkromných škôl nevidí jej prezidentka Saskia Repčíková žiaden dôvod. „Rodičia týchto detí rovnako platia dane ako ostatní,“ povedala ešte v apríli. Podľa nej by bol preto takýto zákon diskriminačný a v rozpore s ústavou.

 Minister Dušan Čaplovič kritizoval 29. 5. na valnom zhromaždení Zväzu elektrotechnického priemyslu (ZEP) obdobie rokov 2000 až 2006, kedy sa podľa neho na Slovensku zlikvidoval kvalitne rozvinutý duálny systém vzdelávania. „Keďže záujem o stredné odborné školy má dnes klesajúcu tendenciu, chceme zatraktívniť odbory, o ktoré je medzi zamestnávateľmi najväčší záujem a motivovať aj samotných študentov prostredníctvom systému hmotného a finančného zabezpečenia, či už formou štipendia alebo spolufinancovania nákladov na ubytovanie,“ priblížil návrhy na oživenie odborného vzdelávania. „Posilniť by sa malo vyučovanie fyziky, matematiky, chémie a iných prírodovedných odborov aj na gymnáziách,“ dodal minister. Podporu zo strany vlády podľa neho dostanú tie školy, ktoré si zriadia prírodovedné smery a zamestnávatelia, ktorí budú pripravovať študentov pre prax.

 

Všimli sme si

 Poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý upozorňuje na to, že v školstve často nie sú prostriedky využívané tak, aby Slovensku prinášali prospech. Preto vyhlásil súťaž pre učiteľov, rodičov a verejnosť, v rámci ktorej mu môžu ľudia posielať svoje námety na zmysluplné využitie eurofondov v školstve. „Učitelia sú z eurofondových projektov nešťastní.  V súčasnosti sa im naordinuje megaprojekt v desiatkach miliónov eur, o ktorom rozhodnú úradníci a politici, nik sa ich nepýta na názor, len sa im to prikáže a potom sa plnia kvóty. Rozhodol som sa na vec ísť inak – dať hlavné slovo učiteľom a študentom, zistiť, aká je ich predstava. Len tak môžeme naozaj efektívne využiť obrovskú šancu, akou eurofondy sú,“ vysvetlil pravidlá súťaže poslanec Beblavý.

 Nadácia pre deti Slovenska spustila edukačnú kampaň pre rodičov Spoznaj svoje dieťa. Cieľom kampane je upozorniť rodičov na potreby ich detí. „Dnešné deti nie sú také, ako sme boli my, keď sme boli malí. Sú samostatnejšie, istejšie, majú veľký potenciál, denne čelia meniacim sa vzťahom i hodnotám. Chceme rodičom povedať, aby brali deti také, aké sú a dávali im dostatok podnetov na rozvoj,“ povedal na otvorení kampane expert nadácie Jaro Karafka.

 Časopis Respekt priniesol komentár Znalosti místo známek o posunoch vo význame známkovania, na ktoré poukázal výskumný experiment Michaely Tilton, vzdelávacej expertky českého pôvodu, ktorá predstavila výsledky svojho výskumu v Prahe. „Její tým zadával řešení úkolů dvěma skupinám dětí: jedna měla usilovat o co nejlepší známku, druhá měla úkol prostě zkusit zvládnout. Obě si přitom mohly vybrat z různé obtížnosti. Výsledkem bylo, že známkovaní studenti si vybírali co nejsnazší úlohy, hlavně aby je vyřešili bez chyb. Druhá parta naopak vybírala podle zajímavosti bez ohledu na složitost. Závěr, kdo se víc naučil a pobavil, byl jasný: ti, kdo se nemuseli bát špatného hodnocení. Příklad ilustruje to, co známe z vlastního studia či výchovy dětí. Snaha formálně uspět v hodnocení demotivuje v učení, potlačuje zvídavost, hledání hranic svých znalostí či schopností a jejich posouvání dál.  Známkování nepotlačuje jen chuť učit se. Připravuje stát o talenty, kteří jsou třeba jen pomalejší, roztěkanější, lhostejnější.“

 Odborníci reagovali na niektoré zistenia v Správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky, ktorú prednedávnom predložil na rokovanie vlády minister kultúry Marek Maďarič. Citeľné problémy s vyjadrovaním u detí a mladých ľudí má podľa niektorých na svedomí najmä nevhodne zjednodušená elektronická komunikácia. Soňa Pariláková z Prešovskej univerzity však vidí problém inde: „Chýba kultivovanie hovoreného i písomného prejavu v ostatných sférach života. V predškolskej a školskej výchove, v domácom prostredí, voľnočasových aktivitách, kultúrnych a verejnoprávnych inštitúciách.“ K úpadku vyjadrovacích schopností populácie vedie podľa nej i to, že prevažuje písomné testovanie nad ústnou odpoveďou či memorovanie nad kultiváciou schopnosti formulovať myšlienky vlastnými slovami.

 

Pripravujeme

 Dňa 4. 6. sa konajú v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC ďalšie dva tvorivé workshopy, tentoraz v meste Banská Bystrica. Dopoludnia budeme o budúcnosti vzdelávania na Slovensku diskutovať so žiakmi súkromnej základnej Školy u Filipa a popoludní so širokou verejnosťou. Na workshop sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formuláru na webe kampane.

 V tomto školskom roku plánujeme zorganizovať ešte dva tvorivé workshopy v Lozorne. Dňa 23. 6. navštívime žiakov základnej školy na Staničnej ulici a popoludní budeme diskutovať s dospelými obyvateľmi Lozorna a okolia v Centre kultúry.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk