Čo priniesol týždeň
27. 10. – 2. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

 

Na webe kampane prebieha diskusia na tému Regulácia vzdelávania  Časť odbornej verejnosti požaduje, aby nové štátne vzdelávacie programy ponechali školám viac voľnosti  Učitelia vyzývajú na zverejnenie návrhov štátnych vzdelávacích programov  Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil v rezorte školstva porušenie zákona  Učitelia dostanú vianočné odmeny  Parlament schválil zmeny vo viacerých zákonoch týkajúcich sa školstva  Ministerstvo školstva zverejnilo návrh zákona o odbornom vzdelávaní

Výrok týždňa

„Dnes vôbec nie je možné odhadnúť, aké profesie budú potrebné o 20-30 rokov. Keď si pozriete zoznam dnešných profesií, zistíte, že mnohé z nich pred 20 rokmi ani neexistovali. My dnes naozaj nevieme, čo nám budúcnosť pripraví a je naivné si predstavovať, že niekto múdry pri nejakom ministerstve alebo výskumnom ústave povie, aké profesie budeme o 20 rokov potrebovať. To najdôležitejšie, čo by mali školy robiť, je, pripraviť ľudí kreatívne myslieť, naučiť ich nielen zbierať informácie, ale ich aj analyzovať a prijímať správne rozhodnutia. To je bohužiaľ veľmi odlišný spôsob vzdelávania od súčasného školského systému, ktorý je stále založený na memorovaní faktov.“ 

Vladimír Baláž
behaviorálny ekonóm
Prognostický ústav SAV
v relácii Rádia Slovensko Z prvej ruky | 31. 10. 2014

 

Výber z udalostí

 V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku prebieha online diskusia na tému Regulácia vzdelávania. Ďakujeme za doterajšie podnety.

Pri uvažovaní o regulácii vzdelávania sa pýtame na to, ako by mal byť zadefinovaný a v procese vzdelávania limitovaný záujem jednotlivca, pedagogického kolektívu, lokálneho spoločenstva a štátu. Alebo inak – kde majú svoje hranice sloboda rodiča, učiteľa, či zriaďovateľa školy a kde sa ich spoločný záujem a zodpovednosť stretávajú?

 Viacerí učitelia, riaditelia škôl a zástupcovia odborných organizácií požadujú v otvorenom liste, adresovanom Soni Hanzlovičovej, zastupujúcej generálnej riaditeľke sekcie regionálneho školstva na ministerstve školstva, aby mal návrh nových štátnych vzdelávacích programov (ŠVP), na ktorom sa v rezorte aktuálne pracuje, podobu  tzv. otvoreného variantu.

Otvorený variant by umožnil školám, ktoré si nechcú vytvárať vlastné školské vzdelávacie programy, siahnuť  po presnom rozdelení učiva do jednotlivých predmetov a ročníkov a zároveň by ponechal školám, ktoré sa nechcú vzdať nadobudnutej voľnosti, možnosť naďalej vytvárať vlastné školské vzdelávacie programy.

„Voľnejší variant bude zrejme najmä pre potreby súkromných a alternatívnych škôl a možno aj pre cirkevné,“ povedala predsedníčka združenia samosprávnych škôl Alena Petáková. Väčšina verejných škôl by podľa nej siahla po predpísanom učive do jednotlivých ročníkov.

 Slovenská komora učiteľov, Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny a Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska vyzývajú ministra Petra Pellegriniho a riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Viliama Kratochvíla, aby zverejnili zrevidovaný návrh ŠVP pre vzdelávací stupeň ISCED 3. Vyjadrujú znepokojenie nad informáciami v médiách, ktoré tvrdia, že rezort školstva o tomto materiáli rokuje s učiteľských organizáciami. Materiál im zatiaľ nebol sprístupnený a medzi učiteľmi koluje niekoľko jeho verzií.

 Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil, že predchodca súčasného ministra školstva Dušan Čaplovič porušil v súvislosti s distribúciou učebníc zákon a pripravil tak daňových poplatníkov o pol milióna eur. Na porušenie zákona upozornil poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý.

„V roku 2011 uskutočnil vtedajší minister Eugen Jurzyca súťaž na distribúciu učebníc, v ktorej vyhrala firma XEPAP. Dostala zmluvu na dva roky s možnosťou predĺženia. Pred rokom, v decembri 2013, sa ju minister Čaplovič rozhodol predĺžiť o tri roky bez ďalšej súťaže priamym zadaním. Neponechal však v platnosti existujúce podmienky, ale pridal paušál 14 570 eur mesačne, teda spolu 524 520 eur za tri roky. Jedným podpisom pridal firme pol milióna eur za nič,“ vysvetlil Beblavý.

Ministerstvo školstva priznalo, že si porušenie zákona uvedomuje. „Hľadáme hospodárnejšie a efektívnejšie riešenia, zmluva je však dovtedy platná a účinná,“ povedala hovorkyňa rezortu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Minister Peter Pellegrini očakáva od firmy XEPAP voči ministerstvu ústupky. „Ak chce XEPAP pokračovať v štandardnej spolupráci s ministerstvom aj do budúcna, mali by prísť s konštruktívnym riešením tejto situácie,“ povedal minister v relácii TA3 V politike dňa 2. 11.

 Nielen dôchodcovia si koncom roka prilepšia špeciálnym nesystémovým príspevkom od štátu, ale aj učitelia. Minister Peter Pellegrini im plánuje vyplatiť vianočné odmeny z balíka financií, ktorý sa v rezorte školstva ušetril. „80-tisíc pedagogických a nepedagogických zamestnancov dostane v decembrovej výplate istú sumu ako symbol, že si ich vážime,“ povedal  minister Pellegrini pre Trend. V relácii TA 3 V politike dňa 2. 11. potvrdil, že učitelia môžu počítať so sumou 100 eur.

 Národná rada SR schválila novelu školského zákona, ktorou sa sprísňujú kritériá na sortiment jedál ponúkaných v školských bufetoch.

Pôvodný návrh novely bol v priebehu rokovania parlamentu doplnený o dva pozmeňujúce návrhy týkajúce sa iných oblastí. Prvý umožňuje ministerstvu školstva poskytovať príspevky školám na nákup schválených učebníc, učebných textov a pracovných zošitov. Ministerstvo bude aj naďalej školám poskytovať tieto materiály bezplatne, vo vybraných prípadoch im však môže poskytnúť aj peniaze na samostatný nákup. Druhý pozmeňovací návrh umožňuje ministerstvu poskytovať dotácie na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl a školských zariadení.

 V rámci tej istej novely školského zákona schválili poslanci aj dva tzv. legislatívne prílepky. Jedným z nich je zmena zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu, ktorou sa ministerstvu školstva umožňuje poskytovať dotácie zo štátneho rozpočtu na výstavbu športovísk osobitného významu, a to dokonca tak, že sa prijímateľom dotácií budú môcť ich výdavky refundovať spätne aj za obdobie pred podpísaním zmluvy. Druhým je zmena zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon o pedagogických zamestnancoch. V rámci tejto zmeny sa posunula platnosť niektorých jeho ustanovení o rok neskôr, z 1. januára 2015 na 1. január 2016.

Kým v Českej republike je používanie inštitútu tzv. prílepkových zákonov protiústavné, na Slovensku je bežnou praxou. Ide o metódu, ktorou sa pri prerokúvaní návrhu zákona v parlamente k nemu „prilepí“ formou doplňujúcich a pozmeňovacích návrhov ustanovenie, ktoré s daným zákonom vôbec nesúvisí, no dopĺňa sa ním úplne iný zákon. Tento spôsob umožňuje navrhovateľom obísť riadny legislatívny proces a podstatne skrátiť čas, potrebný na schválenie navrhovanej zmeny.

 Ministerstvo školstva zverejnilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Návrh nového zákona upravuje podmienky zavádzania prvkov tzv. duálneho modelu, známeho napríklad z Rakúska, Švajčiarska alebo Nemecka, do nášho systému odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Praktická časť výučby sa bude aj naďalej vykonávať najmä v stredných odborných školách, no v odôvodnených prípadoch, ak si to bude vyžadovať charakter cvičnej práce, bude podporovaná aj prax vo firmách.

 Do návrhu nového zákona o OVP sú vkomponované aj 3 návrhy na zmeny, ktoré oblasť OVP presahujú. Prvým je návrh na zmenu v zákone o štátnej správe a školskej samospráve, ktorým sa Štátnej školskej inšpekcii prideľuje nová úloha – okrem kontrolnej funkcie by mala po novom poskytovať aj poradenskú činnosť.  Druhým je návrh na zmeny v zákone o financovaní a mení sa ním zameranie rozvojových projektov, na realizáciu ktorých ministerstvo školstva finančne prispieva verejným školám a školským zariadeniam. Tretím je návrh na zmenu v školskom zákone, ktorý má umožniť považovať za riadny školský vzdelávací program aj program, ktorý je výsledkom experimentálneho overovania.

 

Všimli sme si

 „Je jedno, či s týmto zámerom – program škôl pevne rozčleniť do ročníkov – prišiel odborník na výchovu alebo úradník na ministerstve. Aj jeden aj druhý ruší možnosť budovať pestré a flexibilné školstvo s rôznorodou ponukou. Posilňuje sa tendencia, aby boli všetky deti vychovávané rovnako – čiže aby boli deti rovnaké. Zároveň sa tým dáva jasne najavo, že školám a učiteľom nemožno dôverovať – ako na Slovensku už desaťročia. Ak niektoré školy takú slobodu nechcú, nevedia sa s ňou vyrovnať, tým nech štát ponúkne pevný program. Ale prečo by ho mal vnucovať všetkým školám? Na Slovensku je už veľa škôl, ktoré vedia slobodu (akú-takú, malú) využiť v prospech detí. Tak prečo im ju brať? Asi preto, lebo štátu, čiže jeho (našim) úradníkom nezáleží na deťoch, ale na vlastnej moci.“ Píše vo svojom najnovšom blogu vysokoškolský pedagóg  Erich Mistrík.

 Eduin zverejnil audit vzdelávacieho systému v Českej republike za rok 2014. Podobné audity plánuje Eduin publikovať každoročne, s cieľom ponúknuť verejnosti prehľad udalostí uplynulého roka, ktoré v sebe nesú potenciál zmeny.

 „Svet vedy a výskumu je svojský. Výskumník niekedy celé dni hypnotizuje blikajúci kurzor, no potom dostane nápad a za jednu noc napíše brilantný článok. Niekedy môže práca viesť k nečakaným objavom v úplne inej oblasti. Niekedy môže zachrániť ľudské životy – ako napríklad zistenia kolegyne, ktorá skúma rozhodovanie záchranárov pri výjazdoch. Priznávam, ťažko sa tu vyčísluje návratnosť investícií či priamy dosah na HDP. Je to iný svet. Ale spoločnosť tento svet potrebuje, keďže tu vznikajú nové myšlienky a podnety. Potrebuje vrstvu ľudí, ktorá kultivuje určitú vedeckú gramotnosť, a nie je závislá od komerčných cieľov svojich klientov.“ Uvažuje o význame financovania vedy psychológ Rado Masaryk vo svojom aktuálnom blogu.

 Dňa 12. 11. vyvrcholí misia sondy Rosetta, ktorá sa pokúsi vyslať na kométu 67P/Čurjumov-Gerasimenko pristávací modul Philae. Vesmírna misia Rosetta je historicky prvým pokusom pristáť priamo na jadre kométy. Analýza jadra kométy prinesie cenné poznatky o vzniku slnečnej sústavy pred 4,6 miliardami rokov, keďže kométy pozostávajú z jej pôvodného “stavebného materiálu”.

Pozrite si video, ktorým Európska vesmírna agentúra propaguje túto udalosť a ktoré je zároveň víziou vzdelávania  v ďalekej budúcnosti.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H08tGjXNHO4[/youtube]

Človeče, zapoj sa!

 Na webe kampane sme začali zverejňovať príbehy detí a ich rodín, ktoré ilustrujú ich osobné skúsenosti so školským systémom na Slovensku. Prvých dvanásť príbehov bude prevzatých z manuálu advokačného poradenstva, ktorý pre rodičov a učiteľov pripravilo občianske združenie Nové školstvo. Ak sa chcete s nami podeliť o váš príbeh, neváhajte a napíšte nám. Radi ho pridáme k ostatným.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Pripravujeme

 V rámci kampane Chceme vedieť viac pokračujeme v organizovaní tvorivých workshopov, osobitne dopoludnia pre žiakov na základných školách a zvlášť pre širokú verejnosť v popoludňajších hodinách:

 utorok 4. 11. navštívime Rožňavu – ak ste z Rožňavy a okolia, prihláste svoju účasť prostredníctvom formulára dostupnom tu,

 stredu 5. 11. budeme v Spišskej Novej Vsi – ak ste zo Spišskej Novej Vsi a okolia, prihláste svoju účasť prostredníctvom formulára dostupnom tu,

 štvrtok 6. 11. zavítame do Košíc  – ak ste z Košíc a okolia, prihláste svoju účasť prostredníctvom formulára dostupnom tu.

 Prvé súhrnné výstupy z kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku zverejníme dňa 25. 11. na evente pre verejnosť, ktorý sa bude konať v Bratislave.

Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá sa stala na rok 2014 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme!

 

 

 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk