Čo priniesol týždeň
3. 10. – 9. 10. 2016

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Budúcoročný rozpočet pre školstvo  Nespokojnosť s platmi aj objemom financií pretrváva  Výskum a vývoj na Slovensku stagnuje  Súd zamietol žalobu o segregácii rómskych detí v Starej Ľubovni

 

Výrok týždňa

„Hlavným nepriateľom všetkých vedných odborov na Slovensku sú spôsoby hodnotenia, ktoré tu vládnu. A za tie sú zodpovední tí, čo riadia slovenskú vedu. Oni riadia tvorbu, schvaľujú a uplatňujú kritériá, oni ich bezhlavo presadzujú krížom cez kvalitu i nekvalitu, krížom cez všetky vedné disciplíny, oni ich používajú ako finančný bič, oni nepočúvajú hlasy o absurditách v hodnotení. Toto nie je spor medzi vedcami. Je to spor vedcov s manažmentom vedy. Vedci by nemali zápasiť medzi sebou. Mali by spojiť svoje sily a žiadať od manažmentu slovenskej vedy na všetkých úrovniach, aby bola dôležitá kvalita a nie iba ukazovatele kvality.“

Erich Mistrík
profesor Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
blogu denníka SME |9. 10. 2016

Výber z udalostí

 Vláda prerokovala návrhy zákona o štátnom rozpočte na rok 2017rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019, ktoré predložilo ministerstvo financií. Podľa nich bude ministerstvo školstva v nasledujúcom roku hospodáriť s financiami vo výške 1,43 miliardy eur.

Na regionálne školstvo je určených takmer 583 miliónov eur, na verejné vysoké školy 489 miliónov eur. Verejné výdavky na vedu a techniku majú predstavovať 336 miliónov eur a na šport takmer 95 miliónov eur.

Základné a stredné školstvo je zároveň financované z kapitoly ministerstva vnútra, ktoré vyčleňuje dotácie na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Na regionálne školstvo má byť z tejto kapitoly vyčlenených vyše 1,2 miliardy eur.

 

Nárast výdavkov na školstvo spôsobí najmä valorizácia platov učiteľov, ktorá sa uskutočnila ešte v tomto roku, a taktiež plánované výdavky na stavovské a profesijné organizácie zapojené do tzv. duálneho vzdelávania. Opozičný poslanec NR SR Miroslav Beblavý (nezar.) návrh rozpočtu skritizoval, pretože okrem dofinancovania miezd podľa neho neobsahuje žiadne prostriedky navyše. Zároveň poukázal na to, že okrem eurofondov majú byť výdavky na školstvo v každom z rokov 2017 až 2019 nižšie, ako boli v roku 2015.

 Zástupcovia vlády v druhom kole vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa navrhli, aby sa platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe od budúceho roka zvýšili o pevnú sumu 23 eur. Toto zvýšenie by sa však netýkalo pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, ktorým platové tarify narástli od septembra o šesť percent.

O platoch rokoval osobitne aj minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) so zástupcami školských odborov. Šéf odborárov Pavel Ondek po stretnutí skonštatoval, že neprinieslo nič nové a avizoval mimoriadne zasadnutie signatárov Deklarácie na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy, na ktorom preberú aj možnosť vyhlásenia štrajku. Signatári deklarácie okrem iného požadujú 25-percentné zvýšenie platov v školstve.

 Doterajšie výsledky kolektívneho vyjednávania považuje Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) za výsmech. Nespokojní učitelia v piatok pokračovali v stupňovanom štrajku a prácu prerušili na štyri vyučovacie hodiny. Približne 150 ľudí sa v tomto čase v Bratislave zúčastnilo protestného pochodu, ktorý skončil pred budovou ministerstva financií, v podateľni ktorého odovzdali učitelia pre ministra vecný dar – súbor materiálov s názvom Bazálny investičný kruh. ISU plánuje v prerušovaní vyučovania pokračovať aj v priebehu októbra.

 O učiteľských platoch, optimalizácii siete škôl aj systéme akreditácií vysokých škôl diskutovali minister Peter Plavčan s opozičným poslancom Branislavom Gröhlingom (SaS) v relácii RTVS Sobotné dialógy. Na margo zvyšovania platov minister priznal, že v odborármi požadovanej výške ho nevie zabezpečiť.

 V uplynulom týždni vláda prerokovala aj Správu o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2015 a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2015. Materiál okrem iného uvádza:

 v roku 2015 celkové výdavky na výskum a vývoj (VaV) vzrástli a dosiahli 1,19 percenta HDP. Toto navýšenie však bolo spôsobené výlučne kapitálovými výdavkami čerpanými najmä zo štrukturálnych fondov,

 aj keď Operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020 bol schválený ešte v roku 2014, v roku 2015 nebola vyhlásená žiadna výzva zameraná na podporu VaV,

 v polovici roku 2016 bolo v rámci programu Európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 financovaných 166 žiadateľov zo Slovenska a celkový finančný príspevok pre nich dosiahol takmer 43 miliónov eur. Pri porovnaní počtu úspešných žiadateľov sa Slovensko umiestnilo na posledných priečkach spomedzi členských štátov EÚ,

 v roku 2015 narástol počet pracovníkov vo vede a výskume na Slovensku takmer vo všetkých sektoroch. Celková zamestnanosť však bola oproti roku 2014 aj tak nižšia.

 Dôvodom neúspešnosti pri získavaní európskych výskumných grantov aj možnostiam na zlepšenie súčasného stavu sa venuje portál EurActiv.sk.

 Ministerstvo školstva zadalo Metodicko-pedagogickému centru realizáciu národného projektu „Škola otvorená všetkým“. Jeho cieľom je zabezpečenie rovnakého prístup ku kvalitnému vzdelaniu a podpora inkluzívneho modelu vzdelávania. Projekt má financovať pôsobenie viac než 500 pedagogických asistentov a odborných zamestnancov vo vybraných materských a základných školách a zároveň podporiť celodenný výchovno-vzdelávací systém.

 Okresný súd Bratislava III zamietol žalobu Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá sa týkala segregácie rómskych detí na základnej škole v lokalite Podsadek v Starej Ľubovni. Súd žalobu zamietol s odôvodnením, že diskriminačné konanie nebolo preukázané. Rozhodnutie nie je právoplatné a poradňa sa proti nemu plánuje odvolať.

Právna zástupkyňa ministerstva v súvislosti so žalobou skonštatovala, že v lokalite Podsadek žije približne 70 percent Rómov, a preto „nemôžeme očakávať, že základnú školu v tejto lokalite budú navštevovať napríklad Číňania.“ Podľa nej sa nijako nepreukázalo, že tamojší žiaci sú znevýhodňovaní alebo že školu navštevujú z dôvodu etnickej príslušnosti.

 

Všimli sme si

 Téme inklúzie sa venuje nový americký seriál televízie ABC Speechless, v ktorom sa rieši otázka dostupnosti vzdelávania pre dieťa so špeciálnymi potrebami. Pozrite si upútavku k seriálu.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4u55WK6AbaM[/youtube]

 Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov, ktorý pripadá na 5. októbra, vydal Eurostat správu o zastúpení žien a mužov v tejto profesii a taktiež o vekovej štruktúre učiteľov. Podľa údajov na základných aj stredných školách v celej EÚ dominujú ženy – učiteľky. Podielom učiteľov nad 50 rokov je Slovensko mierne pod priemerom európskych krajín.

 Nedostatočnej praxi pri príprave budúcich učiteľov aj plánom viacerých pedagogických fakúlt sa venuje článok v Hospodárskych novinách.

 V 15. ročníku architektonickej súťaže CE.ZA.AR získal víťaznú cenu v kategórii občianske a priemyselné budovy Richard Murgaš za koncept budovy materskej škôlky. Objekt vznikal v aktívnej spolupráci so školou a výsledkom je priestor, ktorý citlivo reaguje na denný režim detí.

 Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) vyhlásil 11. ročník súťaže Študentská esej na tému Ako ďalej po Brexite? Eseje môžu zasielať študenti stredných aj vysokých škôl. KI zároveň vyhlásil 3. ročník súťaže Cena Ernesta Valka na tému Demokracia, právny štát a podoba trestného procesu. Cena sa udeľuje za odborný článok a súťaže sa môžu zúčastniť študenti, ktorí majú menej než 28 rokov. Uzávierka oboch súťaží je 17. novembra 2016.

 

Pripravujeme

 Po sérii diskusií za okrúhlym stolom, ktoré sme realizovali v prvej polovici tohto roka, plánujeme na jeseň zorganizovať ďalšie diskusie v kontexte prípravy Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Chceme nimi prispieť k tomu, aby sa o vzdelávaní diskutovalo zmysluplne a bol pri tom vypočutý hlas všetkých, ktorých sa týka.

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

 

V našich aktivitách môžeme na jeseň 2016 pokračovať aj vďaka podpore, ktorú sme získali spolu s Cenou Nadácie Orange za rok 2015.
wedding dresses NZ 

Editorka vydania: Anna Dráľová | noveskolstvo.sk

Prihláste sa na odoberanie newslettra: