Čo priniesol týždeň
3. 3. – 9. 3. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC sa pridávajú ďalší   Slovenská komora učiteľov (SKU) požiadala všetkých štrnásť kandidátov na prezidenta SR o odpovede na 3 otázky týkajúce sa školstva  Akreditačná komisia požaduje zvýšiť kvalitu vysokých škôl  Školstvo prišlo v eurofondoch o 13,7 mil. eur  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zisťuje počet kvalifikovaných učiteľov v školách   V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC  štartujeme sériu tvorivých workshopov v rôznych častiach Slovenska

Výrok týždňa

„Motto európskeho dňa logopédie, ktorý oslavujeme 6. marca, tento rok znie: Veľa jazykov, veľa kultúr, jedna komunikácia! Multilingválnosť a multikulturálnosť treba vnímať ako hodnotu a príležitosť, nie ako problém. V Nemecku dnes hovorí približne 35 percent detí v predškolskom veku iným  materinským jazykom, nie nemecky. Pestovanie materinského jazyka je však pre ne rovnako dôležité ako zvládnutie nemčiny, ktorou sa hovorí v školách. Vedecké výskumy ukazujú, že viacjazyčnosť nepredstavuje pre deti žiadnu záťaž. Ak sa s ňou v praxi spájajú nejaké problémy, ich korene treba hľadať v bezprostrednom okolí detí, nie v nich samotných. Život im často komplikuje chudoba, sociálne vylúčenie a málo podnetné prostredie. Našou úlohou preto je podnecovať ich najmä k tomu, aby sa rozhovorili a aby so svojím okolím čo najviac komunikovali, a to vo všetkých ponúkaných jazykových podobách. Len tak môžu pochopiť, že jazyk je ten najlepší nástroj na dorozumievanie.“

Wiebke Scharff Rethfeldt
riaditeľka inštitútu LOGOCOM, Brémy, Nemecko
v rozhovore pre portál Spolkového zväzu logopédov

Výber z udalostí

 Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sa postupne pridávajú ďalšie organizácie.  Záujem o spoluprácu prejavila aj slovenská pobočka neziskovej organizácie Člověk v tísni.

   Slovenská komora učiteľov požiadala všetkých štrnásť kandidátov na prezidenta SR o stanovisko k trom okruhom otázok týkajúcich sa školstva. Odpovede kandidátov na prezidenta SR zverejní v plnom a nezmenenom znení na svojej webovej stránke v poradí, v akom budú prichádzať.

 „Vysoké školy, ktoré v budúcom roku prejdú komplexnou akreditáciou, budú musieť spĺňať oveľa prísnejšie kritériá ako v minulosti,“ povedal predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera. O potrebe skvalitniť vysokoškolské štúdium hovorí aj správa o činnosti Akreditačnej komisie za obdobie od januára 2012 do decembra 2013, zverejnená na webstránke Úradu vlády SR. Upozorňuje na príliš veľký počet vysokých škôl, nízku kvalitu novovymenovaných docentov a profesorov a  nízku úroveň vedecko-výskumnej základne škôl.

Správa otvorene konštatuje, že spoliehanie sa na eurofondy v oblasti financovania vedy nie je ani perspektívne, ani efektívne, keďže ich byrokratické postupy nemožno aplikovať vo výskume, kde sa nedajú podrobne plánovať a vykazovať činnosti tak, ako napr. pri výstavbe diaľnic. Akreditačná komisia preto navrhuje zvýšiť objem financií, určených na vedu, v štátnom rozpočte. Ďalej navrhuje znížiť počet bakalárskych programov a zdôrazniť význam tých, ktoré sú orientované prioritne na prax, obmedziť masové vzdelávanie na magisterskom stupni a zvážiť zavedenie maximálneho počtu študentov pre niektoré študijné programy. Zároveň odporúča upustiť od financovania vysokých škôl podľa počtu študentov.

 Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval  4. 3. informáciu o stave čerpania štrukturálnych fondov v rezorte školstva, ktorú predložil minister Dušan Čaplovič. Porovnanie úrovne čerpania 11 operačných programov, prostredníctvom ktorých sa prerozdeľujú eurofondy na aktuálne programovacie obdobie 2007-2013, hovorí, že Operačný program Vzdelávanie je nielenže v čerpaní posledný, ale ako jediný nedokázal vyčerpať všetky dostupné zdroje, ktoré bolo treba minúť do konca roka 2013. Školstvu tak prepadlo 13,7 mil. eur.

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutoční v termíne od 1. 3. do 31. 3. štatistický zber údajov na zistenie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania. Do štatistického zberu údajov sa zapoja všetky materské školy, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, strediská odbornej praxe, pracoviská praktického vyučovania, školské hospodárstva, odborné učilištia, praktické školy a špeciálne školy.

Všimli sme si

 V Českej republike je v týchto dňoch diskutovanou témou vysoký počet nekvalifikovaných učiteľov. Z celkového počtu 130-tisíc pedagógov ich nemá potrebnú pedagogickú kvalifikáciu až 17-tisíc. Stanoviská ministerstva školstva, pedagogických fakúlt, učiteľov a riaditeľov škôl k možným návrhom na riešenie tejto krízovej situácie odzneli v diskusii v rámci okrúhleho stola, ktorý na tému Potrebujeme kvalitných alebo kvalifikovaných učiteľov?  zorganizovali Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a nezávislá organizácia Eduin.

 Zuzana Suchová, členka tímu víťazného projektu Čo robím v kampani Reštart Slovensko 2013, predstavila zámery projektu, ktorý sa snaží mladým ľuďom priblížiť rôzne povolania: „Na stránke máme zverejnené prvé videá. Na začiatok sme do nich oslovili ľudí, ktorých osobne poznáme. Teraz sú tam už aj firemné videá, ktoré vzišli zo spolupráce so spoločnosťami. S projektom plánujeme chodiť do škôl a veríme, že to bude v blízkej budúcnosti. V spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie zároveň pripravujeme webovú aplikáciu, ktorá má uľahčiť mladým ľuďom výber budúceho zamestnania. Po jej zverejnení bude užitočnou pomôckou žiakom, študentom, učiteľom, výchovným poradcom i  rodičom. Nebude to len psychologický test, ale aj hra, ktorá má pomôcť žiakom zorientovať sa vo svojich záujmoch a viesť ich k samostatnému vyhľadávaniu informácií o školách a povolaniach.“

Pripravujeme

  V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC štartujeme sériu tvorivých workshopov, na ktorých budeme v rôznych častiach Slovenska mapovať predstavy verejnosti o budúcnosti vzdelávania. Pozývame na ne všetkých ľudí, odborníkov aj laikov, ktorí chcú spolu s nami o budúcnosti uvažovať, nie iba čakať, kým „sa stane“ rozhodnutím iných. Prvý workshop organizujeme v stredu  19. 3. v meste Šamorín. Bližšie informácie o podujatí a registračný formulár pre záujemcov nájdete na webe kampane.

 21. 3. predstavíme zámery kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC na 6. ročníku pravidelných konferencií  pre učiteľov Učíme pre život, ktoré organizuje nezisková organizácia Indícia. Konferencia sa koná v Poprade.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk