Čo priniesol týždeň
5. 1. – 11. 1. 2015

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

 

Súhrny udalostí v školstve v roku 2014  Vláda schválila plán práce na rok 2015  Zákon o odbornom vzdelávaní negarantuje prax vo firmách pre všetkých študentov  Zamestnanie si hľadajú najťažšie bakalári  Ministerstvo školstva plánuje zvýšiť počet žiakov v triedach a znížiť počty učiteľov


Výrok týždňa

 

„Rok, ktorý sa začal, je už v skutočnosti rokom predvolebným. Bude to rok významných možností diskutovať o spravovaní nášho štátu, o fungovaní inštitúcií a o riešeniach. Bude to rok, v ktorom môžete vy, občania, vyvinúť naozaj účinný tlak na politikov, aby ich programom bolo zlepšenie. Budeme mať príležitosť pozorne počúvať, čo kto dokázal, čo kto hovorí a ako si predstavuje budúcnosť. Máte právo byť dôslední v otázkach a nároční na odpovede. Prosím, nerezignujte na toto svoje právo.“ 

 

Andrej Kiska
prezident SR
úryvok z novoročného prejavu


Výber z udalostí

 

 Prečítajte si súhrn najdôležitejších udalostí v školstve v roku 2014, ktoré sme v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku zachytili v týždenných prehľadoch. V roku 2015 pokračujeme!

 Súhrn zistení, ktoré sme  v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku nazbierali počas minulého roka, sme zverejnili na webe kampane.

 Udalosti v školstve v roku 2014 zhodnotila Slovenská komora učiteľov (SKU). Pozitívnou zmenou v školstve podľa SKU bolo posilnenie počtu asistentov na základných školách a schválenie finančných zdrojov na rozširovanie kapacít materských škôl. SKU víta aj úpravu právnych predpisov, ktorá znemožňuje prepúšťanie učiteľov počas letných prázdnin.

Učitelia kritizujú prekvitajúci mobbing a bossing v školách, narastajúcu byrokraciu, zlú vymožiteľnosť práva a nízke platy. Chýba im ucelená strategická vízia smerujúcu k náprave pomerov v školstve a upozorňujú tiež na absenciu systémového riešenia v oblasti integrácie a inklúzie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 Súhrnnú charakteristiku aktuálneho stavu slovenského vzdelávacieho systému na úrovni materských, základných a stredných škôl zverejnil Inštitút vzdelávacej politiky. Ide o podkladovú správu o Slovensku pre OECD, v ktorej sú zakomponované najnovšie systémové zmeny v školstve a plány na najbližšie obdobie. Kompletný materiál je prístupný v angličtine, v slovenčine je zverejnený krátky sumár.

 Vláda SR schválila Plán práce vlády SR na rok 2015. Pre ministra školstva z neho vyplývajú iba 3 úlohy: vo februári oceniť športovcov – reprezentantov SR za výsledky dosiahnuté v roku 2014, v septembri predložiť koncepciu práce so športovo talentovanou mládežou a v decembri koncepciu rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 2021.

 Vláda SR schválila návrh nového zákona o odbornom vzdelávaní. „Pokiaľ ide o obsahovú stránku zákona, nie sú žiadne pripomienky zo strany zamestnávateľov. Jediným problémom je, ako obyčajne, objem finančných prostriedkov, ktoré je štát pripravený zamestnávateľom poskytnúť či už v podobe daňových úľav alebo priamo v podobe nejakých finančných injekcií na vytváranie podmienok duálneho odborného vzdelávania,“ uviedol po rokovaní vlády premiér Robert Fico.

Nový zákon má posilniť prepojenie školy s praxou. Do odborného vzdelávania má zaviesť prvky tzv. duálneho modelu, ktorý úspešne funguje v niektorých európskych krajinách. „Napriek tomu, že nevytvoríme taký systém duálneho vzdelávania ako majú v Nemecku alebo v Rakúsku, je dôležité, aby sme v septembri vytvorili aspoň takýto rámec,“ povedal minister školstva Juraj Draxler. „U nás bude vo firmách vzdelávaná iba časť žiakov, dominantná časť žiakov bude aj naďalej vzdelávaná iba v odborných školách,“ vysvetlil rozdiel minister.

 Inštitút finančnej politiky (IFP) informoval o tom, ktorí z absolventov vysokých škôl sú na trhu práce najviac žiadaní a ktorí si prácu nájdu len ťažko. Výrazný prebytok absolventov oproti dopytu na trhu je v prípade poľnohospodárstva, humanitných vied a prekvapivo aj priemyslu a stavebníctva. Najväčší nedostatok absolventov je v odbore informačných technológií.

Zaujímavé je aj zistenie, že najhoršie sú uplatniteľní bakalári, z ktorých až 40% nepracuje vo vyštudovanom odbore, ale na pozíciách, kde je vysokoškolský diplom zbytočný, pričom nie sú oproti stredoškolákom nijako zvýhodnení. Aj táto skutočnosť potvrdzuje dlhšie badateľný trend vyrovnávania miery nezamestnanosti medzi jednotlivými vzdelanostnými skupinami a naznačuje, že vysokoškolský diplom prestáva byť na Slovensku automaticky vstupenkou k lepším pracovným vyhliadkam.

 Minister školstva Juraj Draxler plánuje zvýšiť počet žiakov v triedach a zefektívniť tak financovanie ich vzdelávania. To so sebou prinesie naopak zníženie počtu učiteľov. Minister v tom problém nevidí, ak budú kvalitnejší, čo je podľa neho plne v súlade s odporúčaniami OECD. Pripustil však, že zatváranie malých vidieckych škôl si vyžaduje opatrnosť. „Niekde je tá škola poslednou sociálno-kultúrnou inštitúciou v lokalite a tam treba zvážiť, či je dobré, aby sme takúto školu zatvorili len preto, že nespĺňa nároky týkajúce sa financovania,“ uviedol minister.


Všimli sme si

 

 „Peter Pellegrini po nástupe do funkcie ministra školstva opakovane zdôrazňoval, že urobí všetko pre to, aby sa slovenské školstvo konečne rozhýbalo. Oproti svojmu predchodcovi Dušanovi Čaplovičovi pôsobil dynamicky. Vlastne už tým prekonal polovicu svojich predchodcov. Nový vietor však vial iba necelých päť mesiacov. Personálna rošáda po odstúpení Pavla Pašku v plnej nahote ukázala slabinu partokratického systému, v ktorom riadia veci verejné poslušní nominanti strán. Strán, pre ktoré sú najdôležitejšie ich vlastné záujmy, potom záujmy sponzorov, potom dlho nič a až potom prichádzajú na rad záujmy štátu a spoločnosti,“ komentuje turbulentnú výmenu ministrov školstva v minulom roku Vlado Burjan v časopise Dobrá škola.

 „Neviem povedať, čo je najväčší problém školstva, celé je to chaos, nekoncepčnosť, neorganizovanosť. Napríklad peniaze sú ľahko viditeľná otázka, ktorá sa spomína často, pretože v jej prípade sa všetci zhodneme. Ale čo sa týka nejakých vízií školstva, tak už je problém v tom, že ani samotní učitelia sa na ničom nezhodnú. Niektorí sú za slobodu, iní sú zas za to, aby mal štát školstvo viac pod palcom. A najväčší kameň úrazu je, že nám chýba konkrétna vízia. Málokto vie povedať, ako by malo školstvo vyzerať,“ povedal v rozhovore pre Jablko.sk učiteľ Peter Farárik.

 „Spoločnosť v kríze potrebuje dobré knižnice ako soľ. Nespočetné štúdie dokazujú ich prospešnosť pri obnove ťažko skúšaných štvrtí i celých regiónov aj v boji proti chudobe. Na papieri sme síce vzdelanostná ekonomika a vedomostná spoločnosť, no v realite hokejová republika. Premiér a minister kultúry predstavili roku 2012 veľký projekt obnovy obecných knižníc. Dnes je jasné, že z toho nebude nič. Premiér poskytol milión eur zo svojej rozpočtovej rezervy na výstavbu novej tréningovej haly Národného hokejového centra v Piešťanoch a ďalší milión na rekonštrukciu zimného štadióna v Banskej Bystrici. Realizuje sa program modernizácie aj ďalších 21 futbalových štadiónov. Pochybujem, že pripravovaný nový zákon o knižniciach prinesie zmenu smutného stavu. Chýba politická vôľa, odvaha a najmä vízia, akou krajinou chceme byť,“ komentuje spisovateľ Michal Hvorecký návrh nového zákona o knižniciach, ktorý minulý týždeň schválila vláda SR na svojom rokovaní.

 Britská ministerka pre vzdelávanie Nicky Morgan zverejnila plán podpory školských i mimoškolských programov zameraných na pestovanie charakteru, vytrvalosti a odolnosti detí. „Rovnako ako vysoké akademické štandardy potrebujú mladí ľudia pre úspech v modernej Británii aj silný charakter. Len tak budú dobre pripravení na ďalšie vzdelávanie a na svet práce,“ povedala ministerka. Programy, zamerané na podporu fyzickej a mentálnej odolnosti, čestnosti, sebavedomia, optimizmu, osobnej integrity a hrdosti, ale aj súdržnosti, tolerancie, vzájomného rešpektu a komunitného povedomia, sa budú počas roka 2015 realizovať na vyučovaní a aj v popoludňajšom čase na ihriskách, športoviskách a v miestnych komunitách.

 Blížia sa zápisy budúcich prváčikov do základných škôl. Pozrite si video o školskej zrelosti, ktoré pre rodičov pripravil český portál Eduin v rámci cyklu Vši ve škole.


Človeče, zapoj sa!

 

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.


Kampaň pokračuje | Podporte nás

 

  V roku 2015 v našej kampani pribudnú ďalšie aktivity. Naším cieľom je zo zozbieraných podnetov vytvoriť atlas predstáv o možných podobách vzdelávania v budúcnosti a verejne ho prezentovať. Preto budeme aj naďalej mapovať realitu súčasného vzdelávacieho prostredia a sledovať aktuálne dianie v školstve.

Na pokračovanie potrebujeme Vašu podporu, a preto vás aj touto cestou prizývame prispieť svojou odbornou radou, skúsenosťou, časom, materiálnym či finančným príspevkom. Podporte nás!

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk