Čo priniesol týždeň
6. 10. – 12. 10. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Stále sa môžete zapojiť do diskusie o aktéroch vzdelávania  Ministerstvo školstva chce vytvoriť systém objektívne merateľnej kvality škôl  Podľa viacerých odborníkov potrebujú naše školy viac flexibility a možnosť využívať alternatívne prístupy  Zriaďovatelia škôl by mali v budúcnosti dostať možnosť požiadať o účelovo viazané dotácie na nákup učebníc, ktoré im ministerstvo nedokáže zabezpečiť  Spory okolo návrhu nového štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy pokračujú  Ministerstvo avizuje, že plánovaný prechod z normatívneho financovania na žiaka na financovanie na triedu bude trvať dlhšie  Základné školy sa zapoja spoločne so strednými odbornými školami do celoslovenskej súťaže JUVYR

 

Výrok týždňa

„Som presvedčená, že ak by sa alternatívne prvky individuálneho a zážitkového vzdelávania s dôrazom na rozvoj emocionálnej inteligencie v školách využívali viac ako rozvoj IQ, zvýšilo by sa uplatnenie ľudí a teda aj Rómov v živote. Často hovoríme o predškolskej nezaškolenosti, nedostatku asistentov učiteľa, nevhodných diagnostických testoch, ktoré nereagujú na skutočnosti ako nedostatok podnetov, či neznalosť jazyka. Avšak zabúdame na skutočnosť, že školy tak, ako v súčasnosti fungujú, vzdelávajú nevhodným spôsobom všetky deti, aj tie z podnetného prostredia.“

Ingrid Kosová
združenie Quo Vadis
vyjadrenie pre aktuálne.sk | 7. 10. 2014

 

Výber z udalostí

 V rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku prebieha online diskusia na tému Aktéri vzdelávania. Ďakujeme všetkým za doterajšie podnety.

Aké nároky by mal spĺňať ten, kto učí?  Akými zmenami prejde resp. by mala prejsť funkcia a rola učiteľa? A aký to bude mať vplyv na funkciu a inštitucionálnu podobu školy v budúcnosti?

Môžeme sa pýtať aj celkom všeobecne: aká je vaša predstava ideálneho stavu, ktorý by zaručoval, že základným princípom vzdelávania bude zmysluplnosť a spoločná radosť z poznávania sveta? Zapojte sa do diskusie!

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripravilo balík opatrení, ktoré majú zlepšiť výsledky žiakov v medzinárodnom testovaní OECD  známom pod skratkou PISA. Súbor opatrení predstavil v piatok 10. 10. členom Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport štátny tajomník ministerstva Juraj Draxler. Prioritou rezortu je vytvoriť systém objektívneho merania kvality škôl.  „Predovšetkým je potrebné, aby sme vedeli merať výkonnosť škôl. To je pre nás kľúčové,“ povedal Draxler. „Musíme mať systém objektívne merateľnej kvality a až vtedy budeme schopní naozaj plne reagovať nielen na štúdiu PISA, ale aj na iné výsledky testovaní a vytvoriť efektívnu spätnú väzbu školám,“ dodal.

 Zámer ministerstva prehĺbiť testovanie žiakov podporuje aj člen parlamentného výboru, bývalý minister školstva Eugen Jurzyca. „Merať, merať, merať,“ znela jeho odpoveď v relácii Sobotné dialógy na otázku, čo je v súčasnosti prioritou v školstve. „Podporujem to preto, aby malo ministerstvo v rukách dáta o tom, ako sa hýbe kvalita v školách, či náhodou nemáme niektoré školy veľmi zlé,“ povedal Jurzyca.

 Na Slovensku sa náš vzdelávací systém orientuje veľmi silne na výkon, ktorý musí žiak podať v predpísanom rozsahu v danom časovom limite. Podľa viacerých odborníkov by však deťom viac prospelo, keby s nimi pedagógovia mohli pracovať flexibilnejšie, využívajúc rôzne alternatívne prístupy. Hovoria o tom  Vlado RafaelIngrid Kosová, aj Miron Zelina a ďalší pedagógovia v školskej praxi.  „Nás vzdelávací systém nebol a nie je zlý, československý systém bol vôbec jedným z najlepších na svete, ale myslím si, že potrebujeme zmeniť prístup k žiakovi,“ povedal Peter Strážik, riaditeľ základnej školy v Spišskom Hrhove.

 Poslanec Ľubomír Petrák na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport informoval, že predloží na rokovanie parlamentu návrh, na základe ktorého budú môcť zriaďovatelia škôl žiadať o účelovo viazané dotácie na nákup tých učebníc, ktoré im ministerstvo nedokáže zabezpečiť, napríklad v oblasti cudzích jazykov. Podľa štátneho tajomníka Juraja Draxlera sa rezort školstva s týmto návrhom plne stotožňuje. „Snažíme sa o to, aby bol k dispozícii nástroj, ktorý nám umožní, aby školy získali prostriedky, z ktorých by si mohli zaobstarať učebnice a nenútili rodičov nakupovať ich na voľnom trhu,“ povedal po rokovaní výboru Draxler.

Návrh nesmeruje k liberalizácii trhu s učebnicami, ani k uvoľneniu centrálnej regulácie v oblasti obsahu vzdelávania, je najmä reakciou na akútny nedostatok niektorých titulov. „Do budúcnosti sa budeme snažiť vytvoriť taký systém obstarávania učebníc, aby podľa možnosti školy mali na výber z viacerých kníh, ale to zatiaľ nie je súčasťou tohto návrhu,“ povedal Draxler. Miroslav Sopko zo Slovenskej komory učiteľov v súvislosti s avizovaným zámerom upozorňuje, že „akékoľvek pokusy budú stáť a padať na financiách a na tom, či sa bude v tejto oblasti šetriť.“

 Spory okolo návrhu nového štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy (ŠVP) pokračujú. Slovenská komora učiteľov a niektoré učiteľky materských škôl vítajú nový návrh ŠVP, ktorý je podľa nich prehľadnejší, zrozumiteľnejší a uľahčí im prácu. Na jeho podporu zorganizovali petíciu, ktorú  podpísalo vyše 550 podporovateľov.

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) má však voči návrhu nového ŠVP zásadné výhrady a  jeho schválenie neodporúča. Upozorňuje na to, že nový ŠVP zbavuje učiteľky povinnosti prispôsobovať vzdelávanie v škôlkach potrebám detí, nerešpektuje špecifiká detského veku a prirodzeného denného režimu a kladie na deti prílišné nároky v predimenzovaných výkonových štandardoch. SV OMEP má v súčasnosti 500 aktívnych členov.

 Minister Peter Pellegrini pripustil, že plánovaný prechod z normatívneho financovania na žiaka na financovanie na triedu bude komplikovanejší ako pôvodne predpokladal. Zmeny vo financovaní základných a stredných škôl preto nebude môcť načasovať na september 2015 ako pôvodne avizoval, ale začnú platiť neskôr. „Problém je, že my momentálne trpíme tým, že nemáme funkčný informačný systém, v ktorom by sme mali mať každé jedno dieťa, školu, pedagóga,“ povedal minister.

Rezortný informačný systém (RIS), ktorý má nahradiť súčasný systém štatistického vykazovania, sprehľadniť dáta v školstve a znížiť administratívnu záťaž, sa pripravuje už od roku 2000. Jeho prípravu rozbehol v roku 2009 bývalý minister Ján Mikolaj s tým, že RIS bude hotový v roku 2010. Finalizácia systému sa však z roka na rok presúva a na problémy poukazuje už štvrtý minister. Predchodca súčasného ministra Dušan Čaplovič v odpovedi na interpelácie poslancov Národnej rady SR ohľadom RIS v roku 2013 sľuboval, že systém bude plne funkčný od januára 2014. Dôvody prečo sa tak nestalo, ani informáciu, kedy sa RIS spustí, ministerstvo zatiaľ neuviedlo.

 Ministerstvo školstva informovalo o tom, ako sa žiaci základných škôl zapoja do celoslovenskej súťaže JUVYR, ktorú v novembri organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu zameranej na rozvoj polytechnickej výchovy prostredníctvom rozvoja pracovných zručností a práca s talentami. V odbore stavebníctvo budú súťažiť zmiešané dvojčlenné tímy žiakov základných škôl (ZŠ) a stredných odborných škôl (SOŠ). Súťažná úloha bude pozostávať z teoretickej časti, v ktorej žiak ZŠ vyplní písomný test. V praktickej časti bude spolupracovať so žiakom SOŠ na vyhotovení zadaného výrobku. Súťažiaci stolári budú mať za úlohu zhotoviť príručný drevený stolík, inštalatéri budú tvoriť kvet z kovu.

 

 

Všimli sme si

 V Bratislave sa konal workshop Inklúzia je spoločná vec, ktorý zorganizovalo občianske združenie Nové školstvo pod záštitou poslankyne európskeho parlamentu Jany Žitňanskej.

Na workshope boli prezentované skutočné príbehy detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré narážajú na bariéry v školskom vzdelávaní. Pod názvom Iné príbehy ich vo forme advokačného manuálu pre rodičov spracoval tím expertov Nového školstva.

 Tematicky zamerané správy PISA in Focus, ktoré OECD pravidelne zverejňuje, prinášajú hlbšie analýzy dôvodov zlyhávania žiakov v testovaní OECD PISA, ale aj úvahy o možných riešeniach. Správa PISA in Focus 43 otvára tému neefektívnosti opakovania ročníka z dôvodu nedostatočného prospechu. V krajinách OECD opakuje ročník aspoň jedenkrát pred dosiahnutím veku 15 rokov každý ôsmy žiak, v skupine žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia každý piaty. Správa však upozorňuje, že opakovanie ročníka nie je vhodným nástrojom na zlepšenie výkonu zaostávajúcich žiakov. Za oveľa efektívnejšie považuje OECD posilnenie záujmu učiteľov o žiakov, ktorí slabo prospievajú, viac času a priestoru na to, aby sa im mohli viac venovať a viac možností na prispôsobenie výučby potrebám a možnostiam týchto žiakov.

 Inštitút INEKO zverejnil rebríček krajov a okresov podľa výsledkov škôl, pri ktorom však hneď upozornil, že „hodnotenia škôl nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia“. Tie sú podľa zistení OECD PISA na Slovensku natoľko silné, že sú jedným z kľúčových faktorov, pre ktoré niektorí žiaci v školách zlyhávajú. Vplyv nezamestnanosti rodičov na výkon žiaka v škole je podľa OECD v našej krajine jedným z najvýraznejších v rámci krajín OECD. Keďže inštitút INEKO na tieto skutočnosti pri hodnotení škôl neprihliadal a z hodnotenia dokonca vylúčil školy, ktoré majú viac ako 10% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, môžu byť závery štúdie skreslené.

 V rámci Veľkého filmového festivalového echa Be2Can sa v programe objavil aj švédsky film My sme najlepší! režiséra Lukasa Moodyssona o troch trinásťročných dievčatách, ktoré si založili punkovú kapelu. Pozrite si upútavku k filmu a ak budete mať príležitosť, neváhajte si ho pozrieť vo vybraných kinách.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-gl-3GVr-vs[/youtube]

 

 

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá sa stala na rok 2014 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme!

 

 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk