Čo priniesol týždeň
7. 11. – 13. 11. 2016

Čo priniesol týždeň

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 

 

Témy týždňa

Európska komisia zverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2016  Vláda schválila dlhodobé zámery v rozvoji vysokoškolského vzdelávania  Ministerstvo školstva zverejnilo návrh reformných cieľov pre oblasť vysokých škôl  Nový prieskum poukázal na rozšírené mýty o slovenskom školstve

 

 

Výrok týždňa

„Mohli by sme sa zhodnúť, že chceme mať úspešnú, modernú a otvorenú spoločnosť. My dnes pripravujeme ľudí pre 21. storočie vo vzdelávacom systéme z 19. storočia a na niečo, čo nevieme, aké bude. Preto je dôležité, aby sme boli flexibilní, tvoriví, schopní spolupracovať, kriticky myslieť a vyhodnocovať množstvo informácií, ktoré sa na nás valí. Ak bude čo najviac jednotlivcov úspešných, bude úspešná aj krajina. Vieme, že určite nefunguje uniformita, nalievanie informácií do hlavy a toto musíme zmeniť.“

Ivan Mikloš
prezident M.E.S.A. 10
rozhovore pre týždenník Trend | 10. 11. 2016

  

 

Výber z udalostí

 Európska komisia zverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2016, ktorý prináša informácie o pokroku dosiahnutom pri plnení cieľov EÚ v uvedených oblastiach. Monitor konštatuje, že je potrebné vynaložiť väčšie úsilie, aby sa systémy vzdelávania v európskych krajinách stali inkluzívnejšími.

„Dnes viac ako kedykoľvek predtým musíme zabezpečiť, aby vzdelávanie umožnilo mladým ľuďom stať sa aktívnymi a nezávislými občanmi a nájsť si prácu, ktorá ich bude napĺňať. Nejde len o zabezpečenie udržateľného rastu a inovácie, ale aj o spravodlivosť,“ uviedol pri príležitosti publikovania monitoru eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics.

 Monitor o Slovensku spomína aj tieto skutočnosti:

 nová vláda začala s prípravou ambicióznej reformy vzdelávania na všetkých úrovniach, pri ktorej sa zaviazala zapájať do konzultácií aj širokú verejnosť,

 verejné výdavky na vzdelávanie vyjadrené ako podiel HDP na Slovensku zaostávajú za priemerom členských krajín (4,1 % v SR oproti 4,9 % v EÚ v roku 2014). Podobnú alebo nižšiu úroveň zaznamenali len štyri ďalšie štáty,

 sociálno-ekonomické zázemie žiakov má na Slovensku silný vplyv na ich študijné výsledky. Hoci miera predčasného ukončenia školskej dochádzky (6,9 %) je pod priemerom EÚ (11 %), od roku 2010 sa neustále zvyšuje a je osobitne vysoká vo východných regiónoch a v prípade Rómov,

 mierne sa zvyšuje účasť detí na predškolskom vzdelávaní (77,4 %), no Slovensko je v tomto ukazovateli naďalej hlboko pod priemerom EÚ (94,3 %),

 podiel obyvateľov s nižším ako stredoškolským vzdelaním je jedným z najnižších v EÚ (8,3 % oproti 25,8 % v celej EÚ), avšak v tejto skupine je na Slovensku aj najnižšia miera zamestnanosti,

 podiel študentov v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) sa mierne zvýšil na úroveň 69 % všetkých stredoškolákov, na úrovni priemeru bola aj miera zamestnanosti absolventov OVP (73,5 % v SR a 73 % v celej EÚ),

 podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov sa za posledných desať rokov zdvojnásobil (zo 14,4 % v roku 2006 na 28,4 % v roku 2015), no je stále pod priemerom EÚ (38,7 %). To, či človek dosiahne vysokoškolské vzdelanie, na Slovensku v oveľa väčšej miere ako v iných štátoch závisí od vzdelania rodičov.

 Vláda schválila Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2016 – 2021. Dokument si kladie za cieľ zabezpečiť dostupné a rôznorodé vysokoškolské vzdelávanie, zvýšiť jeho kvalitu a relevantnosť, ako aj podporiť otvorenosť, transparentnosť, efektívnosť a dôveryhodnosť vysokoškolského prostredia.

Dokument zahŕňa aj prehľad opatrení, ktoré sa majú realizovať v rokoch 2016 a 2017. Patrí medzi ne napríklad realizácia projektu EUROSTUDENT VI, v rámci ktorého sa má vykonať zber údajov o študentskej populácii. Ďalšími záväzkami sú identifikovanie bariér, ktoré obmedzujú možnosť štúdia na vysokej škole, úprava postavenia a činnosti Akreditačnej komisie, vypracovanie akčného plánu pre rozvoj doktorandského štúdia a revízia sústavy študijných odborov.

 Pár dní po schválení dlhodobého zámeru rozvoja vysokých škôl vládou ministerstvo školstva zverejnilo druhú časť téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) pre oblasť vysokého školstva. Dokument pomenúva východiská pre reformu vysokoškolského vzdelávania a formuluje návrh strategických a čiastkových cieľov na ďalšiu odbornú diskusiu. Tu sú niektoré z nich:

 vysoké školy (VŠ) by mali mať vnútorný systém zabezpečenia kvality, ktorý by umožňoval úspešné absolvovanie štúdia len tým študentom, ktorí dosiahnu vopred stanovené kvalitatívne kritériá,

 VŠ by mali preukázať, že vnútorný systém zabezpečovania kvalitnej výučby je nielen navrhnutý, ale aj efektívne uplatňovaný,

 akreditácia vzdelávacích činností postavená na garantoch štúdia má byť nahradená vnútornou kontrolou kvality, od komplexnej akreditácie sa má upustiť,

 miesta profesorov a docentov majú byť funkčne obsadzované a prístupné pre odborníkov z praxe,

 posilniť sa má mobilita doktorandov, aby po ukončení štúdia odchádzali pôsobiť na iné školy,

 podpora vysokoškolského výskumu z verejných zdrojov sa má sústrediť najmä na oblasti, v ktorých sa dosahujú výsledky na medzinárodnej úrovni a v aplikovanom výskume a vývoji na oblasti, kde sa výsledky výskumu premietajú do praxe v podobe výrobkov a služieb,

 finančné prostriedky sa majú verejným VŠ prideľovať na základe zmluvy s ministerstvom školstva s výhľadom na 3 roky.

 O cieľoch NPRVV, ako aj o potrebných investíciách do slovenského školstva, hovorí ich spoluautor Vladimír Burjan v diskusnej relácii pre TASR. V nej okrem iného konštatuje, že v slovenskom školstve sa od zmeny režimu udialo pomerne veľa zmien, no žiadna z nich nespĺňala parametre reformy ako „uceleného, premysleného, dlho dopredu naplánovaného systému krokov.“

burjan-tasr

Podľa Burjana si úspešné naplnenie cieľov NPRVV v blízkej budúcnosti vyžiada investovanie do učiteľov, a to „nielen do ich platov, ale aj do ich vysokoškolskej prípravy, do ich ďalšieho vzdelávania, do ich pracovných podmienok.“

 Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) na rokovaní školského výboru parlamentu uviedol, že na zvyšovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov je na rok 2017 vyčlenená suma 30 miliónov eur. Rezort školstva sa takisto rozhodol presunúť 10 miliónov eur Agentúre na podporu výskumu a vývoja a ďalších 10 miliónov pre vysoké školy.

 Týždenník Trend zverejnil výber rozšírených mýtov o slovenských školách a vzdelávaní, ktoré brzdia potrebné reformy v tejto oblasti. Mýty mapovala organizácia M.E.S.A. 10 v spolupráci s agentúrou Focus. Zo zistení vyplýva, že ľudia na Slovensku sú najčastejšie presvedčení, že za socializmu boli naše školy lepšie, mladí ľudia sa dnes dobre vyznajú vo financiách, učitelia pracujú málo v porovnaní s inými povolaniami, či že verejné vysoké školy sú kvalitnejšie ako súkromné.

 Vláda odsúhlasila vymenovanie nových členov Akreditačnej komisie a prezident Andrej Kiska vymenoval nových vysokoškolských profesorov.

Pri odovzdávaní menovacích dekrétov prezident vyhlásil, že „dnes, asi viac ako kedykoľvek predtým, potrebujeme, aby z našich vysokých škôl odchádzali mladí ľudia nielen zdatní vo svojich odboroch, ale hlavne schopní rozlišovať pravdy od lži, informácie a ich dôveryhodné zdroje od manipulácií a poloprávd.“

Jednou z vymenovaných profesoriek je aj Hana Pravdová z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá viedla spravodajstvo Slovenskej televízie v období tretej vlády Vladimíra Mečiara.

 Na ministerstve školstva sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami mimovládnych organizácií, ktoré dlhodobo kritizujú priebeh súťaže o poskytovanie internetového pripojenia pre školy v projekte EDUNET_SK, ako aj opakované predlžovanie zmluvy pri projekte INFOVEK 2.

Aliancia Fair-play a platforma Slovensko.Digital už v minulosti namietali (tu či tu), že na zákazku ministerstvo nevyhlásilo súťaž, ale použilo priame rokovacie konanie s argumentom, že dodávateľ je jediný, ktorý dokáže zabezpečiť požadované technické riešenie. Rezort školstva sa bránil, že postupoval v súlade so zákonom a v prípade súťaže o nového poskytovateľa internetu ide o maximálne otvorenú a transparentnú súťaž.

Ján Hargaš z platformy po stretnutí konštatoval, že sa potvrdili ich najhoršie obavy. Ministerstvo podľa neho nevedelo vysvetliť, prečo 270 dní čakalo, prečo nakupuje internet tak, ako nakupuje, a pritom nemá analýzy telekomunikačného trhu.

 V rámci kampane Chceme vedieť viac sme zorganizovali v poradí štvrtý okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému. Diskutujúci sa na základe pozičného dokumentu venovali okrem iného aj otázke, aké je optimálne prerozdelenie kompetencií medzi rôzne úrovne štátnej správy a územnej i školskej samosprávy, aby bol vzdelávací systém funkčný, kvalitný a efektívny. Diskusie sa zúčastnili viacerí poslanci parlamentu, odborníci na vzdelávanie i verejnú správu, zástupcovia samospráv, profesijných združení a odborov.

Správu z okrúhleho stola, v ktorej budú zachytené myšlienky a návrhy diskutujúcich, zverejníme v najbližších týždňoch. Zatiaľ si môžete pozrieť fotoreport z diskusie.

fotoreport-os-4

 V uplynulom týždni sa uskutočnili viaceré podujatia zamerané na rôzne aspekty vzdelávania. Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová v spolupráci s ombudsmankami z Českej republiky a Maďarska zorganizovala medzinárodnú konferenciu o segregácii vo vzdelávaní s ústrednou otázkou Vzdelávame deti férovo?

Námestník českej ministerky školstva Jaroslav Fidrmuc na konferencii informoval o komplexných zmenách na podporu spoločného vzdelávania detí v českých školách. Nový systém bezplatných a nárokovateľných podporných opatrení rozdelených do piatich stupňov umožňuje bežným školám zohľadňovať špecifické vzdelávacie potreby svojich žiakov z dôvodu ich zdravotného či sociálneho znevýhodnenia, ako aj mimoriadneho nadania. Komentár k podporným opatreniam si môžete prečítať tu.

 Mimovládna organizácia ETP Slovensko zorganizovala seminár Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, na ktorom výskumníčky z Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe prezentovali zistenia z úspešného experimentu na troch základných školách na východnom Slovensku. Všetky poznatky a skúsenosti sú spolu s odporúčaniami pre verejnú správu a pedagogickými postupmi pre učiteľov prvého stupňa základných škôl zhrnuté v publikácii Učíme sa učiť sa. Prezentácie z konferencie si môžete stiahnuť tu a video o prínosoch projektu si môžete pozrieť tu.

etp-vid

 Nezisková organizácia Centrum nadania zorganizovala konferenciu na tému Bezpečná škola ako východisko vzdelávania (nielen) nadaných. Zo špecifík vzdelávania intelektovo nadaných detí vyplynuli závery, ktoré platia pre vytváranie bezpečného prostredia pre všetky deti. Takéto prostredie podľa Martiny MátychovejJany Juráškovej z centra preferuje kooperáciu pred konkurenciou, vnútornú motiváciu na učenie sa pred vonkajšou a spätnú väzbu učiacim sa pred ich klasickým hodnotením. Zároveň sa v nich vzdelávanie zameriava na proces, a nie na výkon, a uplatňuje sa pri tom rešpektujúci prístup namiesto autoritatívneho.

 

Všimli sme si

 Rada mládeže Slovenska zverejnila nominácie na ocenenie Most 2016 v kategórii Projekt roka, ktorú každoročne získavajú tí, ktorí svoju energiu, voľný čas a nápady venujú deťom a mladým ľuďom. Verejnosť sa do hlasovania môže zapojiť do 27. novembra. Tu si môžete pozrieť videá nominovaných a zároveň hlasovať v ankete.

 Pri príležitosti Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním (18. november), Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí (19. november) a Svetového dňa detí (20. november) organizujú Centrum Slniečko v spolupráci s Bubnovou show CAMPANA BATUCADA tretí ročník Bubnovačky s heslom Aby bolo deti lepšie počuť. Zapojiť sa možno v stredu 16. 11. o 10:00 na Svätoplukovom námestí v Nitre alebo v rovnakom čase kdekoľvek na Slovensku.

 Vyvrcholením uplynulého Týždňa vedy a techniky na Slovensku bolo odovzdávanie cien. Zoznam laureátov Ceny za vedu a techniku v rôznych kategóriách si môžete pozrieť tu.

 

Pripravujeme

 V spolupráci s neziskovou organizáciou Tandem pokračujeme v realizácii workshopov o budúcnosti vzdelávania na Slovensku v maďarčine.

Ten najbližší sa uskutoční v stredu 16. 11. v Dome Csemadoku v Dunajskej Strede.

bij2016

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

 

V našich aktivitách môžeme na jeseň 2016 pokračovať aj vďaka podpore, ktorú sme získali spolu s Cenou Nadácie Orange za rok 2015.
 

Editorka vydania: Anna Dráľová | noveskolstvo.sk

Prihláste sa na odoberanie newslettra: