Čo priniesol týždeň
7. 12. – 13. 12. 2015

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Súkromná špeciálna základná škola v Rokycanoch končí  Učitelia sa na deň stali opatrovateľmi detí  Mladí pedagógovia nechcú sociálne balíčky, ale systémové riešenia  Odborári aj komora učiteľov presadzujú zjednotenie financovania a riadenia školstva  Naďalej si môžete objednať Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

 

Výrok týždňa

„Ak by sa plošne zvyšovali platy, tak pre mnohých tých, ktorí na vysokých školách už sú, zvýšenie platov nebude mat zásadný vplyv na kvalitu ich vzdelávania. Mnohé školy totiž trpia zlým manažmentom a zastaraným prístupom k výučbe. Áno, časť ľudí sa pri lepšom plate nerozhodne odísť zo školstva, resp. ich finančná frustrácia sa zníži. Ak ich však daná práca v realite nebaví (a neinovujú) alebo sami majú slabé vzdelanie, nebudú sa venovať novým prístupom vo výučbe a rozmýšľať nad účinnosťou ich učenia. Lebo ani netušia, čo to je. Očakávať plošné zvýšenie kvality výučby a vedy pri plošnom zvýšení platov je tak síce milá, ale naivná ilúzia.“

Emília Sičáková-Beblavá
docentka na Ústave verejnej politiky FSEV UK
ankete časopisu .týždeň | 10. 12. 2015

 

Výber z udalostí

 Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová ministerstvu školstva doručila návrh na vyradenie Súkromnej špeciálnej základnej školy v Rokycanoch zo siete škôl k 31. januáru 2016. Dôvodom má byť to, že škola „nedodržiavala právne predpisy v oblasti výchovy a vzdelávania, nevytvorila žiakom materiálno-technické a priestorové podmienky a školský poriadok im dokonca priamo umožňoval záškoláctvo,“ uviedla Kalmárová.

Okrem školy navrhla Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zrušiť aj školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie Oco, mama a ja, ktoré malo vykonávať pochybné testovanie rómskych detí. „Takýmto žiakom, na základe nevhodných testov a nevhodnej diagnostiky, účelovo diagnostikovali mentálnu retardáciu s odporúčaním, aby sa ďalej vzdelávali v Súkromnej špeciálnej základnej škole v Rokycanoch,“  konštatoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vo svojej správe.

Súkromné zariadenie trinástim žiakom, ktorí predtým navštevovali bežnú základnú školu v neďalekom Bajerove, diagnostikovalo mentálnu zaostalosť. Na základe toho boli so súhlasom rodičov preradení do špeciálnej školy. ŠŠI má kompetenciu preskúmať správnosť vyšetrenia detí od novelizácie školského zákona, ktorá je účinná od 1. septembra 2015.

V prípade školy a poradenského zariadenia v Rokycanoch sa angažoval poslanec Národnej rady SR a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO), ktorý ich postupy označil za obchodovanie s deťmi. Splnomocnenec podal trestné oznámenie za zneužívanie právomocí verejného činiteľa, neefektívne využívanie verejných zdrojov a hrubé porušenie práv dieťaťa. Zriaďovateľom rokycanskej školy je súkromná osoba, ktorá je v blízkom príbuzenskom vzťahu s už bývalým zamestnancom odboru školstva na Okresnom úrade v Prešove.

Učiteľky z Rokycian napísali ministrovi školstva otvorený list, v ktorom možné pochybenia zriaďovateľa nevylúčili, no splnomocnenca obvinili z politicky účelového konania. Zatvorením školy podľa nich príde o svoju prácu 13 učiteľov a 83 detí bude nútene preradených do iných škôl napriek nesúhlasu ich rodičov. Minister školstva Juraj Draxler (nominant Smer-SD) sa vyjadril, že školu treba zavrieť a ministerstvo v tejto veci už začalo správne konanie.

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny na svojom zasadnutí prijal uznesenie, v ktorom ministra školstva zaviazal, aby uskutočnil prieskum v špeciálnych základných školách s cieľom zistiť počet neoprávnene zaradených detí a následne vykonal nápravu zistených pochybení. Na návrh poslankyne Jany Laššákovej (Smer-SD) bola z uznesenia vypustená desaťmesačná lehota, počas ktorej sa mal prieskum v špeciálnych školách vykonať.

Školský výbor parlamentu svojím novembrovým uznesením požiadal ministra školstva, aby pripravil návrh opatrení na elimináciu neoprávneného zaraďovania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do špeciálnych základných škôl do 30 dní. Tento termín uplynie 18. decembra. Slovensko v súčasnosti zároveň čelí konaniu zo strany Európskej komisie pre nadmerné zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl.

Viac než 9-tisíc učiteľov a učiteliek z celého Slovenska sa na jeden deň stalo opatrovateľmi a opatrovateľkami v rámci Babysitting Day – Dňa varovania. Tým sa zapojili už do tretej protestnej akcie, ktorú zorganizovala Iniciatíva bratislavských učiteľov (IBU) v spolupráci s učiteľskými iniciatívami v ďalších mestách. K podujatiu vydali aj manuál s návrhmi aktivít. Niektorí učitelia s deťmi piekli perníky, iní rozprávali o svojich cestovateľských zážitkoch.

Podobne ako Zrazom dlhých nosovUčiteľskou kvapkou krvi chceli učitelia podujatím poukázať na nedostatočné financovanie vzdelávania a nízke platy učiteľov. Cieľom tretieho podujatia bolo upozorniť na to, že hodinová mzda učiteľa je na úrovni sumy, ktorú ľudia platia za opatrovanie detí. Nespokojní učitelia od vlády požadujú razantné navýšenie objemu financií do školstva a zvýšenie platov. Oproti predošlým podujatiam sa do protestu zapojil dvojnásobný počet škôl. V Banskej Bystrici sa zároveň zišlo približne 100 učiteľov na Zraze prázdnych vreciek.

Ministerstvo školstva v reakcii na Babysitting Day vo svojom stanovisku uviedlo, že učitelia, ktorí sa do akcie zapojili, mohli porušiť pracovnú disciplínu. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uviedol, že rešpektuje právo slobodne vyjadriť občiansky postoj, avšak svojim členom, ktorí sa tejto aktivity chcú zúčastniť, odporúča zabezpečiť si nevyvodzovanie právnych dôsledkov kvôli nevykonávaniu svojej práce podľa pracovnej zmluvy.

Iniciátori protestnej akcie oponovali, že chápanie takejto formy protestu ako porušovania pracovnej disciplíny je návratom do čias, kedy jedinou prijateľnou vyučovacou metódou bolo memorovanie. Učitelia si podľa nich zvolili činnosti, ktoré napĺňajú ciele a požiadavky štátnych vzdelávacích programov.

 Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) na ministerstve školstva vo svojom komentári o platoch pedagógov informoval, že ich nárast na úroveň krajín OECD by štát bez úpravy siete škôl stál viac než 420 miliónov eur ročne. Napriek tomu, že priemerné platy pedagogických pracovníkov v posledných rokoch rástli dvojnásobne rýchlejšie ako platy v celej ekonomike, ohodnotenie učiteľov je oproti vyspelým krajinám jedným z najnižších. Kým na Slovensku zarábali učitelia v roku 2013 iba 57 % priemerného platu zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, priemer v krajinách OECD bol 80 %.

IVP zároveň poukázal na platové rozdiely v rámci slovenských základných a stredných škôl. Najvyššie platy boli v minulom roku na praktických školách a špeciálnych základných školách, najnižšie na odborných učilištiach, športových gymnáziách a konzervatóriách. Rozdiely sú aj medzi školami rovnakého typu – na viac ako tretine základných škôl je priemerný plat vyšší ako 1 000 eur, vo zvyšných dvoch tretinách je nižší. Tieto rozdiely spôsobuje rozličná miera naplnenia štátom stanovených kritérií v rámci jednotných platových tried, ako napr. počet rokov pedagogickej praxe, absolvované ďalšie vzdelávanie, získané atestácie a pod.

IVP odporúča ďalšie zvýšenie platov učiteľov, v rámci neho razantnejší nárast platov začínajúcich pedagógov a inováciu kariérového systému. Podľa analytikov možno zvážiť aj špeciálne príplatky v lokalitách s vyššími životnými nákladmi či vo vzdialenejších obciach. Za úvahu podľa nich stoja aj príplatky za predmety, o ktoré je medzi učiteľmi menší záujem, no sú pre vzdelávanie dôležité. Medzi nimi spomenuli angličtinu, informatiku, matematiku či prírodovedné predmety.

Údaje IVP o priemerných platoch použilo ministerstvo školstva na to, aby sa ohradilo proti tvrdeniu, že učiteľ má podobný plat ako opatrovateľka detí. Pri výpočtoch totiž podľa neho treba zohľadniť to, že učitelia majú 37,5 hodinový pracovný týždeň. Hodinová mzda tak aj pri najnižšom priemernom plate dosahuje 5,77 eur namiesto 3,90 eur.

Iniciatíva bratislavských učiteľov (IBU) považuje informácie o priemerných platoch za zavádzajúce. Skresľovať ich majú odmeny za riadenie, krúžkovú činnosť či kreditové príplatky. Správa ministerstva spolu s komentárom IVP podľa učiteľskej iniciatívy na jednej strane hovorí o pedagogických pracovníkoch, vzápätí však len o učiteľoch. Taktiež nezahŕňa školské zariadenia a materské školy, v ktorých sú platy nižšie.

Podľa IBU môžu priemerné platy v 10 % škôl prevyšovať 1 100 eur iba v špecifických situáciách. Medzi ne radia prestarnutý učiteľský zbor, nízky podiel učiteľov oproti vedeniu školy, veľké množstvo nadčasových hodín alebo mimoriadne odmeny zo strany zriaďovateľa. Veľké rozdiely v priemerných platoch medzi školami podľa nich svedčia o zle nastavenom systéme financovania. Učitelia zároveň odmietajú akékoľvek zvýhodňovanie vybraných skupín pedagogických zamestnancov a v prvom kroku požadujú zabezpečiť plošné zvýšenie miezd všetkým.

IBU reagovala aj na avizované opatrenie z tretieho vládneho balíčka, ktoré sľubuje nájomné byty pre učiteľov. Odmieta zaradenie učiteľov medzi nízkopríjmové skupiny, ktorým sú sociálne opatrenia určené, a namiesto nekoncepčných jednorazových dávok požaduje systémové riešenia a investície do vzdelávania.

„Naším cieľom nie je čerpať sociálne výhody od štátu. My nie sme sociálne vylúčení, zdravotne postihnutí či invalidní občania, ktorí sú z objektívnych dôvodov odkázaní na takúto pomoc. Ako je možné, že učiteľ – pracujúci človek, končí v záchrannej sociálnej sieti toho istého štátu, ktorému platí dane a ktorého deti vychováva?,“ pýta sa Jana Ftáčnik Pastorková z IBU.

Iný pohľad na odmeňovanie učiteľov ponúka prepočet príjmu na kúpnu silu. Podľa prieskumu MojPlat.sk, ktorý zahŕňal 9 711 učiteľov, slovenskí pedagógovia zarábajú v priemere o 26 % menej ako ich kolegovia v Českej republike. Po zohľadnení rozdielov v cenách im príjem nezabezpečí ani polovicu kúpnej sily ich kolegov v Nemecku či Holandsku. Na Slovensku pritom platy učiteľov prevyšujú kúpnu silu platov štátnych úradníkov či zdravotných sestier.

 Slovenská komora učiteľov (SKU) zverejnila výsledky druhej časti prieskumu v 1379 školách a školských zariadeniach, ktorý sa zameriaval na financovanie škôl prostredníctvom výkonu tzv. originálnych kompetencií. Tie sú financované z podielových daní prostredníctvom miest a obcí od čiastočnej decentralizácie školstva.

Podľa štvrtiny riaditeľov školy a školské zariadenia nedostávajú všetky finančné prostriedky, na ktoré majú podľa platnej legislatívy nárok. Nespokojné so súčasnou situáciou financovania sú takmer tri štvrtiny riaditeľov. Až 84 % podporuje financovanie škôl priamo z rozpočtu ministerstva školstva.

Z prieskumu vyplynul aj nedostatok financií na rekonštrukcie budov, modernizáciu zariadenia, nákup didaktických pomôcok či na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Vyše pätina riaditeľov uviedla, že ich pedagógovia sa môžu zúčastňovať akreditovaných vzdelávaní len v obmedzenej miere alebo vôbec. Na viacerých školách im ani po zvýšení kvalifikácie nestúpne plat, pretože poskytnuté financie stačia len na platovými tabuľkami stanovené mzdy a bežnú prevádzku.

Na základe prieskumu sa SKU pripája k požiadavkám školských odborov, ktoré iniciovali petíciu za zjednotenie financovania a riadenia regionálneho školstva. V polovici októbra mali odborári vyzbieraných vyše 72-tisíc podpisov. Proti nimi navrhovaným zmenám financovania vystupuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Výsledky prvej časti prieskumu SKU, ktorá sa týkala kompetencií zriaďovateľov, boli zverejnené už v júni. V tom čase sa v parlamente rozhodovalo o posilnení právomocí zriaďovateľov pri výbere riaditeľov škôl, ktoré aktívne presadzoval práve ZMOS. Proti právu veta vtedy protestovali profesijné a odborové združenia v školstve aj verejnosť, no vládni poslanci túto zmenu aj tak schválili.

Študentská rada vysokých škôl, Asociácia doktorandov Slovenska a portál Študentské financie iniciovali petíciu za vyčlenenie dodatočných prostriedkov na študentské pôžičky vo výške 10 miliónov eur. Pôžičky poskytuje štát prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania, no podľa iniciátorov petície sa ich počet od akademického roku 2011/2012 dramaticky znižuje.  V súčasnosti ju môže získať iba 1 % študentov a tento rok bude takmer každý druhý žiadateľ odmietnutý.

 

Všimli sme si

 O tom, že pozitívna zmena vo vzdelávaní nemusí prísť len zhora, svedčí aj iniciatíva študentov Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pod názvom otevřeno. V rámci nej chcú zmeniť semináre aj celkový prístup k študentom, získať viac praxe a podieľať sa na nastavení spoločného pedagogicko-psychologického základu svojho štúdia. Prečítajte si víziu s 21 ideami, na ktorých má byť podľa nich založené vzdelávanie v 21. storočí.

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pripravil pre deti špeciálny vianočný darček – testy čitateľskej a matematickej gramotnosti.  Pre viac ako 1 650 zmluvných základných a stredných škôl zapojených do projektu E-test je pripravených dovedna 10 testov. Vianočné e-testovanie 2015 môžu školy uskutočniť v dňoch 7. až 10. a 16. až 21. decembra 2015.

 Americký prezident Barack Obama deťom vo svojej krajine chystá iný vianočný darček – menej testovania v školách od nového roka. Podľa nového plánu nemá testovanie zaberať viac ako 2 percentá času stráveného v triede a v prípade jeho prekročenia o tom majú byť upovedomení rodičia žiakov. Prezident to oznámil to prostredníctvom videokvízu.

Najpopulárnejším slovenským videom roka 2015 na serveri YouTube sa stala 48. časť ruského animovaného seriálu Máša a medveď – Návrat do minulosti.

 

Objednajte si atlas predstáv a podporte tak kampaň

 Koncom novembra sme prezentovali Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Sú v ňom zachytené výsledky našej dvojročnej práce v rámci kampane Chceme vedieť viac, ktorou sa snažíme prehĺbiť diskusiu o potrebných zmenách v školstve. Objednaním výtlačku môžete naše aktivity podporiť finančne aj povzbudivým odkazom. Za prvé dva týždne od vydania sa atlas dostal do rúk viac než dvom stovkám z vás. Prajeme podnetné čítanie.

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

 

 

PF 2016

Prajeme vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešné vykročenie do Nového roka. Nech sa nám v ňom darí spoluvytvárať budúcnosť nášho vzdelávania ešte viac! Najbližší prehľad udalostí aj s informáciami o pripravovaných aktivitách si budete môcť prečítať 12. januára 2016.

 

Pripravujeme

 V roku 2016 chystáme sériu tvorivých workshopov o rôznych aspektoch vzdelávania určených odbornej aj laickej verejnosti, tvorcom politiky a zástupcom médií.

 V predvolebnom období sa detailnejšie pozrieme aj na programy politických strán v oblasti vzdelávania a po voľbách budeme pozorne sledovať formovanie programového vyhlásenia novej vlády.

 

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

Podporte pokračovanie našich aktivít!

 Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá je aj v roku 2015 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme i Nadácii Slovenskej sporiteľne, ktorá taktiež podporila časť našich aktivít týkajúcich sa prezentácie zistení z prieskumu.

Každý prejav podpory kampane si vážime. Na viaceré aktivity naďalej zháňame aj finančnú podporu. Naše číslo účtu je 3097263854/0200 VÚB, a. s. resp. IBAN v tvare SK9302000000003097263854. Kontaktujte nás na vsetci@chcemevedietviac.sk alebo na 0948 492 692. Podporte nás, ďakujeme!

 

 

 

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute
in cooperation with the Education Support Program of Open Society Foundations

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk