Čo priniesol týždeň
9. 2. – 15. 2. 2015

Čo priniesol týždeň


Témy týždňa

V tomto školskom roku sa prijímacie skúšky na stredné školy meniť nebudú  Ministerstvo školstva predstavilo nový portál o absolventoch vysokých škôl  Podľa prognózy vývoja trhu práce bude počet vysokoškolákov bez práce naďalej stúpať  Učitelia považujú nástupné platy začínajúcich pedagógov za absurdné  SKU spustila kampaň na mapovanie mobbingu a bossingu v školách


Výrok týždňa

 „Nájdime si čas – pravidelne a zámerne – venovať sa deťom a mladým ľuďom, zaujímajme sa o to, čo zažili, čo urobili, s kým sa stretali, čo prežívajú, čo si myslia a čo je pre nich dôležité.  Vytvorme atmosféru, kde deti počúvame a podporujeme. Urobme si takýto čas v rodine, v škole, pri mimoškolských aktivitách, krúžkoch a záujmových stretnutiach. A ak si to, čo sme si vypočuli, vyžaduje nejakú akciu – konajme. Konajme individuálne, ale konajme aj spoločne.“ 

 

Daniela Halašová
psychologička
o projekte Komunity priateľské deťom


Výber z udalostí

 V tomto školskom roku sa prijímačky na stredné školy meniť nebudú. Naďalej platí  pôvodné znenie školského zákona z obdobia pred úpravou, ktorú presadzoval bývalý minister Dušan Čaplovič a ktorú zrušil Ústavný súd SR skôr, než vošla do platnosti. Stredné školy si pripravia vlastné kritériá výberu uchádzačov o štúdium.

Do budúcna však ministerstvo plánuje výraznú zmenu. Prijímacie skúšky chce centralizovať a postaviť na testovaní z vyučovacích jazykov a matematiky, ktoré má prebiehať na všetkých stredných školách v rovnaký deň. Cieľom je sprísniť pravidlá prijímania žiakov na výberové stredné školy. „Budeme sa zaoberať aj takými otázkami, ako ošetriť maturitu. Ja sa hlásim k tomu, že aj maturity by mali byť na základe celoplošných testov a maturita v klasickej forme by mala v dohľadnom čase zaniknúť,“ dodal minister Juraj Draxler.

 Pri výbere vysokej školy má stredoškolákom pomôcť nový portál lepsieskoly.sk, ktorý vznikol v rámci projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Portál ponúka  informácie o uplatnení absolventov jednotlivých vysokých škôl a konkrétnych fakúlt na trhu práce a o výške ich priemerných platov. Údaje o výške platov sprístupnila na anonymnej báze sociálna poisťovňa.

„Najlepšie zarábajú absolventi fakúlt zameraných na elektrotechniku a informatiku,“ povedal minister Juraj Draxler pri predstavovaní portálu. Títo absolventi zároveň nemajú problém nájsť si po škole pracovné miesto v odbore, ktorý vyštudovali. Výrazne menej zarábajú napríklad absolventi sociálnych a humanitných vied, ktorí majú aj väčší problém s uplatnením.

Poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý súhlasí s ministrom, že ide o užitočné informácie, zároveň však upozornil, že by sa nemali preceňovať a varoval pred ich povrchnou interpretáciou.  K opatrnosti pri porovnávaní jednotlivých fakúlt rovnakých odborov nabádal aj šéf Inštitútu vzdelávacej politiky Matej Šiškovič, ktorý upozornil, že „výška platu absolventa nerovná sa kvalite vysokej školy,“ pretože nezohľadňuje ďalšie skutočnosti, ako napr. regionálne rozdiely, či mobilitu študentov.

Minister Juraj Draxler však už avizoval, že extrémne nízka uplatniteľnosť absolventov niektorých konkrétnych programov bude dôvodom na ich utlmenie. „K tomu sa hlásim a myslím si, že v rámci diskusie, ktorú rozvinieme v nasledujúcich mesiacoch, dospejeme k nejakej zhode, ako nastaviť konkrétne parametre systému tak, aby sme vedeli vyraďovať niektoré programy z financovania štátom,“ povedal minister.

 Na portáli lepsieskoly.sk je zverejnená aj Prognóza vývoja trhu práce do roku 2023 z aspektu uplatnenia absolventov VŠ. Uvádza sa v nej, že počet vysokoškolsky kvalifikovaných ľudí na pracovnom trhu sa počas nasledujúcich 10 rokov zvýši asi o 127-tisíc, kým počet pracovných miest pre nich narastie asi len o 83-tisíc. Naďalej sa tak bude posilňovať tendencia nárastu nadbytočných pracovných síl s vysokoškolskou kvalifikáciou, ktorí si buď nachádzajú prácu v menej kvalifikovaných povolaniach, alebo sa ocitnú medzi nezamestnanými. Podľa prognózy sa tento problém dotkne viac absolventov spoločenskovedných odborov. Naopak, vysokoškolsky kvalifikovanej pracovnej sily s technickým vzdelaním má byť aj o 10 rokov nedostatok.

 Slovenská komora učiteľov v reakcii na zverejnenie nástupných platov vysokoškolských absolventov pripomenula, že absolventi pedagogických fakúlt všetkých vysokých škôl bez rozdielu, ktorí nastúpia do školstva ako učitelia, dostanú nástupný plat 589,50 eur, čo predstavuje priemernú úroveň nástupných platov absolventov stredných škôl bez maturity. Tento stav považuje SKU za absurdný a neudržateľný.

 Ministerstvo školstva plánuje finančne motivovať začínajúcich učiteľov cez projekt Excelentní učitelia. „Ten by sme chceli uviesť do života v nasledujúcom programovom období. Mal by byť financovaný z fondov EÚ, pričom garancia prostriedkov by mala byť do roku 2020. Išlo by o to, že skúsení, služobne starší učitelia by mali pomáhať mladším učiteľom v učení,“ uviedla hovorkyňa rezortu školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Rezort uvažuje o sume 200 eur pre začínajúceho aj pre excelentného učiteľa, pričom do projektu by sa malo zapojiť približne 2 000 starších a 2 000 mladých učiteľov.

 Slovenská komora učiteľov sa na základe zverejnených káuz, súvisiacich s nezákonným prepúšťaním a šikanovaním  učiteľov, rozhodla spustiť kampaň Zber strachu. Jej cieľom je mapovať nedodržiavanie zákonných a pracovnoprávnych podmienok na školách a odhaľovať mobbing a bossing v školskom prostredí.

 Ministerstvo školstva vyplatilo v minulom školskom roku základným a stredných školám spolu viac než 576-tisíc eur za úspechy ich žiakov v predmetových olympiádach a na športových a umeleckých súťažiach. „Veľmi sa teším z mladých ľudí, ktorí majú chuť učiť sa a byť v škole úspešní. Takýchto žiakov musíme motivovať a oceňovať,“ povedal minister Juraj Draxler.

 


Všimli sme si


 Výskumný tím z Duke Univerzity zverejnil výsledky štúdie, ktorá zisťovala, nakoľko môžu investície smerované do starostlivosti o deti v útlom veku a ich rodiny, pozitívne ovplyvniť výsledky žiakov v základných školách. Potvrdila, že komplexná starostlivosť o tých najmenších sa štátu vyplatí.

Štúdia sledovala 871-tisíc detí v rámci 2 programov – Smart Start, ktorý ponúka komplexné sociálne, zdravotné a vzdelávacie služby pre celé rodiny detí vo vekovej kategórii od 0 do 5 rokov a More at Four, ktorý je zacielený na deti od 4 rokov, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Výsledky štúdie ukázali, že deti, ktoré boli zaradené do týchto programov, v základných školách evidentne lepšie prospievali a mali až o 39% väčšiu šancu, že sa obídu bez dodatočnej pomoci špeciálnych pedagógov, asistentov a psychológov. Pri porovnaní nákladov a benefitov sa ukázalo, že investície vynaložené do prevencie a včasnej intervencie u tých najmenších môžu byť v konečnom dôsledku pre štát menej nákladné ako investície vynakladané na riešenie problémov školákov.

 Nadácia pre deti Slovenska (NDS) prezentovala súhrn výstupov projektu Komunity priateľské deťom. Vďaka nemu sa na viacerých miestach Slovenska začali vytvárať komunity na úrovni celých obcí, miest a mestských častí, ktoré sa snažia mapovať potreby detí a tínedžerov  v danej lokalite a reagovať na ne. Dospelí v nich ponúkajú deťom bezpečné prostredie, v ktorom môžu bez obáv vyjadriť, čo im v ich okolí chýba, čo by sa mohlo zmeniť a čo by chceli robiť. V komunitách priateľských deťom sú mladí ľudia nielen vypočutí, ale spoločne s dospelými hľadajú možnosti, ako by sa ich predstavy mohli reálne uskutočniť.

„Uvedomili sme si, že ak chceme zabezpečiť dlhotrvajúci efekt, nestačí v tom podporovať len jednotlivé školy, organizácie a ich projekty, ale musíme ich priviesť k jednému stolu, ideálne aj so samosprávou, aby mali spoločnú víziu a plán pre deti a mladých ľudí v ich komunite,“ povedala Aneta Chlebničanová z NDS.

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nEom-DzXLjU[/youtube]

NDS bola jednou z prvých organizácií, ktoré sa pridali ku kampani Chceme vedieť viac. Výstupy z ich projektu radi využijeme pri príprave Atlasu predstáv verejnosti o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, na ktorom aktuálne pracujeme. Ak máte aj vy zaujímavé zistenia o deťoch a mládeži a o práci s nimi a pre nich, napíšte nám na vsetci@chcemevedietviac.sk a podeľte sa s nami o svoje skúsenosti. Ďakujeme!

 Občianske združenie eSlovensko spustilo v rámci Medzinárodného dňa bezpečného internetu (10. 2.) nový projekt Kyberšikanovanie.sk, ktorým chce mladým ľuďom pomôcť bojovať so šikanovaním  vo virtuálnom priestore. Upozorňuje ním zároveň na to, že nejde o nový fenomén ale len o novú formu agresie. Jadro tohto problému tkvie v správaní ľudí, nie v nových technológiách.

Pozrite si jeden z krátkych filmov, ktoré sú dostupné na webe projektu za účelom vyvolať v ľuďoch emocionálny zážitok, ktorý núti k hlbšiemu zamysleniu. Pochádza z autorskej dielne Austrálskej národnej asociácie na prevenciu zneužívania a zanedbávania detí (NAPCAN), ktorá začala svoju provokatívnu televíznu kampaň v roku 2006 a pokračuje v nej doteraz.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nUrM3CpL7P8&feature=youtu.be[/youtube]

S témou súvisí aj nedávno zverejnená štúdia Inštitútu pre verejné otázky a Nadačného fondu Telekomu Deti a rodičia v kyberpriestore.


Pripravujeme

 Tím kampane Chceme vedieť viac prispeje do programu konferencie Učíme pre život 2015, ktorá sa bude konať v dňoch 20. – 22. 3. 2015 v Poprade. Učiteľom najprv ponúkneme príležitosť  diskutovať spolu s nami o budúcnosti vzdelávania na Slovensku na špeciálnom workshope, kde sa odpútame od problémov súčasnosti a budeme slobodne uvažovať spôsobom „Čo keby to bolo takto…?“

Na ďalšom podujatí v rámci konferencie ponúkneme učiteľom pomoc pri všestrannej a participatívnej premene školy na priestor, v ktorom sa s každým ráta, dobre sa v ňom učí, komunikuje a spolupracuje. Ukážeme, prečo je to dôležité a čo všetko môže taká „maličkosť“ zmeniť. Príďte sa pochváliť, čo funguje u vás a inšpirujte nás svojimi skúsenosťami!


Človeče, zapoj sa!

Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.


Kampaň pokračuje | Podporte nás

V roku 2015 v našej kampani pribudnú ďalšie aktivity. Naším cieľom je zo zozbieraných podnetov vytvoriť atlas predstáv o možných podobách vzdelávania v budúcnosti a verejne ho prezentovať. Preto budeme aj naďalej mapovať realitu súčasného vzdelávacieho prostredia a sledovať aktuálne dianie v školstve.

Na pokračovanie potrebujeme Vašu podporu, a preto vás aj touto cestou prizývame prispieť svojou odbornou radou, skúsenosťou, časom, materiálnym či finančným príspevkom. Podporte nás!

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk