Kľukaté cesty k inklúzii

Na Slovensku sa o téme inkluzívneho vzdelávania diskutuje už niekoľko rokov, avšak jeho princípy stále ešte nenašli odozvu v reálnej zmene vzdelávacieho systému na Slovensku. Publikácia Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku, ktorá vyšla v rámci iniciatívy Slovensko pre všetkých a kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, popisuje, aká komplikovaná je cesta k tomu, aby sa vo vzdelávacom systéme dostalo do centra pozornosti dieťa a aby systém vytvoril pre všetky deti možnosti vzdelávať sa v bežných školách spoločne, pri maximálnom zohľadnení ich individuálneho potenciálu. 

Princípy inkluzívneho vzdelávania sa udomácňujú v našich školách veľmi pomaly napriek tomu, že myšlienku „školy pre všetkých“ podporuje väčšina obyvateľov Slovenska a viaceré školy sa už v súčasnosti snažia rešpektovať rozmanitosť detí a prispôsobiť sa ich potrebám a táto ich snaha prináša dobré výsledky.

Publikácia je rozdelená do troch častí. V prvej časti popisujeme, že na Slovensku od roku 1989 neprebehla skutočná reforma vzdelávania, ktorá by mala dopad na zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí. Poukazujeme na to, že viaceré medzinárodné dokumenty nás už v súčasnosti zaväzujú presadzovať inkluzívne vzdelávanie. Predstavujeme rozmanité skupiny detí, ktoré na Slovensku žijú a zamýšľame sa nad podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby u nás inkluzívne vzdelávanie naozaj fungovalo.

V druhej časti prinášame výsledky reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý bol realizovaný v rámci kampane Chceme vedieť viac. Tieto výsledky poukazujú na výraznú podporu inkluzívneho vzdelávania medzi obyvateľmi Slovenska a rodičmi detí, ktoré dnes školy navštevujú.

V tretej časti prinášame prípadové štúdie troch škôl, ktoré sú už dnes „na ceste k inklúzii“ a napriek systémovým bariéram sa snažia vzdelávať rôzne deti, ktoré by inak pravdepodobne skončili v špeciálnych školách, alebo by v bežných školách zlyhávali.

Kľukaté cesty k inklúzii sú publikáciou, ktorá sa snaží ukázať, že zavedeniu inkluzívneho vzdelávania na Slovensku v súčasnosti bráni najmä to, že zatiaľ nedošlo k politickému konsenzu o žiaducej podobe vzdelávania, ktorá by umožnila zapojiť do vzdelávania v bežných základných školách všetky deti. Rozsudok krajského súdu v kauze segregácie rómskych žiakov na škole v Šarišských Michaľanoch a najnovší rozsudok najvyššieho súdu, ktorý priznal právo na inkluzívne vzdelávanie aj deťom so zdravotným postihnutím, jednoznačne ukazujú, že vzdelávací systém na Slovensku potrebuje výraznú systémovú zmenu.