Posilňujeme hlas verejnosti vo vzdelávaní

 

Zhrnutie našich nedávnych aktivít

Atlas predstáv zavŕšil prvé dva roky kampane  Vzdelávanie a školstvo ako jedna z ústredných volebných tém  Séria diskusií za okrúhlym stolom  Zapojili sme sa do Koalície pre deti Slovensko  Stretnutia s učiteľmi a rodičmi  Na pôde parlamentu zazneli otázky rodičov  Dostávame tému vzdelávania do centra verejného záujmu

 

Prečo táto kampaň?

„Prevažujúci názor verejnosti, že slovenské školstvo iba prešľapuje na mieste alebo dokonca ide zlým smerom, môžeme zmeniť len my sami. Preto si naša kampaň kladie za cieľ zahrnúť hlas všetkých, ktorým na vzdelávaní záleží, do rozhodovania o jeho žiaducej podobe.“

Peter, Elena, Zuzana a Fedor
spoluiniciátori kampane Chceme vedieť viac
chcemevedietviac.sk | september 2015

 

Atlas predstáv

 Do diskusií o budúcnosti vzdelávania sme sa rozhodli vniesť pohľad tých, ktorí vzdelávaním dennodenne žijú – detí, rodičov a učiteľov – ako aj všetkých ostatných, ktorí môžu podobu vzdelávania ovplyvniť. Výsledkom je Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorý slúži ako pomôcka na spoločné premýšľanie o budúcnosti vzdelávania.

Koncom novembra 2015 prezentovaný atlas zavŕšil prvé dva roky kampane Chceme vedieť viac. Atlas opisuje rôzne modely budúcnosti v kontexte najnovších prieskumov a zozbieraných predstáv detí aj dospelých z celého Slovenska. Je naším príspevkom k zmene doterajšieho uvažovania o vzdelávaní.

atlas-online

Vzdelávanie a školstvo ako jedna z ústredných volebných tém

 Snáď prvý raz v ponovembrovej histórii sa vzdelávanie a školstvo na Slovensku stalo jednou z hlavných tém parlamentných volieb. V čase predvolebnej kampane sme na prelome februára a marca 2016 postupne predstavovali verejnosti 12 tematických zhrnutí toho, čo jednotlivé strany ponúkajú vo svojich programoch na volebné obdobie 2016-2020 v oblasti vzdelávania a školstva.

Jednotlivé návrhy sme nehodnotili, neznámkovali a ani sme nezostavovali rebríčky. Snažili sme sa identifikovať, v čom existuje zhoda, aké alternatívne riešenia jednotlivé strany spomínajú a na čo majú odlišné pohľady.
Spoločne s ďalšími odborníkmi sme následne po voľbách komentovali programové vyhlásenie novej vlády v oblasti vzdelávania.

 

Séria diskusií za okrúhlym stolom

 V rámci série diskusií za okrúhlym stolom sme si kládli za cieľ naštartovať kultúru dialógu a spolupráce v oblasti vzdelávania naprieč politickým a odborným spektrom, aby sa deti a ich potreby dostali do centra pozornosti verejných politík.

V januári 2016 sme v rámci kampane organizovali prvú zo série diskusií zástupcov politických strán a odborníkov v oblasti vzdelávania. Témou prvého okrúhleho stola boli Potreby detí a ich napĺňanie | Raná starostlivosť, predškolské a základné vzdelávanie. Podkladom pre diskusiu zúčastnených bol pozičný dokument. Následne sme publikovali správu o priebehu diskusie vrátane toho, na čom sa účastníci okrúhleho stola zhodli resp. o čom je potrebné naďalej diskutovať.

Vo februári 2016 sme zorganizovali druhý okrúhly stôl na tému Príprava mladých ľudí (nielen) na svet práce | Stredné všeobecné a odborné vzdelávanie. Podkladom pre diskusiu zúčastnených bol opäť pozičný dokument a po okrúhlom stole sme publikovali správu o priebehu diskusie.

Na treťom tohtoročnom okrúhlom stole zorganizovanom v rámci kampane sme s poslancami parlamentu, zástupcami rezortu školstva, odborníkmi v oblasti vzdelávania, učiteľmi a rodičmi diskutovali o tom, akým smerom by sa malo vzdelávanie na Slovensku vydať. Podkladom do diskusie na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti | Náčrt východísk a okruhov potrebných zmien slovenského vzdelávacieho systému bol pozičný dokument, ktorý stavia deti a ich rozmanité vzdelávacie potreby do centra pozornosti a až od nich odvíja nastavenie celého systému vzdelávania. Prečítajte si aj správu z diskusie.

Zapojili sme sa do Koalície pre deti Slovensko

High-Low Bridesmaid Dresses
 Koncom apríla 2016 prijala Koalícia pre deti Slovensko za svojich nových členov Nové školstvo a Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), ktoré spoločne iniciovali kampaň Chceme vedieť viac. Poslaním Koalície pre deti je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov.

 

Stretnutia s učiteľmi a rodičmi

 Kampaň pokračovala aj v diskusiách s verejnosťou na lokálnej úrovni. V máji 2016 sme opäť navštívili mesto Pezinok, kde sme diskutovali so zástupcami učiteľov i samosprávy, a v Bratislave sme sa stretli s rodičmi z iniciatívy Zelená stužka. Prečítajte si správu z týchto stretnutí.

 

Na pôde parlamentu zazneli otázky rodičov

 V rámci kampane spolupracujeme intenzívne aj s rodičmi. V májovej verejnej diskusii s rodičmi žiakov detí základných a stredných škôl sme získali množstvo podnetov, ktoré sme sa rozhodli preniesť ďalej, na pôdu Národnej rady SR. Sme totiž presvedčení, že jedinou cestou, ako veci zmeniť v prospech detí, je prepájať tých, ktorým na nich záleží.

Prečítajte si správu zo stretnutia rodičov s poslancami, ktoré sa konalo v júni 2016. A pozrite si aj v správe umiestnené videá s odpoveďami ministra školstva na otázky rodičov, ktoré boli položené prostredníctvom poslancov v rámci parlamentnej Hodiny otázok.

 

Získali sme Cenu Nadácie Orange

 Posledný májový večer sa v bratislavskej Starej tržnici odovzdávali Ceny Nadácie Orange. Za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, médií a pozvaných hostí bolo ocenených 11 mimovládnych organizácií z celého Slovenska za ich verejnoprospešné aktivity. Sme radi, že Nové školstvo je medzi nimi.

V kategórii Vzdelávanie sme získali 2. miesto za aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu v rámci kampane Chceme vedieť viac, za prácu na výskumných, publikačných a diskusných vzdelávacích aktivitách a projektoch.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=N1czITNSrKA[/youtube]

Ďakujeme všetkým jednotlivcom a organizáciám, čo sa do našich aktivít zapojili a pomohli nám viesť zmysluplný dialóg o žiaducej podobe vzdelávania aj o spôsoboch, ako sa k nemu postupne dopracovať. Ocenenie preto patrí každému a každej z Vás, lebo len vďaka Vám už nielen chceme, ale aj vieme viac!

 

Týždeň v školstve

 Informačný prehľad o dianí v školstve vydávame kontinuálne od konca januára 2014. V týždennej periodicite pripravujeme pre Vás informácie o dianí v školstve na Slovensku, venujeme sa aktuálnym témam rezonujúcim vo vzdelávaní, prezentujeme výrok týždňa, všímame si, čo sa vo vzdelávaní deje i za hranicami, informujeme o pripravovaných aktivitách v rámci kampane.

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 

 

Pripravujeme

V aktivitách kampane sa budeme snažiť aj s Vašou podporou pokračovať aj naďalej. Prajeme Vám príjemne strávený čas prázdnin a letných dovoleniek a ohlásime sa opäť začiatkom septembra.

 

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

Objednajte si atlas a podporte pokračovanie našich aktivít!

 Každý prejav podpory kampane si vážime. Na viaceré aktivity naďalej hľadáme aj finančnú podporu. Naše číslo účtu v IBAN tvare je SK9302000000003097263854. Kontaktujte nás na vsetci@chcemevedietviac.sk alebo na 0948 492 692. Podporte nás, ďakujeme!
Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Naše aktivity v rámci kampane Chceme vedieť viac sme v období október 2015 až jún 2016 mohli realizovať aj vďaka grantu Foundation Open Society Institute a podpore poskytnutej v rámci Education Support Program of Open Society Foundations.
 

 

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute
in cooperation with the Education Support Program of Open Society Foundations

 

Editor zhrnutia: Dušan Sloboda | noveskolstvo.sk