Starostlivosť v ranom detstve a predškolské vzdelávanie

„Problémy netreba riešiť od piatich či šiestich rokov, ale vtedy, keď nastanú. Dieťa nezískava špecifické potreby v tom alebo onom roku, ono ho má od momentu, keď sa zistí riziko znevýhodnenia. Je logické, že problémom treba predchádzať, a nie ich hasiť, pretože ak má dieťa problémy, v šiestom roku sa to už len znásobuje. Nielen pre dieťa, ale aj pre rodinu a spoločnosť.“

Otília Čechová

Raná starostlivosť [1]

Čo hovoria výskumy

Výskumy potvrdzujú, že komplexná starostlivosť o deti, ktorá je v prípade potreby doplnená o odbornú pomoc aj dospelým v rámci rodiny, sa štátu vyplatí. Deti, ktoré sú zaradené do takýchto programov, prospievajú lepšie ako deti, ktorým takáto starostlivosť poskytovaná nebola. Pri porovnaní nákladov a benefitov sa ukazuje, že investície vynaložené do prevencie a včasnej intervencie sú nižšie ako financie vynakladané až na riešenie problémov. [2]

Detstvo je na Slovensku silnou hodnotou, jeho dôležitosť v živote človeka si uvedomuje 48 % ľudí oproti 24 %, ktorí si myslia, že detstvo je len prípravou na dospelosť. Rovnocennosť detstva a dospelosti sa však u nás stále príliš nenosí. Približne 40 % ľudí si myslí, že deti sa majú najprv učiť poslušnosti a rešpekt si získajú až vekom. Len tretina ľudí sa domnieva, že deti si zaslúžia rovnakú úctu ako dospelí. [3]

V poslednom období sa významne znižuje zaangažovanosť rodičov pri výchove detí. Súvisí to predovšetkým s rýchlo sa meniacou spoločnosťou a veľkým tlakom na rodičov v zamestnaní na jednej strane a s problémami spojenými s nezamestnanosťou, narastajúcou chudobou a s prehlbovaním socioekonomických rozdielov rodín na strane druhej. [4]

Čo ponúkajú politické strany a hnutia v programoch

#SIEŤ mieni rozšíriť ponuku služieb pre deti v ranom detstve a rodičom garantovať dostupnosť predškolského vzdelávania v škôlke už pre deti od 3 rokov. Podporovať chce ponuku komplexných služieb starostlivosti, výchovy a vzdelávania, a to nielen v materských školách, ale aj prostredníctvom detských skupín, firemných škôlok či komunitných centier. V prípade neumiestnenia dieťaťa v škôlke rodičom sľubuje kompenzáciu od obce vo výške rodičovského príspevku. Škôlky by mali byť otvorené dlhšie, aj do večerných hodín a mali by konzultovať s rodičom mieru jeho pracovného vyťaženia.

KDH namiesto inštitucionálnej starostlivosti v ranom detstve preferuje podporu rodičovstva, napr. prostredníctvom predĺženia času poberania materského.

MOST-HÍD navrhuje dobudovať sieť predškolských zariadení a komunitných centier najmä v tých oblastiach, kde žije najviac znevýhodnených rodín, čím by sa malo umožniť deťom z týchto rodín vyrovnať ich štartovaciu čiaru pri nástupe do školy s ostatnými deťmi. Ako možnú cestu uvádza aj zavedenie povinnej dochádzky do predškolských zariadení pre tieto deti, podmieňuje to však silnou podporou zo strany spoločnosti. Zároveň zdôrazňuje dôležitosť zapojenia rodičov do predškolskej prípravy detí.

OĽANO-NOVA chce zaviesť nárok každého dieťaťa od troch rokov na bezplatné miesto v škôlke. V prípade, ak mu nebude poskytnuté, rodičia by mali získať nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 eur za každý mesiac neposkytnutia služby. Taktiež navrhuje zaviesť povinnú predškolskú výchovu v materskej škole pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podporuje tiež vznik detských skupín a iných typov predškolských zariadení, ktoré by mali lepšie reflektovať potreby rodičov z hľadiska ich pracovnej doby.

SaS hovorí o výchovnom poukaze, ktorý dostane každý rodič a bude určený na financovanie predškolskej výchovy vo všetkých zariadeniach spĺňajúcich istý minimálny štandard. Uplatniť tieto poukazy by malo byť možné v rôznych zariadeniach – v materských školách, detských skupinách, opatrovateľských a materských centrách.

SMER-SD sa v rámci piatich priorít svojho stručného programu tejto téme nevenuje.

SMK-MKP chce podporiť rozšírenie siete detských jaslí a materských škôl a chce presadiť, aby v každej obci fungovala minimálne materská škola a prvý stupeň základnej školy.

SNS chce povinné predškolské vzdelávanie pre deti od piatich rokov ako súčasť povinnej školskej dochádzky.

Zhoda

Viaceré strany a hnutia sa zhodujú na tom, že kvalitné služby predškolskej starostlivosti a vzdelávania deťom a ich rodinám prospievajú a zohrávajú významnú úlohu v príprave detí na školu. Väčšina strán sa zhoduje na tom, že je rodinám potrebné zaručiť reálnu dostupnosť týchto služieb. V programoch nachádzame nielen návrhy na rozšírenie kapacít pre služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v prostredí materských škôl, ale objavujú sa aj zámery rozšíriť ponuku služieb od ďalších poskytovateľov. Opakovane sa spomína požiadavka garancie dostupnosti a väčšej flexibility poskytovateľov služieb voči potrebám rodičov.

Rozdiely

Rozdiely v návrhoch odhaľujú rôznu mieru dôrazu na úlohu a význam prípravy detí v rodine a v materskej škole, ako aj odlišnú mieru podpory alternatívnych služieb starostlivosti o deti v predškolskom veku. KDH sa nevyjadruje k inštitucionálnemu poskytovaniu predškolského vzdelávania a do popredia dáva rodinné prostredie. Kým OĽANO-NOVA hovorí o povinnosti navštevovať škôlku v prípade detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, MOST-HÍD si takéto riešenie vie predstaviť len v prípade, ak by sa týkalo všetkých detí a bola by na tom spoločenská zhoda. SNS chce zaviesť povinnú škôlku až pre päťročné deti.

Rozdielne názory nachádzame aj v tom, ako sa má docieliť financovanie dostupnosti predškolského vzdelávania. Pri porovnávaní návrhov treba brať do úvahy, že na Slovensku nie je dostatok kapacít v materských školách, a treba rátať s tým, že ich dobudovanie znamená nemalé náklady. Tie politické programy nijako nevyčísľujú. Isté nároky na zvýšenie financovania z verejných zdrojov nesie v sebe návrh garancie dostupnosti miesta (#SIEŤ) či poskytovanie poukazov (SaS). Podstatne nákladnejšie by bolo zavedenie povinnej dochádzky pre päťročné deti v materských školách (SNS) alebo zavedenie bezplatnej škôlky pre všetky deti od troch rokov (OĽANO-NOVA).

SaS hovorí o výchovnom poukaze, nespomína však, či ho rodičovi má poskytovať samospráva, v kompetencii ktorej sa predškolské vzdelávanie aktuálne poskytuje, alebo to zaplatí štát (centrálna vláda). #SIEŤ uvádza, že opatrenia bude realizované zvyšovania zdrojov prostredníctvom podielových daní pre obce a pokiaľ obec neposkytne miesto pre dieťa od 3 rokov ihneď, rodičia získajú kompenzáciu od obce vo výške rodičovského príspevku. OĽANO-NOVA navrhuje kombinovaný model financovania materských škôl z rozpočtovej kapitoly rezortov školstva, práce, zdravotníctva a z rozpočtov miest a obcí. Návrh SMK-MKP naráža na problémy s populačne malými a finančne slabými obcami, ktoré na Slovensku prevažujú.

Zaujímavosti alebo čo ešte sme si všimli

MOST-HÍD uvádza, že podpora vzdelávania od útleho veku je nevyhnutná najmä v zaostávajúcich regiónoch. Zapojenie rodín detí do šiestich rokov a organizovanie programov pre matky účinne pomáhajú rozvíjať schopnosti detí. Programy na podporu rodičovstva (parenting) či programy „Sure Start” (Istý začiatok), ktoré fungujú vo viacerých krajinách EÚ, vytvárajú priestor na spoluprácu medzi členmi miestnych komunít aj na poskytovanie odborného poradenstva.

Programy vybraných politických strán a hnutí

(v abecednom poradí)

#SIEŤ: Dobrý štát slúži ľuďom. Plán #Siete na obdobie 2016 – 2020

KDH: Slovensko: Bezpečný domov, spokojné rodiny

MOST-HÍD: Občianska vízia 2016

OĽANO-NOVA: Program za ľudské a rozumné Slovensko

SaS: Agenda 2020

SMER-SD: Priority programu strany SMER-SD pre roky 2016 – 2020

SMK-MKP: Spoločná vôľa. Volebný program SMK 2016

SNS: Volebný program pre silný štát 2016 – 2020


[3] Chceme vedieť viac (2015): Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní