Čo priniesol týždeň
17. 3. – 23. 3. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sa konali 2 workshopy pre verejnosť v meste Šamorín  O zámeroch kampane a prvých aktivitách sme diskutovali s učiteľmi v Poprade na konferencii Učíme pre život  Maturanti absolvovali písomnú časť maturitnej skúšky   Slovenská komora učiteľov (SKU) zverejnila analýzu Testovania 9 v roku 2014 so zameraním na test zo slovenského jazyka a literatúry   Inštitút vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zhrnul zistenia medzinárodného hodnotenia krajín OECD PISA 2012 z pohľadu Slovenska   Rezort školstva zvažuje prechod materských škôl späť do kompetencie štátu
Výrok týždňa

„S poľutovaním musíme konštatovať, že test zo slovenského jazyka  a literatúry sa aj napriek našim opätovným upozorneniam stále viac vzďaľuje od toho, čo sa na hodinách skutočne preberá. Obsah testu má len málo spoločné so svojím názvom, pretože úlohy na čítanie s porozumením majú v testoch väčšie zastúpenie ako ktorákoľvek časť jazyka alebo literatúry. Za všetko hovorí percentuálne vyjadrenie jednotlivých úloh: 36% čítanie s porozumením, 32% gramatika, 28% literatúra, 4% sloh. Napriek tomu, že čítanie s porozumením je bezpochyby dôležitou súčasťou vzdelávania, neznamená to, že by sa mu mali venovať učitelia slovenčiny na každej tretej hodine. Percentuálne vyjadrenie úloh v testoch však k tomu smeruje. Ak by sa slovenčinári začali riadiť touto politikou a skutočne by sa zameriavali v takejto miere na čítanie s porozumením, tak by nestihli prebrať so žiakmi učivo, ktoré im predpisuje štátny vzdelávací program.“

Ivan Dudáš

 

Výber z udalostí

 V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sme pripravili pre obyvateľov mesta Šamorín dva workshopy, obidva sa konali v stredu 19. 3. Dopoludnia sme navštívili deviatakov v Základnej škole Mateja Bela a popoludní sme sa stretli so širšou verejnosťou v Mestskom kultúrnom stredisku. Spoločné uvažovanie o budúcnosti vzdelávania prinieslo mnoho rôznorodých pohľadov na vzdelávanie a na jeho podoby v budúcnosti. Viac informácií o workshopoch nájdete na webe kampane.

 Dňa 21. 3. sme sa v Poprade zúčastnili konferencie Učíme pre život, ktorú organizuje nezisková organizácia Indícia. Zuzana Zimenová z občianskeho združenia Nové školstvo na nej predstavila učiteľom a ďalším odborníkom z oblasti školstva zámery iniciatívy CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku a priblížila im priebeh a výstupy prvých aktivít kampane. Záznam z vystúpenia a následnej diskusie nájdete na webe kampane čoskoro.

 Na webe kampane sme zverejnili spracované výstupy z okrúhleho stola, ktorý sa konal v pondelok 10. 3. v Bratislave v priestoroch Národnej rady SR.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Oji9fYTVmSQ[/youtube]

 V dňoch 18. – 21. 3. prebiehala na stredných školách písomná časť maturitnej skúšky. Externého testovania sa zúčastnilo 51 561 maturantov na 746 stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským.  Základné informácie o maturite v roku 2014 sú dostupné na webe Národného ústavu certifikovaných meraní  vzdelávania, ktorý maturitu zastrešuje. Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť sú dostupné na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V súčasnosti sú povinnými predmetmi vyučovací jazyk a jeden cudzí jazyk. Okrem toho si maturanti volia ešte dva predmety. Matematika medzi obľúbené nepatrí,  vlani si ju zvolilo za maturitný predmet 17% žiakov, tento rok iba 16%. V snahe zvýšiť záujem stredoškolákov o matematiku navrhuje minister Dušan Čaplovič zaviesť povinnú maturitu aj z tohto predmetu. Návrh  podporuje Slovenská matematická spoločnosť, Slovenská komora učiteľov však s návrhom nesúhlasí. Ministerstvo školstva zatiaľ nekonkretizovalo odkedy a v akej forme by sa mala povinná maturita z matematiky zaviesť. „V tomto momente je však predčasné hovoriť o detailoch,“ povedal hovorca rezortu Michal Kaliňák.

  Slovenská komora učiteľov zverejnila v piatok 21. 3.  Analýzu Testovania 9 v r. 2014 so zameraním na test zo slovenského jazyka a literatúry. V analýze učitelia uviedli okrem odborného rozboru testových úloh aj konkrétne návrhy na zlepšenia Testovania 9.

  Inštitút vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil krátku štúdiu s názvom PISA 2012: výsledky Slovenska v kocke, ktorej cieľom je pomenovať najdôležitejšie zistenia medzinárodného hodnotenia krajín OECD PISA 2012 z pohľadu Slovenska. V správe sa okrem iného uvádza, že slovenskí žiaci zaostávajú za žiakmi v ostatných krajinách OECD, a to hlavne žiaci najslabší a žiaci priemerní. Jedným z najvýraznejších faktorov, ktoré ovplyvňujú ich výkon v škole, je sociálne zázemie. Deťom, ktoré pochádzajú z chudobného či menej podnetného prostredia sa v učení darí menej, častejšie opakujú ročník a oproti deťom s podobnými podmienkami v iných krajinách sa im oveľa zriedkavejšie darí z týchto problémov vymaniť.

Slovensko sa od svojej prvej účasti v testovaní PISA 2003 umiestňuje na spodných priečkach rebríčka krajín OECD najmä v čitateľskej gramotnosti. V poslednom meraní PISA 2012 sa umiestnilo v tejto oblasti na 32. mieste, keď horšie z krajín OECD skončili iba žiaci z Čile a Mexika. Najnižšiu úroveň čitateľskej gramotnosti u nás dosahuje až 28% žiakov, v OECD je to 18% a v ostatných krajinách V4 16% žiakov.

 V škôlkach nie je dosť miesta, podľa údajov rezortu školstva v školskom roku 2013/2014 samosprávy nevyhoveli približne 8 900 žiadostiam o umiestnenie dieťaťa v materskej škole. A to napriek tomu, že kapacity škôlok rozširujú, počet prijatých detí stúpol a pribudlo 9 nových materských škôl. „Avšak napriek týmto pozitívnym údajom je stále nedostatok kapacít najmä v Bratislavskom a Žilinskom kraji,“ informoval rezort školstva. Minister školstva Dušan Čaplovič preto zvažuje prechod materských škôl späť do kompetencie štátu. „O takejto zmene však zatiaľ s predstaviteľmi samospráv nediskutoval,“ povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč.

 

Všimli sme si

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu informovalo o tretej víťazke súťaže pre učiteľov, ktorú pod jeho záštitou organizuje spoločnosť AGEMSOFT v rámci podpory svojho produktu Planéta vedomostí. V mesiaci marec vyhrala pani učiteľka z Jelky cestu do Paríža pre 2 osoby. Do žrebovania o zahraničné zájazdy sa môžu zapojiť všetci učitelia, ktorí s Planétou vedomostí pracujú, pripravených je pre nich 12 leteckých zájazdov do európskych metropol, 5 leteckých zájazdov do New Yorku a na absolútneho víťaza čaká týždenná dovolenka pri mori. Aj to je súčasť propagácie produktu, za ktorý sme z našich daní zaplatili milióny eur.

 

Pripravujeme

 V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku pokračujeme v organizovaní tvorivých workshopov pre odbornú aj laickú verejnosť. 27. 3. príde do Bratislavy diskutovať a formulovať vlastnú víziu vzdelávania 16 stredoškolských učiteľov a učiteliek z celého  Slovenska. Workshop sa koná ako sprievodný program študentskej diskusnej súťaže Myslím ekonomicky.

 Zámery kampane ako aj prvé výstupy z našich doterajších aktivít predstavíme 1.4. na kongrese Komenium fórum, ktorý je určený pre riaditeľov škôl a bude sa konať v Novom Smokovci. V diskusnom paneli budeme spoločne s našimi kreatívnymi partnermi z iniciatívy Česko mluví o vzdělávání uvažovať o význame verejnej diskusie o vzdelávaní a o impulzoch, ktoré ju môžu na Slovensku prehĺbiť.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk